Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern aprova el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, que promou una mobilitat sostenible i segura

query_builder   17 març 2015 13:14

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, que promou una mobilitat sostenible i segura

 
  • El document planifica la mobilitat de la Regió amb l’horitzó del 2018 i planteja 75 mesures amb un cost estimat de 52 milions d’euros per garantir l’accessibilitat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans
 
  • Segons la darrera enquesta de mobilitat realitzada per l’Autoritat del Transport Metropolità el 2012, en un dia feiner es produeixen 16,9 milions de desplaçaments diaris de persones majors de 16 anys a la regió metropolitana de Barcelona
 
El Govern ha aprovat el Pla director de mobilitat (pdM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), que té com a objectius millorar la qualitat de vida dels ciutadans, garantir l’accessibilitat i aconseguir una mobilitat sostenible i segura que contribueixi alhora a millorar la competitivitat del teixit econòmic del territori. Per assolir-ho, el Pla inclou un total de 75 mesures pressupostades en 52,26 milions d’euros.
 
El Pla proposa assolir els reptes següents en l’horitzó de l’any 2018:
 
-          Frenar la dispersió territorial i augmentar la proximitat entre els usos residencials i les activitats econòmiques coordinant la planificació de l’urbanisme i la mobilitat.
 
-          Garantir l’accessibilitat als ciutadans de la RMB, adequant l’oferta de transport públic a les necessitats de la demanda i millorant la interconnexió de les xarxes urbanes i interurbanes d’autobús i ferrocarril.
 
-          Millorar l’eficiència del sistema logístic i de distribució de mercaderies, reduint els costos unitaris de transport i establint estratègies per afavorir la competitivitat i la millora energètica de les empreses.
 
-          Aconseguir una xarxa viària més segura i respectuosa amb l’entorn gestionada per garantir la prioritat del transport públic de superfície i dels vehicles més eficients per la utilització e combustibles nets o per circular amb alta ocupació de passatge.
 
-          Afavorir les modalitats no motoritzades, la bicicleta i la marxa a peu, promovent una xarxa de bicicletes i vianants interurbana i connectada amb les xarxes urbanes i amb les estacions de ferrocarril i assegurant l’accessibilitat dels vianants en el sistema de transport públic.
 
-          Millorar la qualitat ambiental i contribuir a preservar el clima, reduint les emissions del sistema de transport amb una atenció especial a la millora de la qualitat de l’aire, afavorint l’ús del transport públic i dels modes actius i impulsant un canvi energètic cap als combustibles alternatius, amb especial atenció a l’energia elèctrica.
 
-          Millorar la gestió del transport, aconseguint la integració tecnològica de tots els sistemes de mobilitat públics amb la T-mobilitat fent de les TIC un instrument que permeti a tots els ciutadans utilitzar més fàcilment totes les xarxes de mobilitat.
 
El Pla fixa 75 actuacions consensuades que trasllada a les institucions responsables per integrar-les als instruments de planificació, programació i gestió. Les principals mesures d’actuació són les següents:
 
-          Planificació coordinada de l’urbanisme i la mobilitat. Reserves de sòl per a activitats logístiques i de suport a la mobilitat (P&R i intercanviadors); realització dels PMU i Plans d’Accessibilitat municipals, i concreció de les variables de la mobilitat a avaluar i actualització del decret d’EAMG.
 
-          Una xarxa d’infraestructures segura i ben connectada. Completar i modernitzar els intercanviadors de transport i les infraestructures per al bus; proposar una xarxa ciclable i per a vianants d’àmbit metropolità, i entroncar les infraestructures de TPC i logístiques amb la xarxa d’infraestructures viàries.
 
-          Gestió de la mobilitat amb el transvasament modal i com a prioritat. Difondre les noves tecnologies associades al transport, incloent-hi la gestió d’incidències; millorar la gestió i la senyalització dels P&R; estendre la gestió dinàmica de la velocitat; tarifació integral de l’ús del vehicle privat, i promocionar les tecnologies de la informació i de gestió de flotes.
 
-          Un transport ferroviari de més qualitat. Implantar un nou esquema de serveis de rodalia; elaborar nou material mòbil a FGC i Metro; millorar la velocitat comercial a la xarxa tramviària; adaptar el conjunt d’estacions de transport públic, i millorar els canals de comunicació i informació.
 
-          Transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient. Desenvolupar el projecte T-Mobilitat; impulsar la xarxa de serveis exprés i línies d’alta demanda; implantar serveis a la demanda, i fer accions de modernització del servei del taxi.
 
-          Noves infraestructures ferroviàries en el marc d’un sistema logístic modern. Accelerar els projectes d’infraestructures ferroviàries i viàries per al transport de mercaderies; fer mesures per millorar la informació i senyalització per a vehicles pesants i optimització de la càrrega transportada; fer propostes sobre normativa i gestió de la DUM, i modernitzar el parc de vehicles de mercaderies i millorar l’accessibilitat als PAE.
 
-          Un accés sostenible als centres generadors de mobilitat. Dinamitzar els plans de mobilitat i els seus òrgans de gestió; posar en marxa un grup de treball per analitzar millores en els nous plans, millorar els serveis d’autobús als polígons, integrant els autobusos d’empresa; fer un portal de webs de cotxe compartit i TPC a polígons, i impulsar els Plans de mobilitat d’empresa.
 
-          Eficiència energètica i ús de combustibles nets. Desenvolupar campanyes de promoció dels vehicles eficients i poc contaminants; impulsar el vehicle elèctric i les infraestructures de suport; sensibilitzar els conductors de vehicles més contaminants; avaluar l'eficiència dels equips i instal·lacions per a la gestió energètica de la xarxa ferroviària, promoure cursos de conducció eficient.
 
-          Coneixement i participació en l’àmbit de la mobilitat. Reforçar la comunicació i la sensibilització; promoure nodes d'expertesa a l’entorn de l’energia i el parc de vehicles; realitzar cursos i jornades de formació; seleccionar i difondre bones pràctiques sobre mobilitat; realitzar enquestes de mobilitat periòdiques, i promoure la interacció a les xarxes socials per part dels operadors de transport públic.
 
Dades bàsiques de la mobilitat
 
Segons la darrera enquesta de mobilitat en dia feiner realitzada el 2012 per l’Autoritat del Transport Metropolità, a la RMB en un dia feiner es produeixen 16,9 milions de desplaçaments diaris de persones majors de 16 anys. Els 4,25 milions de persones de 16 o més anys que formen la regió realitzen de mitjana 3,98 viatges al dia. El 85,8% del total de desplaçaments tenen origen i destinació a la mateixa comarca de residència.
 
El Barcelonès és la que presenta un major grau d’autocontenció (91,3%), mentre que el Baix Llobregat és la que el té més reduït (74,6%). El Barcelonès es manté com la principal destinació exterior de les persones residents a la resta d’àmbits territorials. Els principals fluxos es produeixen amb el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. El comportament de la població de la RMB està clarament diferenciat en funció del motiu del desplaçament. Els mitjans motoritzats són els més utilitzats en els desplaçaments personals (més del 60%), mentre que en la mobilitat ocupacional predomina l’ús del vehicle privat i, en menor mesura, el transport públic.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia