• El Consell Executiu aprova la reserva social d’aquest 2015: 5.576.350 euros per a contractes a través de centres d’inserció sociolaboral o entitats sense ànim de lucre amb aquesta finalitat, i 1.350.000 euros per a contractes amb centres especials de treball
 
  • Tot i les limitacions legals de la reserva social (destinada a contractes menors i amb objectes concrets), l’any passat la Generalitat va poder vehicular 33 milions d’euros en contractes i encàrrecs de gestió amb finalitats d’inserció social, fruit del compromís del Govern amb el Tercer Sector Social
 
  • Les noves directives europees aprovades en matèria de contractació pública permetran al Govern establir properament una reserva de contractació social sense limitació contractual
 
El Govern ha aprovat l’acord pel qual es fixen les quanties que han d’assolir els departaments de l’Administració de la Generalitat, organismes autònoms i empreses públiques per al 2015 en la contractació reservada al foment dels objectius socials i en la realitzada als centres especials de treball. La reserva aprovada és de 6,9 milions d’euros i té com a finalitat facilitar l’accés general d’aquestes entitats i centres a la contractació pública.
 
La reserva de contractació pública és una reserva establerta per la Generalitat de Catalunya per a centres i empreses d’inserció laboral per a contractes menors o procediments negociats en àmbits com ara la conservació i el manteniment de béns immobles, serveis de missatgeria, d’arts gràfiques, de restauració o de neteja, entre d’altres. Per aquest concepte el Govern ha reservat enguany 5.576.350 euros. En paral·lel, ha aprovat també una reserva d’1.350.000 euros per a la contractació amb centres especials de treball (CET), que té com a objectiu indirecte la inserció laboral de persones amb discapacitat i la integració de persones amb risc d’exclusió social. Es tracta en aquest cas d’una reserva prevista a la llei espanyola de contractes del servei públic que el Govern de la Generalitat estableix voluntàriament per la voluntat d’impulsar la contractació pública amb entitats que tenen com a principi fomentar aquests objectius socials.
 
Les dues reserves de contractació aprovades al Consell Executiu posen de manifest el suport de la Generalitat al Tercer Sector Social de Catalunya, com palesa també el compliment decidit dels objectius previstos de reserva social per al 2014 per part dels departaments, organismes autònoms i empreses públiques.
 
El Consell Executiu ha analitzat de fet el grau de compliment de la reserva aprovada l’any passat, que s’ha situat en el 137%. I és que, tot i les limitacions que estableix la reserva social, el Govern va poder vehicular l’any passat contractes i encàrrecs de gestió amb finalitats d’inserció social per valor de 33 milions d’euros. En concret, l’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic van fer contractes reservats a centres d’inserció sociolaboral i a centres especials de treball per un import total de 9,4 milions d’euros, i van formalitzar contractes amb CET, addicionals a la reserva efectuada, per 8,7 milions més.
 
A banda, va promoure encàrrecs de gestió amb finalitats d’inserció social per 15,1 milions d’euros, de manera que, en conjunt, la inversió efectuada el 2014 en aquests conceptes va ser de més de 33 milions d’euros.
 
Les noves directives europees en matèria de contractació pública aprovades el febrer de 2014 permetran que el Govern pugui establir properament una reserva de contractació social sense límits en els tipus i els objectes de contractes.