Direcció General de Comunicació

Govern

Altres acords del Govern

query_builder   24 febrer 2015 14:51

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

 
 
Modificació dels Estatuts de l’ICO per adaptar-los a l’evolució normativa i a l’ampliació de les funcions de l’ens
 
El Consell Executiu ha autoritzat la modificació dels Estatuts de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) amb l’objectiu d’adaptar-los a l’evolució normativa i ampliar les funcions de l’ens. Els canvis normatius i l’experiència assolida des que l’ICO es va posar en funcionament el 1995 ha fet necessari renovar els estatuts de l’ens.
 
La modificació es basa en 4 eixos:
 
-     L’ampliació de les seves funcions a l’àmbit de la recerca, l’epidemiologia, el control i la formació, amb l’objectiu de ser centre de referència i eix vertebrador en l’àmbit del càncer i les àrees relacionades.
 
-     La incorporació de la regulació del personal, amb l’explicitació del règim jurídic aplicable i els principis que han de regir la gestió de les persones.
 
-     La modificació dels òrgans de govern interns amb la finalitat de simplificar l’estructura.
 
-     L’adaptació a alguns aspectes de l’actual la normativa reguladora dels contractes del sector públic, incloent-hi la definició com a mitjà propi; així com la modificació de les competències en matèria de contractació que poden ser objecte de delegació en el director o directora general.
 
L’ICO és una empresa pública creada per acord de Govern el 7 de febrer de 1995. Des de llavors, els estatuts s’han modificat parcialment en quatre ocasions: per acords de Govern de 27 de juny de 1995, de 10 de gener de 2000 i de 4 de desembre de 2001, i pel Decret 127/2000, de 3 d'abril, d'estructuració del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
 
Ratificat l’acord sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra
 
El Consell Executiu ha ratificat l’acord sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra al qual van arribar el Departament d’Interior i els sindicats majoritaris del cos el 29 de gener passat, després de més d’un any de negociacions.
 
Les noves condicions laborals suposen canvis en tres blocs: l’ordenació del temps de treball, les carreres professionals i el reconeixement professional. Els principals canvis són l’harmonització dels quadrants de treball a tot Catalunya, el reconeixement de la seguretat ciutadana com a carrera professional i la incorporació del reconeixement de les llengües estrangeres com a competència professional. A més, en el termini màxim d’un any el cos de Mossos d’Esquadra disposarà d’una fundació privada.
 
El text, aprovat amb un 69% de la representació sindical en el Consell de la Policia–Mossos d’Esquadra, no suposarà cap impacte econòmic ni afectarà directament la prestació del servei policial de cara a la ciutadania.
 
Nou conveni per ampliar l’àmbit de coneixement de les Beques Balsells a totes les branques de l’enginyeria
 
El Consell Executiu ha autoritzat la Secretaria d’Universitats i Recerca a signar el conveni per ampliar les Beques Balsells-Generalitat de Catalunya a totes les branques de l’enginyeria, per cursar estudis de màster o de doctorat a la University of Colorado Boulder.
 
El desembre de 2009, la University of Colorado Boulder, la Balsells Foundation i la Generalitat van signar un conveni per a la concessió anual de 6 beques, 3 de postgrau i 3 de postgrau-renovació, en l’àmbit de la bioenginyeria. Des de llavors, 15 estudiants de les universitats catalanes s’han beneficiat dels ajuts. Actualment, 6 d’aquests joves cursen estudis al College of Engineering and Applied Science. L’acord aprovat pel Consell Executiu faculta el secretari d’Universitats i Recerca a signar el conveni que estendrà l’acord original a totes les branques de l’enginyeria i, per tant, a ampliar l’àmbit de coneixement dels ajuts.
 
La Balsells Foundation va ser creada per l’empresari català Pere Balsells i Jofre, resident a Califòrnia des del 1947. La Generalitat té diversos programes de beques amb la Balsells Foundation en col·laboració amb tres universitats americanes (University of Colorado Boulder, University of California Irvine i University of California Davis). El pressupost global per a aquest 2015 és de 500.000 euros.
 
Aprovats els decrets dels currículums dels títols de grau superior d’handbol i de futbol i futbol sala
 
El Consell Executiu ha aprovat els decrets dels currículums dels títols de grau superior dels ensenyaments esportius en l’especialitat d’handbol i en les especialitats de futbol i futbol sala. Se sumen als títols de grau mitjà i es completa així la formació d’aquestes especialitats en el sistema educatiu. Amb l’aprovació dels decrets el Govern vol donar resposta a les necessitats de qualificació professional detectades en aquests sectors.
 
Es fixa la durada del grau superior de l’especialitat d’handbol, que és de 750 hores lectives i inclou un bloc de formació pràctica de 200 hores i un projecte final de 60 hores. Els titulats del grau superior seran competents per programar i dirigir l’entrenament de jugadors d’handbol i d’equips d’handbol, dirigir la seva participació en competicions de nivell mitjà i alt, programar i dirigir l’ensenyament d’handbol i dirigir escoles d’handbol.
 
Pel que a les titulacions de futbol i futbol sala, la primera té una durada de 875 hores i, la segona, de 830, les dues també amb una formació pràctica de 200 hores i un projecte final de 60. Els titulats en aquestes especialitats podran programar i dirigir l’entrenament dels jugadors i d’equips de futbol o futbol sala, dirigir la seva participació en competicions de nivell mitjà i alt, programar i dirigir l’ensenyament de l’esport corresponent, i dirigir escoles de futbol o de futbol sala.
 
Els titulats dels dos graus superiors podran desenvolupar les seves tasques en el sector esportiu i del lleure, concretament en l’àmbit de l’ensenyament, l’entrenament i la direcció de jugadors i equips d’handbol i de futbol o futbol sala de nivell mitjà i alt. Les principals ocupacions que podran exercir, entre d’altres, seran les de director de jugadors de l’especialitat corresponent de nivell mitjà i alt, director de departaments, seccions o escoles, o promotor d’activitats. I les podran exercir, per exemple, en centres d’alt rendiment esportiu, centres de tecnificació esportiva, escoles, clubs i associacions esportives o federacions esportives.
 
Aprovada l’alteració dels termes municipals de les Masies de Roda i de Tavèrnoles, a Osona
 
El Consell Executiu ha aprovat un decret a través del qual s’alteren els termes municipals de les Masies de Roda i de Tavèrnoles (Osona), en l’àmbit corresponent al paratge dels Plans de Can Riera. D’aquesta manera es dóna resposta a la voluntat dels ajuntaments d’ajustar els seus termes a la realitat urbanística municipal del moment.
 
Els dies 29 d’abril i 27 de maig de 2013, els ajuntaments de les Masies de Roda i de Tavèrnoles van acordar, respectivament, iniciar un expedient d’alteració dels seus termes municipals. Consistia a segregar 26.878 m2 del municipi de les Masies de Roda per agregar-los a Tavèrnoles i 10.576 m2 del municipi de Tavèrnoles per agregar-los a les Masies de Roda.
 
El Govern ha aprovat aquesta modificació d’acord amb els informes favorables de la Direcció General d’Administració Local, de la Comissió de Delimitació Territorial i amb el dictamen també favorable de la Comissió Jurídica Assessora. Així mateix, s’han tingut en compte consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que fan necessari o aconsellable l’alteració dels termes, així com els acords favorables adoptats pels dos consistoris.
 
La modificació del límit territorial no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, deutes i càrregues, ni del personal, dels ajuntaments afectats.
 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals efectuarà la fitació dels termes municipals. Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l’altre, mitjançant còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la zona objecte de l’alteració.
 
Conveni per fomentar i incentivar l’ús de les assegurances agràries
 
El Consell Executiu ha aprovat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA) que té com a objectiu realitzar el control integral d'accés a subvencions (CIAS) a les assegurances agràries a Catalunya.
 
Anualment, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural publica les bases reguladores dels ajuts per fomentar l’ús de les assegurances agràries i convoca els corresponents a cada exercici. Aquestes bases estableixen les mesures per aplicar els ajuts, d’acord amb el Pla d’assegurances agràries combinades aprovat pel Consell de Ministres. ENESA, de la seva banda, és l’òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions. El conveni que autoritza el Consell Executiu regula l’intercanvi d’informació entre les dues parts per controlar que es compleix la destinació, els requisits i els compromisos establerts a les bases reguladores dels ajuts.
 
Constitució del nou Consorci BSC-CNS
 
El Consell Executiu ha aprovat la constitució del nou Consorci Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomptuació (BSC-CNS), hereu del que la Generalitat, l’Estat i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van constituir l’1 d’abril de 2005. El Govern dóna continuïtat així a l’aposta per aquesta infraestructura i les activitats que desenvolupa.
 
El BSC-CNS té l’acreditació d’Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS). Es tracta de grans instal·lacions, recursos, equipaments i serveis, úniques en el seu gènere, que estan dedicades a la recerca i el desenvolupament tecnològic d’avantguarda i de màxima qualitat, així com a fomentar la transmissió, l’intercanvi, la preservació del coneixement, la transferència de tecnologia i la innovació.
 
Concessió definitiva de ràdio municipal a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 
El Govern ha aprovat atorgar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat la concessió definitiva per a l’emissora de ràdio municipal. La concessió es produeix després que l’emissora hagi obtingut l’autorització de posada en servei per part de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, un cop complerts els tràmits administratius i tècnics i superada la inspecció preceptiva. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat disposava de la concessió provisional de ràdio municipal des de l’any 1992.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia