El Govern ha aprovat declarar bé cultural d’interès nacional (BCIN), en la categoria de zona paleontològica, els jaciments dels Nerets (Vilamitjana-1) i Suterranya, al terme de Tremp.
 
També s’ha acordat determinar com a criteri bàsic que, amb caràcter específic, ha de regir les intervencions a les zones paleontològiques declarades, la necessitat d'autorització prèvia del Departament de Cultura per a les actuacions següents: la tala i l’arrencada d’arbres; els treballs de prospecció i afins per a investigació minera; les remocions i excavacions del terreny per a gasoductes, conduccions elèctriques, obres de clavegueram i/o desguàs d’aigües o d’altre tipus d’instal·lacions; l’arranjament dels camins o vials existents, així com l’obertura de nous; els anivellaments de finques o parcel·les, i les reparcel·lacions.
 
El jaciment dels Nerets (Vilamitjana-1) s’estén al sud-oest de la Serra de Sant Corneli. És representat per un conjunt notable de fòssils, format per restes directes de dinosaures (sauròpodes, ornitòpodes i teròpodes) i altres arcosaures (cocodrílids), quelonis (Solemys) i restes d’invertebrats (pinces de cranc i gasteròpodes), que permeten reconstruir l’ecosistema i entendre la transició de faunes de dinosaure entre el Maastrichtià inferior i superior.
 
El jaciment de Suterranya es troba dins la pedania de Vilamitjana, en el mateix terme municipal de Tremp, al marge esquerre del barranc de l’Abeller. S’hi troben restes directes de dinosaures (teròpodes), però sobretot destaca per la presència de restes indirectes de dinosaures amb una important representació de nius d’ous i fragments de closques d’ous, en un considerable bon estat de preservació.
 
Es tracta d’un dels conjunts de jaciments més importants amb restes de dinosaures per l’excepcionalitat i rellevància de les restes conservades, ja que la localització de restes de nius sencers és un fet molt poc comú a Catalunya i l’estat de conservació de les restes i la seva extensió permeten una aproximació acurada del comportament dels dinosaures.