• L’objectiu és que el model de contractació estigui més enfocat a millorar els resultats en salut, així com una major integració dels serveis i nivells assistencials que estimuli l’eficiència del conjunt del sistema
  • Els canvis més substancials del nou model són el reconeixement d’una part econòmica lligada a resultats i el canvi en l’atenció primària, que tindrà més capacitat d’adequar la derivació i resposta de l’atenció especialitzada
El Govern ha aprovat el decret pel qual es regula la contractació i prestació dels serveis sanitaris a càrrec del Servei Català de la Salut (CatSalut). Aquest decret regula els encàrrecs de gestió dels serveis públics que s’han d’establir entre els centres del SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya) i el CatSalut, i els sistemes de contraprestació per la gestió d'aquests serveis públics.
 
La finalitat del nou sistema de contractació i contraprestació dels serveis és prioritzar els resultats clínics i de salut en el nivell més adequat de resolució i amb la millor accessibilitat, d'acord amb les necessitats de la població de cada territori, establint objectius de resultats i mecanismes que incentivin les sinergies entre els diferents centres i serveis al servei d'aquests resultats.
 
El decret s’acull a les previsions del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, aprovat per Acord de Govern/13/2012 de 21 de febrer, que estableix que el sistema de contractació s’ha d’adaptar a les necessitats de la població, amb l’objectiu que estigui més enfocat als resultats de salut, així com una major integració dels serveis i nivells assistencials i que estimuli l’eficiència del conjunt del sistema.
 
En resposta a aquestes directrius, els canvis més substancials del nou model  són el reconeixement d’una part econòmica lligada a resultats i el canvi en l’atenció primària, que tindrà més capacitat d’adequar la derivació i resposta de l’atenció especialitzada.
 
A part d’aquests dos grans canvis del model, el decret també presenta novetats a nivell intern de les diferents línies d’atenció (atenció hospitalària i especialitzada; atenció especialitzada familiar, comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària i atenció sociosanitària). En aquest sentit, el decret potencia alternatives a l’hospitalització convencional, una major utilització de les TIC o una major coordinació entre les diferents línies d’atenció.