Direcció General de Comunicació

Govern

Altres acords del Govern

query_builder   24 març 2015 14:13

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

 
Ampliada l’aportació al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per contribuir a assolir-ne l’equilibri econòmic i financer
 
El Govern ha aprovat ampliar fins a 66.779.004,37 euros la injecció de capital al Consorci Mar Parc de Salut (CMPS) de Barcelona per contribuir a assolir l’equilibri econòmic i financer de l’entitat. El Consell Executiu ha aprovat una modificació del conveni que el Govern de la Generalitat, a través del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut (Catsalut) i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona van signar el 4 de maig de 2012.
 
Es tracta de 30 milions d’euros de recursos addicionals, finançats amb noves aportacions a través del Catsalut, amb els quals el Govern vol fer front al dèficit de l’entitat corresponent al període del 2008 al 2011, i així assolir l’equilibri econòmic i financer de l’entitat. Aquesta aportació de recursos per part de la Generalitat s’afegeix a altres compromisos de col·laboració existents amb el Consorci, que es concreten en aportacions per al finançament d’obres d’ampliació i remodelació d’infraestructures del Parc Sanitari del Mar.
 
El Consorci Mar Parc de Salut gestiona diversos dispositius, recursos de recerca i formació i centre assistencials a la ciutat de Barcelona, entre els quals hi ha l’Hospital del Mar i l’Hospital de l’Esperança
Cessió gratuïta d'un solar a l’Ajuntament de Barcelona per construir-hi una llar d’infants 
 
El Govern ha acordat la constitució d’un dret de superfície gratuït, a favor de l’Ajuntament de Barcelona, sobre la finca situada a la cruïlla dels carrers Ramon Turró i Àlaba de la ciutat per construir-hi una llar d’infants. La Generalitat és propietària del terreny, que forma part d’una finca més àmplia situada a l’illa de carrers Àlaba, Dr. Trueta, Pamplona i Ramon Turró, on hi ha l’Institut Icària. L’acord aprovat segrega 2.032 m2 d’aquest solar, que se cedeixen al consistori de Barcelona perquè hi pugui construir una escola bressol. El termini de vigència del dret de superfície serà de 30 anys i tindrà caràcter gratuït, tenint en compte la finalitat de la nova construcció i els serveis que s’hi prestaran. El dret no es podrà transmetre o gravar sense el consentiment previ de la Generalitat de Catalunya.
 
D’altra banda, el Consell Executiu també ha aprovat acceptar la cessió gratuïta d’un solar a Viladecans, que acull l’Institut d’Ensenyament Secundari Miramar, en funcionament des del 29 de juny de 1992. El 25 d’octubre de 2012, el ple de l’Ajuntament de Viladecans va ratificar aquesta cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya i ara es regula la situació jurídica i patrimonial del solar ofert pel consistori.
 
Decret que unifica la regulació de les entitats col·laboradores del Departament d’Interior en matèria de seguretat
 
El Consell Executiu ha aprovat el Decret que unifica la regulació de les entitats col·laboradores del Departament d’Interior en matèria de prevenció i seguretat pública. El text, amb voluntat simplificadora i clarificadora, pretén habilitar determinades entitats per actuar per compte de l’Administració en matèries relatives a la protecció de persones i béns. Així, regula el règim d’intervenció administrativa estricta que estableix els requisits necessaris per habilitar aquestes entitats i el seu personal tècnic. També regula el règim de supervisió, inspecció i, si escau, sanció.
 
D’aquesta manera, es pretén regular en un únic reglament tot el règim de les entitats col·laborades de l’administració en els àmbits competencials del Departament d’Interior. Actualment, hi havia una triple regulació: una per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) a la Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis; una altra per part de la Direcció General d'Administració de Seguretat (DGAS) a la Llei d’espectacles i a la Llei de protecció civil, i, finalment, per part de diverses regulacions reglamentàries (d’espectacles i d’autoprotecció).
 
El nou reglament consta de 7 capítols que fan referència al funcionament de les entitats col·laboradores de l’Administració, al personal tècnic habilitat, al procediment d’autorització o al règim sancionador aplicable a les entitats, entre d’altres.
 
Alteració dels termes municipals de Sobremunt i de Sant Boi de Lluçanès
 
El Consell Executiu ha aprovat l’alteració dels termes municipals de Sobremunt i de Sant Boi de Lluçanès, com a resposta a la voluntat dels dos ajuntaments d’ajustar la línia dels seus termes en l’àmbit de la masia Can Clara.
 
El 21 de gener de 2013 l’Ajuntament de Sobremunt va trametre l’expedient d’alteració del seu terme, que consistia a segregar 7.637 m2 del municipi de Sant Boi de Lluçanès per agregar-los a Sobremunt. El Govern ha aprovat el decret d’alteració dels termes a proposta de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb els informes favorables de la Direcció General d’Administració Local, de la Comissió de Delimitació Territorial i del dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora. També s’han tingut en compte les consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que fan necessària o aconsellable l’alteració dels termes i el fet que els dos consistoris han adoptat acords favorables.
 
La modificació del límit no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, deutes i càrregues, ni del personal, dels ajuntaments afectats. El Departament de Governació i Relacions Institucionals efectuarà la fitació dels termes. Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l’altre, mitjançant còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la zona objecte de l’alteració.
 
Acord amb Sardenya en matèria d’ocupació
 
El Consell Executiu ha acordat impulsar un marc de col·laboració amb la regió autònoma de Sardenya (Itàlia) en matèria d’ocupació. El conveni, que formalitzaran la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, del Departament d’Empresa i Ocupació, i l’Agència Regional per l’Ocupació de Sardenya, promourà mesures conjuntes per impulsar polítiques en aquest àmbit i l’intercanvi d’experiències entre administracions.
 
La col·laboració es concretarà en:
 
-       La participació en associacions internacionals per presentar propostes de projectes en el marc del Programa Erasmus+ o altres programes comunitaris d’interès comú.
 
-       L’impuls de projectes internacionals de tipus sectorial, vinculats fonamentalment a sectors com el turisme, la nàutica, l’enologia i la gastronomia.
 
-       L’avaluació comparativa sobre la implementació del Pla de Garantia Juvenil, que inclourà l’organització de dues convencions internacionals, una a Barcelona i l’altra a Cagliari, en què es fomentarà el debat i l’intercanvi d’experiències.
 
-       La posada en comú de mecanismes i bones pràctiques sobre l’eficàcia dels serveis per a l’ocupació amb què compten els dos territoris (com el Moncat, el portal de la Generalitat de suport integral a la mobilitat exterior, o el Master&Back, programa sard per augmentar la qualificació dels seus joves). 
 
Conveni amb el Museu Arqueològic de Zagreb per coorganitzar una exposició sobre els ibers a la península Ibèrica
 
El Consell Executiu ha autoritzat el Departament de Cultura, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, a signar un conveni de col·laboració amb el Museu Arqueològic de Zagreb (Croàcia) per coorganitzar l’exposició temporal “Els ibers del nord: vida, mort i ritual a l’altra banda dels Pirineus”.
 
La mostra es podrà veure des de finals de març i fins a finals d’agost al Museu Arqueològic de Zagreb i donarà a conèixer la cultura dels pobles ibers de l’àrea septentrional de la península Ibèrica. Comptarà, a més, amb un simulador virtual que permetrà il·lustrar com treballen els arqueòlegs. En total s’hi podran veure prop de 200 objectes procedents, majoritàriament, dels fons de les diferents seus del Museu d’Arqueologia de Catalunya.
 
Tal com estableix el conveni, el Museu Arqueològic de Zagreb assumirà les despeses directes relacionades amb el transport i l'assegurança dels objectes en préstec, i també els costos de producció i muntatge de l’exposició i edició del catàleg. De la seva banda, el Museu d’Arqueologia de Catalunya posarà els recursos humans, tècnics i materials necessaris per dur a terme el projecte. L’exposició està cofinançada en un 50% per la Unió Europea, ja que forma part del projecte europeu Archéologie et Cultures de l’Âge du Fer en Europe (ArCAFE) del programa Cultura 2007-13 de la Unió.
 
Modificació dels estatuts de tres consorcis participats per la Generalitat per adaptar-los a la nova normativa
 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels estatus del Consorci del Museu Memorial de l’Exili, del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre i del Consorci Administració Oberta, amb participació majoritària de la Generalitat, per adaptar-los a la normativa vigent. En concret, la modificació s’ha fet per adaptar els tres organismes al que estableixen les lleis espanyoles de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.
 
La Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local estableix que els estatuts de cada consorci hauran de determinar l’administració pública a la qual s’adscriuen. També preveu que el règim pressupostari, de comptabilitat i de control, així com el règim jurídic del personal al servei del consorci seran els de l’administració pública d’adscripció. La Llei espanyola de racionalització del sector públic estableix la regulació dels procediments de separació, dissolució i liquidació dels consorcis.
 
Els estatuts aprovats també adapten a la normativa bàsica el règim jurídic del personal que presta serveis als consorcis.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia