Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

A partir d'avui és obligatori indicar l'origen de la carn de porcí, oví, cabrum i aviram en l'etiquetatge

query_builder   1 abril 2015 15:31

event_note Nota de premsa

A partir d'avui és obligatori indicar l'origen de la carn de porcí, oví, cabrum i aviram en l'etiquetatge

 
 
A partir de l’ú d’abril de 2015 entra en vigor el Reglament d’Execució (UE) número 1337/2013, de la Comissió que estableix determinades disposicions d’aplicació del Reglament (UE) número 1169/2011, del Parlament Europeu i del Consell, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, pel que fa a la indicació del país d’origen o del lloc de procedència per a la carn fresca, refrigerada o congelada de porcí, oví, cabrum i aviram.
 
 
En el cas de la comercialització de la carn de boví la informació sobre el país d’origen o lloc de procedència és obligatòria des de l’any 2000.
 
ETIQUETATGE DE LA CARN.
 
L’etiquetatge de la carn de porcí, oví, cabrum i aviram destinada a subministrar-se al consumidor final o a les col·lectivitats inclourà les indicacions que tot seguit s’indiquen.
 
Per a la carn de porcí:
 
País de cria: nom de l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc la cria d’acord amb els criteris següents:
 
1. Si l’animal sacrificat és major de 6 mesos, l’Estat membre o tercer país en el qual ha tingut lloc el darrer període de cria d’almenys 4 mesos,
 
2. Si l’animal sacrificat és menor de 6 mesos i té un pes viu d’almenys 80 kg, l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el període de cria després que l’animal hagués assolit els 30 kg,
 
 
3. Si l’animal sacrificat és menor de 6 mesos i té un pes viu inferior a 80 kg, l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el període de cria complet.
 
Quan no s’assoleixi el període de cria esmentat en cap dels Estats membres o tercers països en els quals s’hagi criat l’animal, la menció reglamentària se substituirà per «País(os) de cria: diversos Estats membres de la UE» o, quan la carn dels animals hagi estat importada en la Unió, per «País(os) de cria: diversos països de fora de la UE» o, «País(os) de cria: diversos Estats membres de la UE y de fora de la UE».
 
No obstant això, quan no s’assoleixi el període de cria esmentat en cap dels Estats membres o tercers països en els quals s’hagi criat l’animal, la menció reglamentària podrà substituir-se per «País(os) de cria: (llista dels Estats membres o tercers països en els qual s’hagi criat l’animal)» si l’explotador de l’empresa alimentària demostra a satisfacció de l’autoritat competent que l’animal es va criar en aquests Estats membres o tercers països.
 
País de sacrifici: nom de l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el sacrifici.
 
Codi del lot que identifica la carn subministrada al consumidor o a les col·lectivitats.
 
Les indicacions del país de cria i del país de sacrifici podran substituir-se per la menció «Origen: (nom de l’Estat membre o tercer país)» si la carn s’ha obtingut d’animals nascuts, criats i sacrificats en un únic Estat membre o tercer país.
 
Per a la carn d’oví i cabrum:
 
 
País de cria: nom de l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el darrer període de cria d’almenys 6 mesos o si l’animal sacrificat és menor de 6 mesos, l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el període de cria complet.
 
Quan no s’assoleixi el període de cria esmentat en cap dels Estats membres o tercers països en els quals s’hagi criat l’animal, la menció reglamentària se substituirà per «País(os) de cria: diversos Estats membres de la UE» o, quan la carn dels animals hagi estat importada en la Unió, per «País(os) de cria: diversos països de fora de la UE» o, «País(os) de cria: diversos Estats membres de la UE y de fora de la UE».
 
No obstant això, quan no s’assoleixi el període de cria esmentat en cap dels Estats membres o tercers països en els quals s’hagi criat l’animal, la menció reglamentària podrà substituir-se per «País(os) de cria: (llista dels Estats membres o tercers països en els qual s’hagi criat l’animal)» si l’explotador de l’empresa alimentària demostra a satisfacció de l’autoritat competent que l’animal es va criar en aquests Estats membres o tercers països.
 
País de sacrifici: nom de l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el sacrifici.
 
codi del lot que identifica la carn subministrada al consumidor o a les col·lectivitats.
 
Les indicacions del país de cria i del país de sacrifici podran substituir-se per la menció «Origen: (nom de l’Estat membre o tercer país)» si la carn s’ha obtingut d’animals nascuts, criats i sacrificats en un únic Estat membre o tercer país.
 
Per a la carn d’aviram:
 
País de cria: L’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el darrer període de cria d’almenys un mes o si l’animal sacrificat és menor d’un mes, l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el període de cria complet.
 
Quan no s’assoleixi el període de cria esmentat en cap dels Estats membres o tercers països en els quals s’hagi criat l’animal, la menció reglamentària se substituirà per «País(os) de cria: diversos Estats membres de la UE» o, quan la carn dels animals hagi estat importada en la Unió, per «País(os) de cria: diversos països de fora de la UE» o, «País(os) de cria: diversos Estats membres de la UE y de fora de la UE».
 
No obstant això, quan no s’assoleixi el període de cria esmentat en cap dels Estats membres o tercers països en els quals s’hagi criat l’animal, la menció reglamentària podrà substituir-se per «País(os) de cria: (llista dels Estats membres o tercers països en els qual s’hagi criat l’animal)» si l’explotador de l’empresa alimentària demostra a satisfacció de l’autoritat competent que l’animal es va criar en aquests Estats membres o tercers països.
 
País de sacrifici: nom de l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el sacrifici precedit de la menció
 
Codi del lot que identifica la carn subministrada al consumidor o a les col·lectivitats.
 
Les indicacions del país de cria i del país de sacrifici podran substituir-se per la menció «Origen: (nom de l’Estat membre o tercer país)» si la carn s’ha obtingut d’animals nascuts, criats i sacrificats en un únic Estat membre o tercer país.
 
 
 
 
ETIQUETATGE DE LA CARN PICADA I RETALLS
 
A la carn picada i els retalls de carn, podran aplicar-se les següents indicacions:
 
1. «Origen: UE», quan s’hagin produït exclusivament a partir de carn obtinguda d’animals nascuts, criats i sacrificats en diferents Estats membres;
 
2. «País(os) de cria i sacrifici: UE», quan s’hagin produït exclusivament a partir de carn obtinguda d’animals criats i sacrificats en diferents Estats membres;
 
3. «País(os) de cria i sacrifici: no UE», quan es produeixen exclusivament a partir de carn importada en la Unió;
 
4. «País(os) de cria: no UE» y «País(os) de sacrifici: UE», quan s’hagin produït exclusivament a partir de carn obtinguda d’animals importats en la Unió com animals destinats al sacrifici i sacrificats en un o diferents Estats membres;
 
5. «País(os) de cria i sacrifici: UE y no UE», quan s’hagin produït a partir de:
 
a) carn obtinguda d’animals criats i sacrificats en un o diferents Estats membres i de carn importada a la Unió, o
 
b) carn obtinguda d’animals importats a la Unió i sacrificats en un o diferents Estats membres.
 
 
INFORMACIÓ VOLUNTÀRIA
 
Els operadors podran completar les indicacions amb informació addicional sobre la procedència de la carn.
 
La informació addicional estarà en consonància amb les indicacions obligatòries i complirà les normes del Reglament (UE) núm. 1169/2011.
 
TRAÇABILITAT
 
Els operadors, en cada etapa de la producció i distribució de la carn, disposaran d’un sistema d’identificació i registre.
 
Aquest sistema s’aplicarà de tal manera que es garanteixi:
 
1) la relació entre la carn i l’animal o grup d’animals dels quals procedeix; en la fase de sacrifici aquesta relació és competència de l’escorxador, i
 
2) la transmissió de la informació relativa a les indicacions de l’etiquetatge, juntament amb la carn, als operadors en les etapes posteriors de la producció i la distribució.
 
El sistema de registre abastarà, en particular, l’arribada a l’establiment de l’operador i la sortida del mateix, d’animals, canals o especejaments, segons procedeixi, i garantirà una correspondència entre les arribades i les sortides.
 
CONTROL OFICIAL
 
La Subdirecció d’Inspecció i Control Agroalimentari de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Industries Agroalimentàries és l’òrgan encarregat del  control oficial d’aquest aspecte de l’etiquetatge a les industries càrnies de Catalunya.
 
 
Per a més informació:
 
 
 
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia