Direcció General de Comunicació

Govern

Altres acords del Govern

query_builder   17 març 2015 13:12

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

 
Autorització al conseller d’Economia per formalitzar operacions d’endeutament durant l’any 2015
 
El Govern ha acordat autoritzar el conseller d’Economia i Coneixement a formalitzar operacions d’endeutament durant l’any 2015, després que el Parlament de Catalunya hagi aprovat la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. L’autorització es fa extensiva al mes de gener del 2016, com ja es va fer l’any passat, amb la novetat que no caldrà informe previ per crear nou deute, tal com preveu la Llei de mesures del 2015, que modifica l’article 22 de la Llei de finances públiques amb la finalitat de flexibilitzar i agilitar la gestió financera del Govern.
 
El text aprovat permet operacions en qualsevol modalitat, tant a l’interior com a l’exterior, i estableix que l’augment del deute no pot superar el límit autoritzat per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, incrementat pels imports que es derivin dels programes d’endeutament aprovats en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària. També estableix que les operacions d’endeutament autoritzades el mes de gener del 2016 tindran un límit del 15% de l’import autoritzat per al 2015. El cost màxim de les operacions no pot superar el que estableixi la normativa estatal aplicable a les comunitats autònomes adherides al FLA.
 
Recurs d'inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la Llei de metrologia
 
El Consell Executiu ha acordat interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra diferents preceptes de la Llei espanyola de metrologia, en considerar que envaeixen les competències de la Generalitat en matèria d’indústria i d’energia.
 
La norma estableix i aplica el sistema legal d’unitats de mesura, però tres de les seves disposicions finals modifiquen tant la Llei 21/1992, d’indústria, com la Llei 24/2013, del sector elèctric. Aquestes modificacions podrien vulnerar la capacitat normativa, executiva i supervisora de la Generalitat en aquestes matèries.
 
Aprovada la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Salou per finançar les obres del barranc de Barenys
 
El Govern ha aprovat la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Salou per executar i finançar les obres de la nova canalització del barranc de Barenys. El Govern destinarà enguany 4,2 milions d’euros per finançar l’expropiació dels terrenys necessaris afectats per executar les obres al tram final del barranc. Els treballs, amb un cost aproximat de 12 milions d’euros, s’iniciaran el 2016 i s’executaran fins al 2018.
 
L’acord s’emmarca en el conveni de col·laboració que les dues administracions van signar l’any 2013 a l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-Seca i Salou. L’objectiu és reforçar Salou com a destí turístic i dotar-lo de les infraestructures i els serveis necessaris per donar resposta als reptes i les demandes de l’oferta turística internacional.
 
Modificació dels Estatuts de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, que s’adapten a l’evolució normativa dels darrers anys
 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels Estatuts de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), amb l’objectiu d’adaptar-los a l’evolució normativa i a l’experiència assolida els darrers anys de funcionament.
 
L’IDI és una empresa pública creada per acord de Govern el 21 de desembre de 1990 sota la denominació de Centre de Ressonància Magnètica de la Ciutat Sanitària Vall d’Hebron. Des de llavors, l’acord s’ha modificat en 4 ocasions: per acords de Govern de 1991, de 1992 (quan va rebre la denominació actual) i de 2001, i pel decret 127/2000, d'estructuració del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
 
La renovació dels Estatuts es basa en 4 eixos: l’ampliació dels objectius assignats a l’IDI en relació amb l’ús i tractament de la imatge mèdica; l’ampliació de funcions, que recull expressament la docència i la recerca; la modificació de l’estructura de govern, que se simplifica amb la supressió de la figura del conseller delegat, i l’adaptació a la normativa de contractes del sector públic, amb el reconeixement exprés del seu caràcter de mitjà propi.
 
Convocatòria de subvencions destinades a fomentar i difondre la cultura i la realitat religioses
 
El Consell Executiu ha autoritzat el Departament de Governació i Relacions Institucionals a destinar 800.000 euros per a la convocatòria de 2015 de subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa a la societat catalana. Les subvencions són per promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i la tolerància, per difondre la realitat i l’actualitat religioses i per a l’edició de llibres de temàtica relacionada amb el fet religiós. En aquest sentit, i com ja es va fer en l’exercici anterior, la convocatòria d’aquest 2015 tornarà a oferir ajuts per a accions de comunicació que difonguin la realitat i l’actualitat de les diverses religions presents a Catalunya.
 
Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta declarades element festiu patrimonial d’interès nacional
 
El Govern ha acordat declarar Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta element festiu patrimonial d’interès nacional i inscriure la declaració de l’element festiu patrimonial d’interès nacional al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.
 
Les Caramelles van néixer a finals del segle XVI i han perdurat en la seva forma original a Sant Julià de Vilatorta. La indumentària, la intervenció instrumental i una música popular molt pròpia, així com el fet d’haver-se transmès de generació en generació de forma ininterrompuda, fan que siguin mereixedores de ser declarades element festiu patrimonial d’interès nacional, com recull el Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya. La finalitat de la declaració és assegurar la preservació, protecció i promoció, amb un reconeixement especial de Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta com a manifestació de la cultura tradicional catalana d’especial arrelament i rellevància, i adequar-lo a les categories previstes al decret del patrimoni festiu de Catalunya.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia