Pelegrí durant la seva intervenció a la sessió de control del Parlament
Pelegrí durant la seva intervenció a la sessió de control del Parlament
 
 
 
Pelegrí: “Aquí no parlem de tallar un bosc madur ni cap arbre singular, parlem de fer una gestió que permeti mantenir la seva biodiversitat, com s’ha fet fins ara."
 
“Segons els experts del CREAF i del CTFC, aquesta intervenció és precisament la que permet mantenir els elements que fan singular aquest bosc”
 
“Com molts altres boscos i altres zones; aquest bosc ha estat seguit científicament des de fa al menys 20 anys i seguirem igualment.”
 
 
 
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Ma Pelegrí ha defensat avui la gestió que es ve fent del forest Muntanya de Riu de Cerdanya (Parc Natural del Cadí-Moixeró), d’acord amb el projecte d’ordenació aprovat el 9 de setembre de 2008 pel Govern del tripartit.
 
Pelegrí ha recordat que “la protecció no es incompatible amb la gestió sinó tot el contrari. Aquest bosc té un historial d’ordenacions documentades des del 1914, i és precisament gràcies a la gestió forestal que s’ha dut a termes durant els darrers 100 anys que aquesta avetosa ha estat inclosa a l’inventari de boscos singulars de Catalunya; un model de gestió que està avalat pels experts dels centres de referència reconeguts internacionalment com el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i el CTFC (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)”.
 
Segons els informes del CREAF en relació a aquesta avetosa la superfície delimitada com a bosc singular és de 128 hectàrees i estan incloses en els 150 ha de l’avetosa de Riu i el valor de singularitat pel qual es va catalogar és per la maduresa i específicament per “presència de fusta morta en peu de qualsevol espècie”.
 
·         La gestió realitzada durant aquest centenar d’anys ha permès que l’estructura evolucioni cap a una irregularitat clara i a l’assoliment de diàmetres superior a 70 cm i al manteniment de nombrosos arbres monumentals, de diàmetre superior a 1 m. També directament atribuïble a la gestió forestal destaca l’abundància de regenerat i de fusta morta en peu de grans dimensions. 
 
·         Però des del 1997 fins a l’actualitat es detecta una tendència al tancament de capçades i una reducció de regenerat. En aquest sentit, l’actuació silvícola proposada consisteix en conservar l’avetosa amb una estructura irregular i millorar l’estabilitat del bosc. Per això es considera que cal reduir el nombre de peus de les classes intermèdies (DN entre 35 i 45) obrint clarianes que afavoreixin el regenerat. D’aquesta manera s’assegura a curt i mitjà termini la persistència del bosc.
·         En cap cas es planteja tallar els arbres de mida superior ni els monumentals. Tampoc està previst treure els arbres morts en peu.
 
·         Gràcies a l’ordenació duta des de principis del segle XX, aquest bosc també destaca com a model de gestió silvícola com a bosc irregular i és singular també en aquest aspecte.
·         Per tant, els experts del CREAF consideren que la gestió forestal proposada permetrà mantenir també aquesta singularitat.
 
 
El CTFC, per la seva banda, va realitzat el setembre del 2011 per encàrrec de l’Ajuntament de Riu un informe relatiu a les mesures per evitar alteracions de l’hàbitat.
 
Segons aquest informe:   “Aquest bosc està gestionat des de l’any 1914 i avui dia te un bon estat de salut i de valor natural per aquesta gestió feta. Les actuacions que es volen fer ara, s’emmarquen dins del Projecte d’Ordenació vigent que es va aprovar al 2008  i preveu actuacions fins el 2018.
 
Aquest bosc s’ha estudiat i monitoritzat (per part nostre) de forma regular des del 1998 i les conclusions científiques són:
 
  1. Gracies a la gestió feta els avets han pogut expandir-se (si no hi hauria una altre espècie majoritària)
  2. El manteniment de un bosc irregular (gracies a tallades regulars selectives) ha permès garantir una bona salut i un bon nivell de biodiversitat fins ara
  3. Sense gestió el bosc es tancarà, l’habitat esdevindrà més homogeni i perdrem valor de biodiversitat, com ha passat en moltes zones d’Europa i altres zones de Catalunya
 
________________________________________________________
 
 
Pel que respecta a la campanya d’oposició al pla d’ordenació del bosc de Riu realitzada per part d’Acció natura, el Departament vol fer els aclariments següents:
 
 
17/07/2014: Es convoca una reunió de treball del projecte LIFE+ en la qual hi assisteixen representants del CREAF, la Subdirecció General de Boscos, Acció Natura i de l’empresa d’assessorament per a la redacció de la proposta de projecte. La reunió es desenvolupa en un clima de normalitat i s’assoleixen uns acords que es valoren molt positivament per totes les parts. Acció Natura no fa cap comentari en relació a l’aprofitament de la Muntanya de Riu.
 
18/07/2014: Acció Natura fa pública a la seva web i en diversos mitjans una campanya per aturar l’aprofitament de la Muntanya de Riu
 
18/07/2014: L’ONG World Nature que coopera en diversos projectes amb la DGMNB en l’àmbit d’espais protegits ens fa arribar un escrit on manifesta la seva disconformitat amb l’actuació plantejada a la Muntanya de Riu i sol·licita la seva aturada. També comunica que fa arribar la mateixa sol·licitud al Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya i a la mesa del Parlament per tal de posar-los en coneixement la situació i alhora, demanar-los que intercedeixin per aturar les tal·les previstes als Boscos Singulars de Catalunya.
 
22/07/2014: Es reuneixen el tècnic comarcal de la DGMNB i els representants del CREAF per valorar l’actuació plantejada sobre el terreny. Per la tarda els representants dels CREAF es reuneixen amb el Director General i el Cap de Servei de Gestió Forestal i manifesten la seva conformitat amb l’aprofitament que es planteja, ja que aquest promou el manteniment dels valors pels quals el bosc va a incloure a l’inventari. També manifesten la necessitat d’establir en breu un procediment pautat per poder treballar aquests boscos coordinadament des de les diferents instàncnies implicades.