Direcció General de Comunicació

Agricultura crearà l'Observatori de la Biodiversitat i la Xarxa de Boscos d'Evolució Natural durant el 2015

Trasobares: "El Govern està compromès amb la conservació del medi natural i defensa el model de gestió multifuncional de la biodiversitat a Catalunya"

query_builder   9 abril 2015 19:08

event_note Nota de premsa

Agricultura crearà l'Observatori de la Biodiversitat i la Xarxa de Boscos d'Evolució Natural durant el 2015

Trasobares: "El Govern està compromès amb la conservació del medi natural i defensa el model de gestió multifuncional de la biodiversitat a Catalunya"

Un total de 154 boscos, que representen el 71% de la superfície de  l'inventari de boscos singulars passaran a integrar-se a la Xarxa de reserves de  bocos d'evolució natural (VEURE ANNEX 4)
Trasobares durant la seva intervenció
Trasobares durant la seva intervenció
 
El director general de Medi natural i Biodiversitat , Antoni Trasobares, ha realitzat avui una anàlisi de l’estat actual de la gestió de la biodiversitat a Catalunya i ha anunciat en la creació de l’Observatori de la Biodiversitat durant el 2015, així com també la constitució de la Xarxa de Reserves de Boscos d’Evolució Natural.
 
Trasobares, acompanyat del director territorial, Vicenç Estanyol, del subdirector de Biodiversitat, Francesc Cano i dels experts del CTFC, del CREAF i de la pròpia direcció general de Medi Natural i Biodiversitat , ha comparegut en roda de premsa per informar sobre l’estat de compliment de la Moció 83/X del Parlament relativa a les polítiques de conservació i gestió del medi natural; sobre l’evolució de la biodiversitat a Catalunya i, finalment, sobre l’actualització de l’inventari de boscos singulars iniciat el 2008 i la seva ampliació mitjançant l’establiment d’una Xarxa de  de reserves de boscos d’evolució natural.
 
Durant la presentació han intervingut a més del director general, el Dr. Lluís Brotons, doctor en Ciències Biològiques, investigador i expert del CTFC i investigador associat del CREAF i de l’ICO, Jordi Vayreda, doctor en Ecologia i investigador i expert en Boscos Madurs del CREAF, Ricard Casanovas, cap del servei de  Biodiversiat,  i Ricard Gutiérrez, cap del Servei d’Espais Protegits de la D.G. de Medi Natural i Biodiversitat.
 
El director general ha remarcat el compromís del Govern amb la conservació de la biodiversitat i la gestió medi natural sota criteris de sostenibilitat ambiental, socioeconòmica i territorial i l’aposta per un model de gestió que es fonamenta en els criteris científics i tècnics dels centres que són referents internacionals en la matèria (CREAF –Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals- i CTFC –Centre Tecnològics Forestal de Catalunya).
 
“Aquest  model té com a objectiu essencial el manteniment i conservació de la biodiversitat de Catalunya, que cerca la compatibilitat entre la protecció de la biodiversitat i les activitats que es desenvolupen en el territori; amb una conservació activa que inclou reserves i espais d’evolució natural, però que alhora es centra en una gestió sostenible i multifuncional del medi.”
 
“Avui som aquí per informar sobre l’estat de les línies prioritàries d’acció del Dept. en aquest àmbit i donar resposta a les inquietuds i preocupacions expressades per determinades entitats que s’han manifestat -al nostre entendre amb una visió poc acurada i rigorosa de la situació- darrerament en contra de les polítiques que està aplicant el Govern en aquest àmbit” ha senyalat Trasobares, i ha afegit que “des del Govern sempre estarem oberts al diàleg i a rebre les aportacions de tots, repeteixo, tots els sectors, que des del rigor i el respecte se’ns vulguin fer arribar”.
 
 
 
1.    El 84% dels acords de la Moció estan acomplerts i  la resta en procés
 
(veure informació detallada en document annex pdf)
 
El 27/2/2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 83/X, la qual es va publicar al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya el dia 3 de març del 2014. L’anàlisi pormenoritzat dels 25 acords de la Moció 83/X posa de manifest que contràriament a les manifestacions fetes per L’Institut de Medi Ambient de la UdG  el 84% dels 25  punts de la Moció aprovada fa només 1 any, s’han acomplert, i el 16% restant està executant-se, malgrat que la moció no assenyalava cap termini temporal per a l’execució de les actuacions indicades.
 
Transcorregut un any des de l’aprovació de la moció, es pot fer balanç de les actuacions ja dutes a terme i considerar quines d’elles, a criteri del Departament, han assolit un grau de maduresa suficient com per considerar  acomplertes les actuacions definides a cada punt de la moció.
 
·         S’ha potenciat el cos d’Agents Rurals (veure detall en annex)
·         S’ha garantit la vigilància efectiva de les aigües marítimes i interiors
·         S’ha presentat el Pla General de Política forestal de Catalunya (presentat i aprovat)
·         S’ha revisat la Llei  del Centre de la Propietat Forestal
·         S’ha promogut l’elaboració de projectes d’ordenació forestal en l’àmbit municipal i supramunicipal
·         S’han fet públiques les dades relatives al nombre d’expedients i subvencions atorgades a les superfícies forestals privades
·         S’està creant (2015)  la Xarxa de Boscos d’Evolució Natural amb escala de país
·         S’està actualitzant l’inventari de Boscos Singulars de Catalunya (iniciat el 2008)  i s’estan determinant les accions de protecció i de gestió necessàries per al seu manteniment
·         S’ha desenvolupat un marc favorable per a la consolidació i extensió de la custòdia del territori
·         S’ha aprovat l’Estratègia per a promoure l’aprofitament energètic de la Biomassa forestal i agrícola, que evitarà l’emissió de més de 270.000 TM de CO2 a l’atmosfera i millorarà l’estat de 25.000 ha de bosc el 2020.
·         S’ha revisat l’Ordre de Preus Públics, s’ha aprovat el Pla de Gestió dels Espais Protegits i conjuntament amb DEMO s’està treballant activament en fomentar l’ecoturisme; com a mesures que han de permetre destinar més recursos econòmics públics i privats a la gestió dels espais naturals protegits
·         S’han definit els equips humans necessaris per gestionar i vigilar el medi natural, en el marc global actual, indefugible, de restricció de plantilles.
·         S’ha exercit la responsabilitat majoritària en la planificació i gestió dels espais protegits marins de Catalunya.
·         S’està treballant en la remodelació dels òrgans gestors dels espais naturals de protecció especial.
·         S’han establert en compareixença parlamentària, les principals línies de planificació estratègica del Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya.
·         S’ha tancat el calendari de presentació i aprovació posterior de 5 Espais Naturals de protecció Especial: Alt Pirineu, Delta de l’Ebre, Ports, Montsant i Alta Garrotxa.
·         És prevista la tramitació especial del Parc Natural del Cadí Moixeró, tramitació que havia estat aturada per la Junta Rectora a rel de les respostes dels Ajuntaments implicats.
·         S’ha establert la fórmula de finançament públic-privat del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge a l’Alt Empordà.
·         Es faran públics els acords dels òrgans rectors dels espais de protecció especial, a través del portal de transparència del Govern.
·         S’ha presentat la memòria preliminar de la Llei de Biodiversitat i de Patrimoni Natural.
 
 

 
un  altre moment de la roda de  premsa
un altre moment de la roda de premsa
2. Creació de l’Observatori de la Biodiversitat durant el 2015
 
En aquest àmbit, Trasobares ha anunciat la  creació durant el 2015 de l’Observatori de la Biodiversitat. “L’Observatori és un dels principals instruments contemplats al Pla de gestió d’espais protegits -recentment aprovat pel Govern de la Generalitat, a proposta del Departament- per avaluar sobta criteris i indicadors  científics contrastats l’evolució de la biodiversitat a Catalunya”.
 
Aquest Observatori estarà integrat pels dos Departaments de la Generalitat amb competències en la matèria, les diputacions qui hi vulguin participar així com també els centres de referència en la matèria:  CTFC, CREAF i  altres institucions com l’ICTA.
 
A continuació, el Dr. Lluís  Brotons, del CTFC, Ricard Casanovas, cap del servei de Biodiversitat i en Ricard Gutiérrez, Cap de servei d’Espais Naturals protegits han realitzat una descripció de l’estat actual de la biodiversitat a Catalunya i de les principals línies d’actuació del Departament en matèria de gestió de la biodiversitat (seguiments/inventaris fauna, mesures i millores hàbitats, etc.).
foto de la roda de premsa
foto de la roda de premsa
3. Agricultura crea la Xarxa de Boscos d’Evolució Natural
 
Sobre l’actualització de l’inventari de Boscos singulars iniciat el 2008 i el projecte de conservació dels Boscos Madurs Trasobares ha senyalat tres aspectes principals que han estat aprofundits posteriorment en la intervenció de Jordi Vayreda, investigador del CREAF:
 
a.     Criteris de selecció i inclusió dels boscos (comarcal i representativitats d’hàbitats)
b.    Marc legal de protecció i desenvolupament de la regulació específica
c.     Acords amb la propietat
 
I sobre aquest tema ha remarcat les 3 actuacions destacades en què s’està treballant:
 
·         Creació de la Comissió tècnica dels Boscos Singulars. Durant el 2014 el Departament ha creat  la Comissió tècnica integrada per representats del DAAM, CREAF, CTFC i ICHN que vetlla perquè no es gestioni cap bosc singular sense una avaluació tècnica prèvia (gestió silvícola ideal o evolució natural , segons el cas)
 
·         Actualització de l’Inventari de Boscos singulars. Ja realitzat. S’ha desenvolupat amb el CREAF per diferenciar els boscos de l’inventari de 2008 que es volen deixar a evolució natural dels boscos que requeriran una silvicultura modèlica per mantenir en estat òptim la seva singularitat cultural, silvícola, etc.
 
·         Creació de la Xarxa i Reserves de Boscos d’evolució Natural que es deixaran únicament i exclusivament a la seva pròpia evolució natural. Aquesta xarxa la formaran els boscos de l’inventari de 2008 classificats recentment com a boscos d’evolució natural més altres boscos que no es van incloure l’any 2008, molts d’ells en espais ja protegits o en rodals protectors de plans de gestió forestal vigents. Es pretén una bona representativitat dels principals hàbitats forestals del país.

5  

Fitxers adjunts

Informe compliment Mocio 83/X

Informe compliment Mocio 83/X
PDF | 238

f1

f1
JPG | 358

f2

f2
JPG | 1274

f3

f3
JPG | 632

ANNEX 4_Informació Xarxa de boscos d'evolució natural i la seva distribució territorial

ANNEX 4_Informació Xarxa de boscos d'evolució natural i la seva distribució territorial
PDF | 1753

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia