Direcció General de Comunicació

Altres acords del Govern

query_builder   30 setembre 2014 16:23

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

El Govern autoritza la CCMA a reduir el capital social per compensar els resultats negatius d’exercicis anteriors
 
El Consell Executiu ha autoritzat la societat Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A a reduir el capital social actual, de 148.014.398,95 euros, en un import de 123.004.083,95 euros, per compensar els resultats negatius d’exercici anteriors, deixant-lo establert en 25.010.315,00 euros, per restablir l’equilibri entre el capital i el patrimoni net disminuït a conseqüència de pèrdues. La reducció s’efectuarà mitjançant la disminució del valor nominal de cadascuna de les 21.505 accions que componen actualment el capital social de la societat, que queda fixat en 1.163,00 euros per acció.
 
En data 31 de desembre de 2013, el patrimoni net de la CCMA, SA està per sota de les dues terceres parts del capital social, i atenent al que disposa l’article 327 del text refós de la Llei de societats de capital en relació amb la societat anònima, la reducció del capital tindrà caràcter obligatori quan les pèrdues hagin disminuït el seu patrimoni net per sota de les dues terceres parts de la xifra del capital i hagi transcorregut un exercici social sense haver-ne recuperat el patrimoni net.
 
 
El Govern aprova un Memoràndum d’Entesa entre l’Agència Catalana de Consum i l’Organització dels Estats Americans per col·laborar en protecció i promoció dels drets dels consumidors
 
El Consell Executiu ha autoritzat avui la signatura d’un Memoràndum d’Entesa entre l’Agència Catalana del Consum (ACC) de la Generalitat de Catalunya i la Secretaria General de l’Organització dels Estats Americans (OEA), amb l’objectiu de col·laborar en matèria de protecció i promoció dels drets dels consumidors i usuaris. L’acord pretén establir les bases d’una coordinació bilateral institucional que permeti posar en marxa mecanismes de cooperació i col·laboració en el camp de la seguretat i la salut de consumidors i usuaris, per garantir el subministrament de productes segurs a través de xarxes de consum segur.
 
L’Organització dels Estats Americans, que reuneix 35 estats independents, constitueix el principal fòrum governamental polític, jurídic i social de l’hemisferi occidental. En virtut d’aquest acord, l’OEA insta els estats membres a disposar i subministrar productes de consum segurs, a través de resolucions específiques i d’acords amb altres organismes.
 
L’Organització coordina la Xarxa Consum Segur i Salut, plataforma que difon pràctiques sobre la seguretat de productes de consum a la regió, amb l’objectiu de garantir el benestar dels consumidors, amb un consum informat i amb llibertat d’elecció, de béns i serveis segurs. La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en la defensa dels drets dels consumidors, que exerceix l’Agència Catalana del Consum.
 
             
El Govern autoritza un conveni per regular l’accés del personal de les institucions europees a Catalunya a l’assistència sanitària
 
El Govern ha autoritzat avui al Servei Català de la Salut (Catsalut) a establir un conveni de col·laboració amb l’Oficina de Gestió i Liquidació dels Drets Individuals de la Comissió Europea (PMO) amb l’objectiu de regular l’accés a l’assistència sanitària per part del personal de les institucions europees a Catalunya.
 
Les prestacions a les quals podrà accedir són les que fixa el Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut. Una vegada identificats, el Catsalut emetrà una targeta sanitària individual (TSI) amb la qual el personal d’aquestes institucions europees tindrà dret a accedir a qualsevol dels centres i dispositius integrats al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), d’atenció primària, d’atenció hospitalària i d’especialitzada.
 
El conveni, que es podrà prorrogar anualment, s’emmarca en les línees estratègiques del Pla de Govern en matèria de salut que promou un model assistencial sostenible i d’excel·lència al servei de les persones i que està orientat a la millora dels resultats d’acord amb els objectius de l’OMS per al 2020.
 
 
El Govern reestructura el Departament de Benestar Social i Família
 
El Govern ha aprovat avui el decret de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, a través del qual es crea una nova secretaria sectorial que assumirà les competències de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), entitat que se suprimeix, tal com estava previst en la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. El decret entrarà en vigor l’1 de gener de 2015.
 
En concret, el decret crea la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal, que tindrà rang orgànic de secretaria general, que serà la tercera secretaria del Departament, després de la Secretaria General i la Secretaria de Família. Disposarà de quatre subdireccions generals: la Subdirecció General d’Anàlisi i Programació; la Subdirecció General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal; la Subdirecció General de Gestió de Recursos, i la Subdirecció General de Prestacions Socials.
 
Les úniques competències fins ara atribuïdes a l’ICASS que no assumirà la nova Secretaria són les que estan previstes a l’Ordre de desplegament parcial de la Llei 19/2009, de 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència. Per motius organitzatius, aquestes competències les assumirà la Secretaria General.
 
La reestructuració del Departament de Benestar Social i Família s’emmarca en la voluntat d’avançar en la reforma de la funció pública i el dimensionament global de l’Administració per respondre amb eficàcia i agilitat a les necessitats i demandes de la societat catalana, mantenint la qualitat i l’eficiència dels serveis prestats.
 
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia