El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat avui l’Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013. El termini de presentació de sol·licituds dels ajuts és de 45 dies.
 
La finalitat dels ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació dels programes de diversificació econòmica de les zones rurals proposats pels GAL, Grups d’Acció Local, amb participació de les entitats de cada zona i aprovats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), que fomentin la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves. És una eina més que el DAAM posa en servei de les zones rurals per tal de donar suport a iniciatives emprenedores.
 
Les actuacions subvencionables es concreten en la creació i desenvolupament de microempreses, el foment d’activitats turístiques i la conservació i millora del patrimoni rural.
 
Els ajuts destinats a la diversificació econòmica en l’àmbit dels 13 grups que operen a Catalunya tindran un import total de 7.302.371,11 euros, i tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Les actuacions aniran a càrrec del pressupost 2015.
 
Per a aquesta convocatòria la dotació pressupostària és la següent:
 
Grup d'acció local Leader
Dotació (euros)
Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
720.013,79
Associació per al Desenvolupament Integral de la zona nord-oriental de Catalunya
596.603,72
Associació per a la gestió del Programa Leader Ripollès GES-Bisaura
446.905,11
Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia
617.050,36
Consorci Grup d'Acció Local Alt Urgell-Cerdanya
466.621,52
Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
446.174,87
Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori
562.282,58
Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord
480.496,03
'Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars Ribagorça
617.050,35
Consorci Leader Priorat Baix Camp
558.631,39
Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques
521.389,30
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
754.334,93
Consorci Leader Urgell-Pla d'Urgell
514.817,16
Total
7.302.371,11
 
La Direcció General de Desenvolupament Rural podrà modificar aquest desglossament en funció de les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada grup d’acció local, en el marc de la quantia total fixada establerta en el PDR per a l’eix 4 i en els convenis corresponents.
 
Aquesta serà la darrera i última convocatòria de la metodologia Leader acollida al període de programació actual. Aquest programa, coordinat pel DAAM, destinat bàsicament a la creació d'activitats econòmiques en zones rurals, ha contribuït fins ara a la creació de més de 480 llocs de treball i a consolidar-ne més de 1.470.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.