Direcció General de Comunicació

Govern

Altres acords del Govern

query_builder   23 desembre 2014 15:03

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

 
Regulació de la jornada de treball del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya
 
El Govern ha aprovat el decret que regula la jornada de treball del personal de l’Administració de justícia. La regulació afecta els cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial destinats a Catalunya. La distribució de la jornada s’estableix a través del calendari laboral, amb l’informe previ favorable del Consell General del Poder Judicial i amb negociació amb les organitzacions sindicals.
 
Subvenció a la Fundació d’Atenció Primària
 
El Govern ha autoritzat una subvenció de 480.613 euros a la Fundació d’Atenció Primària per desenvolupar actuacions de promoció i prevenció de la salut en l’àmbit de l’atenció primària, un àmbit clau a l’hora de dur a terme activitats a nivell territorial i comunitari. La Fundació és una organització capdavantera a Catalunya en l’atenció primària i referent per als metges de família.
 
Els objectius de la subvenció són els següents: desenvolupar activitats preventives i de promoció de la salut integrades en l’atenció primària, en especial les relacionades amb els consells (deixar de fumar, envelliment saludable), els cribratges, i les vacunacions; formar els professionals sanitaris en aplicar el consens per a la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia en l’àmbit de l’atenció primària; desenvolupar programes de promoció de l’activitat física saludable des de l’atenció primària, i, finalment, desenvolupar i implementar la segona fase del programa Beveu Menys, un programa per sensibilitzar la població en general sobre els problemes del consum de risc i contribuir a disminuir el consum.
 
Memoràndum d’entesa entre Catalunya i el Perú en matèria de salut
 
El Govern ha autoritzat la signatura del Memoràndum d’entesa entre el Departament de Salut i el Ministeri de Salut de la República del Perú per desenvolupar projectes d’interès compartit en aquest àmbit.
 
La finalitat de l’acord institucional és promoure l’intercanvi d’experiències, la transferència de coneixement tecnològic, el desenvolupament de capacitats del personal de salut, la investigació col·laborativa i la consulta recíproca, especialment a les àrees següents: promoció d’estils de vida saludables i abordatge dels determinants socials de la salut; transplantament i donació d’òrgans, teixits i cèl·lules; acreditació d’establiments de salut; sistemes de vigilància epidemiològica; sistemes d’informació intel·ligents, telesalut i software informàtic; accés a medicaments de qualitat; avaluació de tecnologies en salut; gestió d’hospitals i de xarxes d’atenció primària de la salut, i sistemes d’atenció a les urgències i emergències en salut.
 
Memoràndum d’entesa entre Catalunya i Llombardia per cooperar en matèria agrària i agroalimentària
 
El Govern ha donat llum verd a la subscripció d’un Memoràndum d’entesa marc entre l’Administració de la Generalitat, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i la regió italiana de la Llombardia, per col·laborar en l’àmbit de l'agricultura, la investigació agroalimentària, la innovació i la nutrició humana. L’acord permetrà institucionalitza la col·laboració que ja existeix entre les dues administracions, tant de manera bilateral, com a través de xarxes interregionals europees i internacionals, com els Quatre Motors per a Europa.
 
A través d’aquest acord es vol promoure la cooperació sobre la recerca i la innovació agrària, la divulgació de noves tècniques de producció, l’intercanvi d'experiències sobre promoció de productes de qualitat, la nutrició humana, la lluita contra la falsificació, la promoció de clústers agraris, la millora de la gestió dels recursos hídrics, i la coordinació de la participació en les xarxes de regions europees. També està previst estendre i ampliar la col·laboració amb projectes relatius a altres sectors o activitats específiques, en el marc de les xarxes de cooperació multilaterals a les quals pertanyen les dues administracions.
 
L’acord preveu, entre d’altres, promoure projectes per salvaguardar la qualitat de la producció, impulsar iniciatives d’educació nutricional o compartir experiències i mètodes sobre transferència de coneixement i tecnologia.
 
El Govern sol·licita dictamen al CGE sobre la possible inconstitucionalitat de la Llei espanyola de tractats i altres acords internacionals
 
El Govern ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el dictamen preceptiu previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat davant del TC contra la Llei espanyola de tractats i altres acords internacionals. El Govern entén que determinats preceptes de la norma espanyola no preveuen o limiten indegudament la participació de la Generalitat en relació amb els tractats internacionals, els acords internacionals administratius i els acords internacionals no normatius, tal com reconeixen els articles 185 i 196 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
 
Malgrat que l’Executiu espanyol justifica la nova llei per la necessitat d’adequar la regulació al sistema de distribució de competències entre l’Estat i les comunitats, el Govern entén que alguns aspectes excedeixen la competència estatal en matèria de relacions internacionals, no reconeixen i envaeixen les atribucions assumides per la Generalitat d’acord amb el Títol V de l’Estatut, relatiu a les relacions institucionals de la Generalitat
 
Entre d’altres qüestions, la norma espanyola no preveu que els territoris puguin proposar el nomenament els representants espanyols per executar actes internacionals relatius a un tractat internacional. Tampoc preveu que la Generalitat pugui proposar a l’Estat l’aplicació provisional de tractats internacionals, ni que se n’informi als parlaments autonòmics quan ho autoritzi el Consell de Ministres. En cas que un tractat internacional afecti de manera directa i singular un territori, la llei tampoc recull que pugui participar en la denuncia o suspensió del tractat. I tampoc preveu que l’execució d’un tractat es pugui efectuar mitjançant una llei catalana.
 
Davant d’això el Govern, a proposta del Departament de la Presidència, ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen sobre la possible inconstitucionalitat d’aquests articles davant l’eventual presentació d’un recurs davant del TC.
 
Ordenació de la gestió de les infraestructures de comunicacions electròniques de la Generalitat de Catalunya
 
El Consell Executiu ha acordat aprovar les mesures necessàries per gestionar i posar en valor les infraestructures de comunicacions electròniques titularitat de la Generalitat de Catalunya (GIT). El Govern considera estratègic que totes les intervencions que faci l’Administració de la Generalitat en obra pública incorporin la previsió d’infraestructures de suport a les comunicacions electròniques, tenint en compte que són un element determinant per al desenvolupament i la cohesió territorial i social i que suporten la pràctica totalitat dels sectors d’una economia moderna i innovadora.
 
Es crearà un inventari que contindrà informació bàsica (localització i traçat, tipus i utilització actual de la infraestructura, punt de connexió...) perquè les companyies que vulguin desplegar els seus serveis en una zona coneguin les infraestructures disponibles. La Direcció General de Telecomunicacions (DGTSI) del Departament d’Empresa i Ocupació serà la unitat responsable de realitzar l’inventari i coordinar les actuacions previstes en l’acord.
 
Aprovat a proposta dels departaments d’Empresa i Ocupació, de Territori i Sostenibilitat, d’Interior, i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’acord suposa un pas endavant en la línia iniciada el 2008 amb l’acord que fomentava l’extensió de les infraestructures de telecomunicacions.
 
Pròrroga de la contractació de 110 orientadors laborals de les oficines de treball
 
El Govern ha aprovat una nova pròrroga de la contractació de 110 orientadors laborals de les oficines de treball amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones en atur a través dels serveis d’informació i d’orientació laborals. L’Executiu aposta així per mantenir el reforç dels serveis d’orientació de la xarxa d’oficines de treball fins el 31 de desembre de 2015. Des de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya s’identifiquen adequadament les competències i potencialitats de les persones en atur i es dissenyen itineraris formatius professionals per millorar-ne l’ocupabilitat.
 
Modificació dels estatuts de la Barcelona Mobile World Capital Foundation que persegueix transformar Barcelona en un hub tecnològic de referència
 
El Govern ha acordat ratificar l’acord de modificació dels estatuts de la Fundació Barcelona Mobile World Capital amb l’objectiu d’impulsar iniciatives per desenvolupar nous projectes que facin de Barcelona un hub tecnològic de referència en el sector de la indústria mòbil. La modificació aprovada, i que el 10 de desembre passat ja va ser adoptada pel Patronat de l’organisme, permet que societats constituïdes o participades majoritàriament per la Fundació puguin participar en terceres entitats o persones jurídiques. També permet crear comissions encarregades de  desenvolupar projectes específics.
 
La modificació dels estatuts també respon a la necessitat d’adaptar  determinats articles a la Llei de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Els articles modificats afecten als actes de disposició, les facultats indelegables del patronat, la declaració responsable en matèria de conflicte d’interessos i la no inscripció dels apoderaments generals. També es recull l’ampliació de la durada del càrrec dels patrons de la Fundació de 2 a 4 anys per evitar que hi hagi una renovació continuada dels càrrecs. També es regula la possibilitat de fer reunions virtuals de la Comissió Executiva i la delegació de vots en els mateixos termes que ja està previst per les reunions del Patronat.
 
Ratificada la dissolució del Consorci del Montsec
 
El Consell Executiu ha acordat ratificar la dissolució definitiva del Consorci del Montsec, en el marc del procés de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de l’Administració de la Generalitat, iniciada aquesta legislatura.

El Consorci del Montsec es va constituir el desembre de l’any 2000 amb representants de la Generalitat, la Diputació  de Lleida i els consells comarcals de la Noguera i el Pallars Jussà per treballar pel desenvolupament integrat de l’àmbit turístic, social i econòmic del Montsec.  El 2011 la Junta de Govern del Consorci va acordar iniciar els tràmits per a la dissolució de l’organisme, de comú acord amb tots els ens consorciats, i el 2012 es va aprovar la proposta de liquidació dels béns, drets i obligacions. Ara l’acord aprovat pel Consell Executiu insta els representants de l’Administració de la Generalitat als òrgans de Govern del Consorci a adoptar els acords necessaris per fer-ne efectiva la desvinculació.
 
Ampliació de la competència sancionadora en matèria de qualitat agroalimentària
 
El Govern ha aprovat una modificació del decret que estableix la competència sancionadora de la Llei de qualitat agroalimentària, en el sentit d’afegir les matèries de la llet crua, els productes fertilitzants i els substrats de cultiu en les competències de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Així, amb la modificació de l’article 3.1 del decret, la competència sancionadora ja no correspon al titular de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, sinó als directors dels serveis territorials.
 
Actualització de l’actual pla de gestió de l’aigua
 
El Govern ha aprovat el decret que contempla actualitzar l’actual Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures. Aquesta mesura dóna compliment als requeriments legals, sense qüestionar el contingut del Pla de gestió aprovat pel Govern a finals de 2010, i el ratifica durant el període que queda fins a l’aprovació del nou Pla degGestió, previst per finals de 2015.
 
Concessió definitiva de ràdio municipal a l’Ajuntament de Calafell
 
El Govern ha aprovat atorgar a l’Ajuntament de Calafell la concessió definitiva per a l’emissora de ràdio municipal. La concessió es produeix després que l’emissora hagi obtingut l’autorització de posada en servei per part de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, un cop complerts els tràmits administratius i tècnics i superada la inspecció preceptiva. L’Ajuntament de Calafell disposava de la concessió provisional de ràdio municipal des de l’any 1992.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia