Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern aprova els Estatuts del Consorci del MACBA i del Mercat de les Flors

query_builder   7 abril 2015 14:41

event_note Nota de premsa

El Govern aprova els Estatuts del Consorci del MACBA i del Mercat de les Flors

 
  • Al MACBA, els Estatuts preveuen que la presidència del Consell General i de la Comissió Delegada corresponguin a l’Ajuntament de Barcelona, en coherència amb l’adscripció dels diferents equipaments culturals  
 
  • Al Mercat de les Flors, se suprimeix la Comissió Executiva del Consorci i es redueix el nombre de vocals amb l’objectiu de racionalitzar l’estructura de funcionament de l’organisme
 
El Govern ha aprovat els Estatuts dels consorcis del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i del Mercat de les Flors, que s’adeqüen a les darreres modificacions legals sobre règim jurídic dels consorcis. Els dos consorcis s’adscriuen a l’Ajuntament de Barcelona i es regeixen pel règim pressupostari, compatibilitat i control aplicable a la corporació local.
 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
 
Entre les principals novetats destaca l’atribució de caràcter local al Consorci, de manera que se li aplicarà la normativa de règim local. La presidència del Consell General i de la Comissió Delegada correspondran a l’Ajuntament de Barcelona, en coherència amb la seva adscripció al finançament de l’organisme. La Secretaria i la Intervenció del consorci seran exercides per personal habilitat de l’Ajuntament de Barcelona. També es modifiquen algunes funcions dels òrgans de govern del Consorci i es reforcen les funcions de la gerència, que nomenarà el Consell General.
 
El Consorci es constitueix per temps indefinit i en formen part l'Ajuntament de Barcelona, l'Administració de la Generalitat, l’Administració de l'Estat i la Fundació Museu d'Art Contemporani. S’hi poden incorporar altres entitats públiques o privades, per acord de dos terços del Consell General.
 
Els objectius del Consorci són la gestió del MACBA com a institució dedicada a l'adquisició, la conservació, l'estudi, l'exposició i la interpretació educativa d'obres d'art contemporani, amb una atenció especial a l'obra dels artistes catalans o relacionats amb Catalunya. També té com a objectius la creació dels fons bibliogràfics i documentals que facilitin el coneixement i la difusió de l'art contemporani; l'estímul i la promoció de totes les activitats del MACBA com a espai per gaudir de l'art contemporani en les seves diverses manifestacions i, al mateix temps, com a espai per a la formació i l'educació de la sensibilitat i l'esperit crític de les persones.
 
Pel que fa a la seva composició, el Consorci del MACBA compta amb un Consell General, una Comissió Delegada, la Direcció, que disposa d'una Comissió Assessora, i la Gerència. El Consell General està presidit per l’alcalde de Barcelona, compta amb tres vicepresidències (la primera ocupada pel conseller de Cultura; la segona pel secretari d’Estat de Cultura, i la tercera, pel president de la Fundació Museu d’Art Contemporani).
 
Pel que fa als recursos econòmics, el Consorci compta amb les aportacions que acordin el Ministeri de Cultura, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona; les subvencions públiques o privades; el producte dels serveis o les activitats que presti o dugui a terme el museu; el producte dels drets de reproducció de les obres d'art de la institució; els ingressos en concepte de lloguer a tercers de sales i espais, i els que li puguin correspondre d'acord amb les lleis.
 
Mercat de les Flors
 
Amb l’objectiu de millorar el funcionament de l’entitat, els nous Estatuts del Consorci Mercat de les Flors preveuen la supressió de la Comissió Executiva, les funcions de la qual passen a ser assumides pel Consell General i per la Direcció. S’atribueixen més funcions a la Presidència del Consorci i s’adscriu l’organisme a l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de la seva funció municipal o territorial. En coherència amb això, es preveu un increment del percentatge d’aportació econòmica de l’Ajuntament de Barcelona al pressupost del Consorci, que, com a conseqüència, passa a disposar de la majoria de representants al Consell General.
 
L’objectiu del Consorci Mercat de les Flors és gestionar l’equipament de manera eficient i situar-lo en l’escena internacional d’espais dedicats a les arts escèniques.
 
L’organització i administració del Consorci Mercat de les Flors passa a ser la següent: Presidència, que recau en l’alcalde de Barcelona o regidor en qui delegui; Vicepresidència, que recau en el conseller de Cultura o persona en qui delegui; Consell General, i Direcció.
 
El Consell General queda integrat per la Presidència, la Vicepresidència, tres vocalies nomenades per l’Ajuntament de Barcelona i dues nomenades pel Departament de Cultura. També hi participen, amb veu però sense vot, la Direcció i la Secretaria. Les aportacions ordinàries corrents de les administracions consorciades són del 60% per l’Ajuntament de Barcelona i del 40% per la Generalitat de Catalunya.
 
Els dos Estatuts també s’ajusten a la Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa en relació amb el dret de separació del consorci i la seva dissolució i liquidació.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia