Direcció General de Comunicació

Altres acords del Govern

Altres acords del Govern

query_builder   22 juliol 2014 14:56

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

El Govern aprova la constitució de l’entitat municipal descentralitzada de l’Estartit, en el terme municipal de Torroella de Montgrí
 
El Govern ha aprovat el Decret de constitució de l’entitat municipal descentralitzada de l’Estartit, en el terme municipal de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Amb aquesta aprovació es tanca l’expedient de constitució, l’inici del qual va aprovar el ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, d’acord amb el que estableix l’article 79 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 
L’expedient de constitució de l’EMD de l’Estartit ha complert tots els requisits i passos legals necessaris. L’acord del ple va estar a exposició pública i un cop resoltes les al·legacions presentades dins el tràmit d’informació pública, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va fer arribar l’expedient a la Direcció General d’Administració Local, que va emetre un informe favorable, perquè l’expedient havia estat tramitat de forma correcta i acreditava el compliment dels requisits establerts en la legislació de règim local.
 
D’acord amb l’informe favorable de la Comissió de Delimitació Territorial i el dictamen també favorable de la Comissió Jurídica Assessora, es considera que a l’Estartit concorren circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social, econòmica o administrativa que justifiquen la creació de l’entitat municipal descentralitzada, que compta amb els recursos suficients per complir les seves atribucions i que la seva constitució no suposa una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi de Torroella de Montgrí.
 
La participació de la nova entitat en els ingressos de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la divisió patrimonial s’ha de fer d’acord amb el que disposa la memòria de creació de l’entitat municipal descentralitzada de l’Estartit. L’òrgan de govern que regirà la nova entitat fins a les pròximes eleccions locals s’ha de constituir conforme al que disposa el Decret 78/1998, de 17 de març, pel qual es regulen les comissions gestores municipals.
 
El Govern amplia la representativitat de les entitats en el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat
 
El Govern ha modificat el Decret de creació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya per ampliar la representativitat de les entitats. La presidència del Consell –a càrrec del Departament de Benestar Social i Família- podrà incorporar fins a sis associacions més que destaquin pel seu significatiu treball i la seva incidència i experiència en la vertebració territorial del sector. D’aquesta manera, el Govern podrà adaptar la representativitat del sector associatiu i de voluntariat en funció de la realitat del moment.
 
El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya es va crear el 2010 i és l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat. Concretament, participa en l’elaboració, el seguiment i l'avaluació del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat per tal de portar a terme els programes i projectes necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social, el procés de creixement i consolidació.
 
Per tal de donar més pes a les entitats, el Govern també ha acordat que una de les vicepresidències del Consell passi a ser ocupada per una persona representant de les entitats.
 
Finalment, entre els canvis acordats hi ha la designació de persones suplents dels vocals i també s’estableix quines vocalies han de ser renovades cada tres anys.
 
El Govern reestructura l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya per simplificar-ne l’estructura i millorar-ne la coordinació interna
 
El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), amb l’objectiu de simplificar i adaptar l’estructura administrativa de l’organisme a les necessitats actuals de la gestió i  per millorar la coordinació interna i augmentar l’eficiència en l’ús dels recursos disponibles.
 
La nova normativa crea el Servei de Gestió Acadèmica i Règim Interior, modifica les atribucions entre els òrgans actius de l’INEFC, atribueix noves funcions als òrgans existents i modifica el nom de les actuals Seccions Administratives dels Centres de Lleida i Barcelona, que passen a denominar-se Secció de Gestió Acadèmica del Centre de Lleida i Secció Acadèmica del Centre de Barcelona.
 
Pel que fa al nou Servei de Gestió Acadèmica i Règim Interior, té com a objectiu millorar la coordinació de la gestió dels centres de Barcelona i Lleida. Així, assumirà les funcions de gestió de les instal·lacions i de les tecnologies de la informació i les comunicacions i l’elaboració de les propostes de contractació i els plecs de clàusules i informes tècnics per a la licitació i adjudicació dels contractes relatius a inversions en les instal·lacions esportives i el material adequats a les activitats docents.
 
En relació amb les noves funcions dels òrgans existents, el Servei de Gestió Acadèmica i Econòmica centralitzarà les tasques de règim econòmic, contractació, recursos humans, simplificació administrativa i assessorament jurídic. Part d’aquestes funcions eren exercides pels centres de Barcelona i Lleida. D’aquesta manera, s’alliberarà la gerència de l’INEFC de tota una sèrie de funcions de tipus operatiu que assumia i que no afavorien l’exercici de les funcions de supervisió i coordinació.
 
Conveni amb el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya per facilitar la gestió d’autoritzacions de determinades consultes mèdiques
 
El Govern ha aprovat la subscripció del conveni entre el Departament de Salut i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya per a la delegació de funcions de tramitació d’expedients d’autorització de determinades consultes mèdiques.
 
Aquest conveni, que implica els quatre col·legis de metges de Catalunya, té com a objectiu principal impulsar i facilitar la gestió de les autoritzacions de determinades consultes mèdiques, atorgant, per una banda, una major agilitat en la tramitació, i garantint, per l’altra, la qualitat assistencial de les consultes autoritzades. Amb la signatura d’aquest conveni s’han cercat mesures de simplificació administrativa, tot facilitant el tràmit i atorgant una major garantia i un plus de qualitat als ciutadans i usuaris del sistema sanitari.
 
La delegació s’aplica a les autoritzacions de funcionament, de trasllat físic, de modificació, així com de tancament, de les consultes mèdiques enteses com a centres sanitaris en els quals un metge o metgessa realitza activitats sanitàries no invasives (activitat principal que es limiti a l'anamnesi, l'exploració física, el diagnòstic i la prescripció, així com a la realització d’actuacions terapèutiques o de recuperació funcional mínimament invasives), que integrin una única especialitat mèdica, i que l’espai útil de la consulta tingui una superfície inferior o igual a 100 m2.
 
El Govern autoritza SICOOP a modificar els seus estatuts per reorganitzar-ne el funcionament
 
El Govern ha autoritzat la Societat Catalana d’Inversió en Cooperatives de Règim Simplificat (SICOOP) a modificar els seus estatuts per reorganitzar el funcionament dels seus òrgans  i adequar el seu capital al nombre de socis actual, així com per a possibles reduccions futures. SICOOP té per objectiu la presa de participacions temporals en els projectes per al creixement i generació de noves activitats d’entitats de l’economia cooperativa.
 
En concret, amb aquest acord el Govern autoritza aquesta societat d’inversió la compra del paquet d’accions Catalunya Banc i Catalunya Caixa que sortiran de l’entitat. En total s’adquiriran 1.750 accions; aquesta operació juntament amb una reducció de capital posterior, permetrà incrementar la participació de la Generalitat sobre els actius de la Societat.
 
També s’han autoritzat altres modificacions estatutàries en relació amb el procés de convocatòria de la Junta d’accionistes i a la composició del consell resultant d’aquestes operacions.
 
El Govern aprova l’acord que fixa les condicions de treball del personal penitenciari fins al 2015
 
El Govern ha ratificat l’acord que fixa les condicions de treball del personal penitenciari per als anys 2014 i 2015, aprovat per la Mesa Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic, el 14 de juliol passat, després d’un període de consulta i negociació entre el Departament de Justícia i les organitzacions sindicals que integren el grup de treball penitenciari.
 
L’acord aprovat suposa la pròrroga del Programa de Rendiment Professional per als anys 2014-2015, en els mateixos termes de l’acord establert per als anys 2006-2009, prorrogat també els anys 2010 i 2012.
 
L’aprovació d’aquest acord, a més a més, incopora una distribució més racional de l’horari setmanal del personal tècnic de rehabilitació (psicòlegs, juristes, educadors socials, etc.) que presta serveis en els centres penitenciaris alhora que dota el servei de major presència de personal de rehabilitació en les franges en què, regimentalment, les persones recluses tenen més disponibilitat per poder ser ateses per aquest personal.
 
El Govern aprova l’alteració dels termes municipals de Sant Agustí de Lluçanès i de Sant Boi de Lluçanès
 
El Govern ha aprovat l’alteració dels termes municipals de Sant Agustí de Lluçanès i de Sant Boi de Lluçanès (Osona) en l’àmbit de la masia de Montorro, com a resposta a la voluntat d’ambdós ajuntaments d’ajustar la línia de terme a la realitat urbanística.
 
D’acord amb els informes de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals i de la Comissió de Delimitació Territorial, i amb el dictamen també favorable de la Comissió Jurídica Assessora, el Govern ha aprovat la segregació de 4,07 ha del municipi de Sant Boi de Lluçanès per agregar-les al municipi de Sant Agustí de Lluçanès.
 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals durà a terme la fitació de la nova delimitació de conformitat amb el que estableix l’article 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats de Catalunya.
 
La modificació dels límits no suposarà cap canvi en la titularitat dels béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, deutes i càrregues dels ajuntaments afectats.
 
El Govern autoritza Efiensa a vendre la seva participació en el capital d’Elèctrica Alcarràs, AIE
 
El Govern ha acordat autoritzar la venda de la participació que la societat Eficiència Energètica (Efiensa) té en l’agrupació d’interès econòmic (AIE) Elèctrica Alcarràs. Aquesta companyia es dedica a la producció, distribució i comercialització d’energia elèctrica i tèrmica.
 
Efiensa és una societat participada íntegrament per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) dedicada a l’impuls de l’eficiència energètica mitjançant centrals de producció d’energia tèrmica, elèctrica o de cogeneració en l’àmbit industrial. Aquesta actuació cal emmarcar-la en el procés de liquidació d’Efiensa, d’acord amb el Pla de racionalització del sector públic engegat per la Generalitat de Catalunya.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia