• El text regula la formació professional al llarg de la vida i integra, per primera vegada, el conjunt d’actuacions, serveis i programes de formació i qualificació professional
 
  • El Projecte de llei s’ha promogut amb el convenciment que la formació al llarg de la vida és clau per millorar l’ocupabilitat i la competitivitat empresarial, així com les oportunitats d’ocupació i el progrés social i econòmic del país
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de la formació professional, que té com a objectiu millorar les competències professionals de les persones i la competitivitat de les empreses, les oportunitats d’ocupació, i el progrés social i econòmic del país. El text regula la formació professional al llarg de la vida i comprèn el conjunt d’actuacions, serveis i programes de formació i qualificació professional del sistema educatiu i de la formació per a l’ocupació.
 
El Projecte de llei s’ha promogut amb el convenciment que la formació al llarg de la vida és clau per millorar l’ocupabilitat i la competitivitat empresarial, tenint en compte que la qualificació dels joves i la requalificació dels adults són unes bones eines per al progrés personal, però també per impulsar la reactivació econòmica. Així, un dels aspectes més destacats del text és que interrelaciona la formació professional inicial i la formació per a l’ocupació, la qual cosa suposa un avenç important respecte de la situació actual, en què els dos sistemes es presenten per separat, i comporta la integració de l’empresa en la formació.
 
Per això, la nova norma crea el Sistema Integrat de Qualificació i Formació Professional de Catalunya, que ofereix tres serveis bàsics: serveis de formació, serveis d’informació i orientació i serveis de reconeixement de l’experiència laboral. L’enfocament integrat permet organitzar passarel·les entre la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació, així com compartir un mecanisme de detecció de necessitats formatives i coordinar les ofertes de formació.
 
A més, la llei organitza la xarxa de punts i centres que presten els serveis, fomenta la implicació de les empreses en la formació, donant més impuls a la col·laboració entre empreses i centres de formació i a la formació professional dual, i impulsa la qualitat, la innovació i l’avaluació del propi sistema.
 
Estructura els òrgans de govern del Sistema, preveu mecanismes de participació i coresponsabilitat dels agents socials i econòmics i crea l’Institut de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, com a òrgan que coordina i gestiona les polítiques d’integració de la formació professional. La nova llei organitza els centres de formació en una xarxa coordinada, crea centres de formació professional integrada i dóna estabilitat a l’acreditació de l’experiència laboral.
 
La llei de la formació professional s’inclou en el Pla de Govern i dóna compliment a l’estratègia política Europa 2020, el nou marc de referència de les polítiques econòmiques dels estats membres de la UE, el qual planteja la necessitat de millorar el nivell de qualificació de la població i estableix una referència per comparar titulacions i diplomes dels països.