Direcció General de Comunicació

El Govern fa balanç de les mesures que s'han executat fins ara per fer front a la crisi

query_builder   3 febrer 2009 13:37

event_note Nota de premsa

El Govern fa balanç de les mesures que s'han executat fins ara per fer front a la crisi

 • El conjunt de mesures aprovades per fer front a la crisi suposen la mobilització de 7.750 milions d’euros, equivalents al 3,5% del PIB
 • S’han aprovat 61 mesures, de les quals dos terços estan en fase d’execució avançada
 • La inversió en obra pública, el finançament a les pimes i el suport a les persones amb més dificultats són tres dels eixos de les mesures 
 
Des de l’abril de 2008, el Govern ha adoptat sis paquets de mesures per fer front a la crisi, tal com recull el document de balanç presentat avui al Govern.
 
El conjunt de mesures del Govern de la Generalitat per fer front a la crisi suposa la mobilització d’uns 7.750 milions d’euros, equivalents al 3,5% del PIB.
 
D’aquests milions d’euros:
 
 • Prop de 4.400 milions d’euros són recursos financers (1.457 milions d’euros dels quals a través de l’ICF i 2.700 milions d’euros en avals per a fons de titulització d’actius).
 • Uns 3.000 milions d’euros són despeses i inversions directes de la Generalitat.
 • La resta, uns 350 milions d’euros, són l’estalvi de recursos que es preveu aconseguir amb les mesures d’austeritat pressupostària i de simplificació regulatòria i administrativa.
 
A aquestes quantitats cal afegir els recursos vinculats a l’aplicació de l’Acord Estratègic, la resta d’inversions previstes per la Generalitat al Pressupost del 2009 i les mesures aplicades per l’Estat, com ara els 28.900 milions d’euros de recursos de l’ICO, dels quals també es beneficiaran les empreses i famílies catalanes.
 
A part, cal tenir en compte que algunes d’aquestes mesures impliquen la participació del sector privat i, per tant, la mobilització de recursos privats que s’afegeixen als que aporta l’administració. Aquests és el cas, per exemple, de les línies de crèdit que ofereix l’ICF, que permeten finançar una part dels projectes d’inversió empresarials, com ara la nova línia de 100 milions d’euros per a promocions d’habitatge protegit de lloguer (conveni signat entre el Departament d’Economia i Finances i el Departament de Medi Ambient i Habitatge el 4 de novembre de 2008), o la línia ICFcrèdit per a inversions de pimes.
 
Altres exemples de mesures que arrosseguen la mobilització de recursos privats són els drets de superfície que l’Incasòl atorgarà a les empreses per facilitar l’accés al sòl de la seva propietat pel desenvolupament de la seva activitat, a més de la deducció al tram autonòmic de l’IRPF en un 1,5% de les quantitats dedicades a la rehabilitació de l’habitatge habitual del contribuent, així com els convenis per facilitar finançament a la promoció i a la compra d’habitatges protegits, entre altres.
 
1. Principals paquets de mesures
 
Des del mes d’abril de 2008, el Govern de la Generalitat ha adoptat sis paquets de mesures per fer front a la crisi econòmica:
 
 • Pla de mesures de dinamització i de suport als sectors socials més afectats per la desacceleració (15 d’abril de 2008)
 • Decret llei de mesures urgents en matèria fiscal i financera (1 de juliol de 2008)
 • Mesures de control de la despesa de la Generalitat durant l’exercici pressupostari 2008 (15 de juliol de 2008)
 • Mesures anunciades pel president de la Generalitat al Debat de Política General (30 de setembre de 2008), i aprovades pel Parlament de Catalunya a través de la Resolució 301/VIII sobre l’orientació política general del Govern (2 d’octubre de 2008)
 • Mesures de suport a empreses i treballadors (16 de desembre de 2008)
 • Mesures extraordinàries en matèria d’habitatge (23 de desembre de 2008)
 
A més, cal tenir en compte que els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009 (aprovats pel Parlament el 16 de desembre de 2008) també es van elaborar amb una clara orientació a fer front a la crisi i protegir els sectors més vulnerables de manera que són, per tant, una plasmació de bona part de les mesures incloses en aquests paquets.
 
Principals mesures adoptades i estat d’execució
 
El govern ha pres 61 mesures, de les quals dos terços estan en una fase d’execució avançada i la resta s’estan gestionant per una molt propera execució (al llarg del primer trimestre de 2009).
 
Més concretament, entre les mesures que ja estan en plena execució cal destacar les següents:
 
 • Inversió en obra pública:
 • Anticipació de la licitació i adjudicació de diversos eixos viaris (Olost-Olvan, Palamós-Platja d’Aro, variant sud de Lleida, eix diagonal entre Vilanova i la Geltrú i Manresa...) per un import de 647 milions d’euros (adjudicacions fetes entre el 25 de setembre i el 4 de desembre de 2008 pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques).
 • Promoció i millora de l’accés a l’habitatge:
 • Increment de la deducció al tram autonòmic de l’IRPF en un 1,5% de les quantitats dedicades a la rehabilitació de l’habitatge habitual del contribuent (art.3 del Decret llei de mesures urgents en matèria fiscal i financera del Departament d’Economia i Finances, aprovat pel Govern de l’1 de juliol de 2008).
 • Garantia (avalloguer) de cinc mesos als propietaris d’un habitatge davant de situacions d’impagament del lloguer (Decret 171/2008 del Departament de Medi Ambient i Habitatge, de 26 d'agost).
 • Nova línia de l’ICF de 100 milions d’euros per al finançament d’operacions de compra o urbanització de sòl per a promocions d’habitatge protegit (conveni entre el Departament d’Economia i Finances i el Departament de Medi Ambient i Habitatge signat el 4 de novembre de 2008).
 • Finançament i impuls de l’activitat empresarial:
 • Ampliació dels avals per a fons de titulització de crèdits per a pimes de les entitats financeres: el quart trimestre de 2008 es van concedir avals per 1.200 milions d’euros (article 35.1 c de la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008) i el 2009 se’n concediran 1.500 milions d’euros més (article 38.1 c de la Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009).
 • Ampliació de la línia ICFcrèdit fins a 300 milions d’euros per al 2008, el 20% més que l’any 2007. Fins a la data s’han disposat prop de 191 milions d’euros (conveni amb les entitats financeres signat el 21 de juliol de 2008).
 • Polítiques actives d’ocupació i d’acció social:
 • Ajuts per a polítiques actives per part de les entitats locals al llarg del període 2008-2009, per valor de més de 100 milions d’euros (Ordre TRE/165/2008 del Departament de Treball, de 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la realització de projectes i accions per a l’ocupació amb les entitats locals i s’obre la convocatòria per al període 2008-2009).
 • Nova línia de préstecs de mediació, en condicions preferents, de 100 milions d’euros, per finançar cursos de millora professional de persones aturades, que s’articula mitjançant un conveni entre l’ICF i el Departament de Treball. Fins a la data, s'han presentat 55 sol·licituds i encara no s’ha atorgat cap préstec (Acord de Govern del 25 de novembre de 2008).
 • Tràmits administratius i marc regulatori:
 • Implementació del Pla per a la facilitació de tràmits a l’activitat econòmica i empresarial i la simplificació administrativa, que ha suposat un estalvi estimat de 228 milions d’euros, fruit de la reducció de tràmits i desplaçaments (Decret 106/2008 de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, aprovat pel Govern del 6 de maig de 2008).
 • Impuls i adaptació de les actuacions de caràcter estructural:
 • Revisió i nou impuls de l’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011, amb un pressupost total de 33.195 milions d’euros, dels quals 9.061,1 corresponen al 2009(Acord de Govern de l’1 de juliol de 2008).
 • Pla de mesures contra la inflació: un 79,5% de les 39 mesures es troben en fase molt avançada o estan totalment implementades. Només una de les 39 mesures no s’ha iniciat.
 • Austeritat pressupostària:
 • Contenció de la despesa corrent durant el 2008, amb una reducció en un 25% de determinades partides, la qual cosa ha suposat un estalvi de 73 milions d’euros. També s’ha aplicat la contenció en el creixement de les plantilles de la Generalitat i s’han limitat les noves autoritzacions de compromisos de despeses amb càrrec a exercicis futurs i a nous programes, convocatòries d’ajuts i actuacions de caràcter no recurrent (Acord de Govern del 15 de juliol de 2008).
 
En relació a les mesures que estan en una fase molt inicial d’execució, cal assenyalar:
 
 • L’Incasòl facilitarà l’accés al sòl de la seva propietat a les empreses, mitjançant l’atorgament al seu favor d’un dret de superfície a llarg termini, pel desenvolupament de la seva activitat (a partir del març-abril de 2009).
 • S’avançaran el 60% de les subvencions de rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’habitatges per tal de facilitar-ne el finançament (mesura del Departament de Medi Ambient i Habitatge en execució des del gener de 2009).
 • La Generalitat donarà garantia a les entitats financeres per a la concessió de préstecs als compradors d’habitatges protegits, comprometent-se a comprar els habitatges de les llars que no puguin pagar la hipoteca (a través d’ADIGSA), i destinant l’habitatge novament al mercat d’habitatge protegit (a partir del febrer-març de 2009).
 • L’ICF oferirà noves línies de finançament en els següents camps:
 • Una línia de préstecs de 100 milions d’euros per al finançament de promocions d’habitatges de lloguer protegit (mitjançant conveni de l’ICF i del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb el Ministeri d’Habitatge, en procés de signatura).
 • Una nova línia d'avals de l'ICF de 500 milions d’euros per empreses afectades per les condicions de restricció de liquiditat actuals, per tal de facilitar el finançament de capital circulant (a partir de febrer de 2008).
 • Una nova línia ICF-EEFF[1]-CIDEM de 57 milions d’euros per al finançament de projectes d'R+D+i en col·laboració amb les entitats financeres (a partir de març de 2009).
 
PRINCIPALS MESURES EN EXECUCIÓ I QUANTIFICADES
 
 
 
TIPOLOGIA
MESURA
TOTAL
PROMOCIÓ I MILLORA DE L'ACCÉS A L'HABITATGE
Creació d’una línia de préstecs en condicions preferents per a les operacions de compra o d’urbanització de sòl per a habitatge protegit
100,0
Millora del finançament de la promoció d’habitatge protegit
100,0
Reforç de les subvencions i préstecs-bestreta per impulsar l’activitat rehabilitadora
220,0
Increment del percentatge de la deducció per despeses en la rehabilitació de l’habitatge habitual a l’IRPF
9,0
Adquisició per part de l'INCASOL de 500 habitatges per posar en venda o lloguer via HPO
90,0
 
 
519,0
FINANÇAMENT I IMPULS DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
Ampliació dels avals per a fons de titulització d'actius
2.700,0
Ampliació de la línia ICFcrèdit
300,0
Nova línia ICF Creixement empresarial
150,0
Línia ICF-COPCA
50,0
Línia ICF-CIDEM
50,0
Creació d’un fons per dotar de fons addicionals els productes financers de capital risc, destinats a donar suport a l'activitat econòmica (Programa Jeremie)
50,0
Nous fons i gestores de capital risc per facilitar l’accés a capital inicial a projectes amb un alt potencial de creixement
3,0
Nou producte de garanties
1,5
Ampliació del suport financer als projectes d’R+D
57,0
Nous instruments de suport a la creació d’empreses
78,6
Línia d'Avals de l'ICF per empreses afectades per la restricció de liquiditat
500,0
Suport a la recerca i a la internacionalització del sector de l’automòbil
15,0
Pla FPcat a Martorell
10,3
Suport a la diversificació de mercats
1,0
 
 
3.966,4
TRÀMITS ADMINISTRATIUS I MARC REGULATORI
Acceleració de la implementació del Pla per a la facilitació de tràmits a l’activitat econòmica i empresarial i la simplificació administrativa
228,0
 
 
228,0
POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ I D'ACCIÓ SOCIAL
Formació per a la requalificació i recol·locació dels aturats en sectors emergents o de difícil cobertura
53,0
Cooperació i suport a les accions integrals afavoridores de la formació i l’ocupació per part dels ajuntaments i entitats supramunicipals
100,0
Formació amb compromís de contractació
5,0
Reforç del suport a autònoms i cooperatives
5,1
Préstecs per a la formació d'aturats
100,0
Pla Activa't (conjuntament amb Ajuntament de Barcelona)
0,4
Protocol de mesures per anticipar i reduir l’impacte de reestructuracions i tancaments
5,0
Increment del pressupost en polítiques socials
712,7
Increment del pressupost per al foment de l'ocupació
163,7
 
 
1.144,9
INVERSIÓ EN OBRA PÚBLICA
Increment de la inversió pública l’any 2008
 
Anticipació de la licitació de diversos eixos viaris
226,0
Licitació de la C-15 (eix Vilafranca-Vilanova-Igualada-Manresa)
420,6
Pla d’inversions a finançar per TABASA
433,0
Reprogramació de tots els desplegaments urbanístics i de les construccions d’edificis d’habitatges
96,0
Reprogramació i potenciació de les intervencions derivades dels programes de nuclis antics, remodelacions i renovació urbana
53,0
 
 
1.228,6
IMPULS I ADAPTACIÓ DE LES ACTUACIONS DE CARÀCTER ESTRUCTURAL EN CURS
Increment del pressupost per a R+D+i
126,4
Increment del pressupost per a inversió en transport
415,5
 
 
541,9
AUSTERITAT PRESSUPOSTÀRIA
Contenció de la despesa corrent durant el 2008
73,0
Reducció de la despesa d'administració i serveis generals de la Generalitat
45,9
 
 
118,9
 
 
 
TOTAL
 
7.747,7
(En milions d’euros)
 
ALTRES MESURES NO QUANTIFICADES
 
Tipologia
Mesura
PROMOCIÓ I MILLORA DE L'ACCÉS A L'HABITATGE
Nous estímuls a l’oferta d’habitatges de lloguer
Reducció de terminis per a la creació de la nova figura d’habitatges amb preu concertat i de les noves figures del lloguer amb opció de compra
Moratòria de quotes hipotecàries
Avals a l'adquisició d'HPO
FISCALITAT
Analitzar la reducció de la tributació de les operacions d’augment de capital amb càrrec a reserves voluntàries
Estudi per a la implantació d’incentius fiscals per a les empreses de sectors d’alt valor afegit que entrin a cotitzar al MAB
Estudiar mesures comptables i fiscals de suport a l'activitat empresarial
FINANÇAMENT I IMPULS DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
Proposar l'ampliació de les línies de crèdit de l'ICO
Nous avals per a crèdits de circulant
Programa de suport individualitzat a projectes amb un alt potencial de creixement
Extensió de l’abast dels instruments que actualment només donen suport a empreses de base tecnològica
Millora de l’accés de les empreses a ACC1Ó
Potenciació dels ajuts i l’assessorament per a la internacionalització de les empreses
POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ I D'ACCIÓ SOCIAL
Pla d'Assessorament per a persones aturades
Impuls a la contractació dels nous professionals dels serveis bàsics d’atenció social
Agilitació del procediment d’alta al règim de cotització de la Seguretat Social dels cuidadors no professionals
Reforç de les actuacions de millora de l’accés al mercat de treball de les persones immigrants
INVERSIÓ EN OBRA PÚBLICA
L’Incasòl facilitarà a les empreses l’accés al sòl de la seva propietat, mitjançant l’atorgament al seu favor d’un dret de superfície
IMPULS I ADAPTACIÓ DE LES ACTUACIONS DE CARÀCTER ESTRUCTURAL EN CURS
Revisió i nou impuls de l’Acord estratègic
Agilitació de l’aplicació de les mesures del Pla de mesures contra la inflació