Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern aprova el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives per al 2015

query_builder   2 desembre 2014 17:28

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives per al 2015

 
  • Es creen 8 noves taxes, se’n modifiquen 32 de ja existents i es fan alguns canvis en els tributs propis i cedits
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives per al 2015. La llei d’acompanyament dels pressupostos que inclou un seguit de mesures que permeten una execució millor i més eficaç de la política econòmica del Govern, amb la creació de noves taxes i tributs i la modificació d’algunes ja existents. El text també inclou mesures en l’àmbit administratiu i de funcionament de l’Administració i el règim jurídic de les finances públiques. 
 
 
Mesures fiscals
 
Pel que fa a les mesures de caràcter fiscal, a través de les quals la Generalitat preveu un increment de la recaptació anual de 13,1 milions d’euros, el títol I de la Llei preveu crear 8 noves taxes i modificar-ne 32 de ja existents. S’incorporen també alguns canvis en l’àmbit dels tributs propis i cedits. Les principals novetats són les següents:
 
  • Cànon de l’aigua: s’introdueixen modificacions per incentivar els usuaris a fer un ús eficient dels recursos hídrics. En aquest sentit, s’incorpora un recàrrec del 20% sobre el tipus de gravamen general que grava les captacions d’aigua que es realitzin directament de masses d’aigua declarades en mal estat quantitatiu per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per desincentivar aquestes conductes. En el cas dels usos industrials, es modularà millor la tributació, en funció de la contaminació que fan els subjectes passius. També s’incorporen canvis en la “tarifa social”, ampliant de forma notable el nombre de potencials beneficiaris, i es predefineix el règim de tributació, per garantir una seguretat jurídica major.A més, s’incorporen determinats usos ramaders de l’aigua a la tributació, de forma gradual en un període de tres anys.
 
  • Cànon sobre la disposició del rebuig de residus: s’actualitzen els tipus de gravamen dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals destinats a dipòsit i incineració. L’objectiu és incentivar comportaments més respectuosos amb el medi ambient.
 
  • Impost sobre les estades en establiments turístics: s’amplia dels 16 als 18 anys l’exempció de pagament del tribut.
 
  • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: es redueix la càrrega administrativa del contribuent, que ja no haurà de presentar davant l’administració tributària el document del contracte de lloguer si ja l’ha presentat a l’Incàsol. 
 
 
Mesures administratives
 
Pel que fa al capítol de mesures administratives, el Projecte de llei incorpora diverses novetats que afecten sectors i matèries diferents com ara l’habitatge i l’urbanisme, l’ordenació ambiental i les aigües i els transports, el turisme i el consum, entre d’altres.
 
  • Llei del taxi: es modifica la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi pel que fa al règim de sancionador. Així, s’especifica que poden ser subjectes infractors “l’oferta de serveis de taxis sense disposar de la llicència o autorització preceptiva per realitzar-los” o “de la comunicació prèvia o títol habilitant per a dur a terme la mediació en la seva contractació, les persones que comercialitzin o ofereixin aquests serveis de taxi”. D’acord amb el nou redactat de la norma, es fixen els preus de les sancions de la manera següent: les infraccions lleus se sancionaran amb un advertiment o multa de fins a 250 euros; les greus, amb fins a 1.250 euros, i, les molt greus, amb fins a 6.000. En aquest darrer cas, és a dir quan les autoritats detectin conductes que puguin constituir infraccions molt greus, els agents de la inspecció del transport i els cossos de seguretat podran immobilitzar el vehicle.
 
  • Allotjaments turístics: s’introdueixen algunes modificacions a la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, que incideixen positivament sobre la capacitat inspectora i disciplinària de l’Administració pel que fa al control de l’oferta il·legal d’allotjament turístic. També s’adapta la normativa a noves modalitats d’inversió en establiments turístics sota el règim del condomini, amb reforçament, com a contrapunt, de la garantia d’unitat empresarial d’explotació de l’establiment. Es tipifica com a infracció específica l’incompliment de l’obligació de fer constar el número d’inscripció al Registre de Turisme de Catalunya de les empreses i els establiments turístics en tot tipus de publicitat, on-line i off-line, de l’allotjament.
 
La Llei de mesures fiscals, financeres i administratives conté 98 articles, 13 disposicions addicionals, sis transitòries, dues derogatòries i dues finals.
 
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia