Ampliació dels períodes de caça, batudes extraordinàries, declaració d'emergència cinegètica i ordre de vedes entre les mésures descatades,a més de les de protecció agrària i les de  prevenció i sensibilització al conjunt de la població
 
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i MediNatural, Josep Ma Pelegrí, ha explicat avui ala sessió de control del Parlament les actuacions que s’etsan duent a terme des del Govern per fer front a la proliferació de senglars arreus del territori de Catalunya, i per minimitzar els danys que causen tant a l’agricultura com a la seguretat  de les persones (accidents de trànsit i risc sanitari), entre d’altres aspectes.
 
Pelegrí ha remarcat que “Tots sabem de la preocupació d’aquests darrers anys pel que fa el senglar a Catalunya. No es tracta d’un problema només aquí, al nostre País, ja que en els darrers anys els estudis més recents han demostrat que s’ha generalitzat a tot Europa, però a Catalunya hi estem fen front amb tots els mitjans al nostre abast i col·laborant amb els agents implicats al territori.”.
 
Segons ha exposat el conseller s’han estudiat diversos factors d’aquesta proliferació:
 
No radica ni en la disminució de caçadors (ja que ens alguns indrets d’Europa el nombre no ha disminuït)
El senglar s’ha adaptat al medi d’una manera excepcional i poc comuna donades les característiques biològiques de l’animal, resistència i la gran varietat d’aliments que pot consumir l’espècie.  Tots el continent n’està afectat, de Nord a Sud. Les poblacions de senglar són elevades i actualment s’estimen en 60.000 exemplars aquí, a Catalunya.
 
És un problema real i preocupant, doncs la seva gran proliferació ha derivat en greus danys a l’agricultura i a la ramaderia. Suposa un risc sanitari i també un risc d’accidents de trànsit important.
 
En el cas d’accidents de trànsit, fins fa un any, la responsabilitat de fer front al danys produïts per la fauna cinegètica en relació als accidents de transit corresponia en exclusiva al titular de l'Area de caça ("coto" en castellà). Això posava al límit de la viabilitat als cotos. Amb la modificació de la llei estatal, ara correspon al conductor tenir cura i conduir de forma responsable perquè és el responsable del danys en tots els casos excepte quan es pugui demostrar que el senglar estava fugint dels caçador durant una batuda. A la pràctica, vol dir que els caçadors només seran responsables dels danys en un 1-5% dels casos.
 
Tot aquesta problemàtica derivada fa que s’hagin hagut d’establir tota una sèrie de mesures especials pel que fa el seu control.
 
ACTUACIONS
 
El conceller ha destacat que “elDAAM treballa des de fa anys en la solució del problema” i ha exposat algunes de les mesures que s’ha dssposat al respecte:
 
1.    Hem ampliat el període de caça al màxim; enguany també a Barcelona, Tarragona i Terres Ebre.
 
2.    S’ha facilitat la tramitació de les batudes extraordinàries fora de temporada, fins i tot amb règim de comunicació i via internet, que ha suposat una gran eficiència pel que fa la posada en marxa del dispositiu, ja que el temps d’actuació s’ha reduït al mínim.
 
3.    S’han facilitat aguaits nocturns en més de 180 àrees de Catalunya
*De fet, podem parlar que ja es caça durant tota l’any on hi ha problemes” ha remarcat Pelegrí.
 
4. S’ha establert una nova figura la “Declaració d’Emergència cinegètica”. Nova des del 2014. Això vol dir que la Generalitat pot actuar d’ofici dins una àrea de titularitat privada sempre que convergeixin les característiques que defineixen aquest estat o aquesta figura. Cal recordar que un 85% de àrea d’activitats cinegètiques de Catalunya són de gestió privada i pel que fa la majoria de les àrees restants de gestió pública (sobre un 10%) s’han establert actuacions nocturnes amb el Cos d’Agents Rurals, guardes de reserva de fauna i personal contractat expressament.
 
Per tot això, són tan importants les actuacions cinegètiques, com el seguiment i estudi del problema. En aquest darrer sentit, cada any es fa un cens pel que fa aquesta espècie i durant l’any 2014-2015  s’ha confeccionat un estudi complert per determinar les causes i els factors que explicarien aquesta realitat en la que ens trobem i determinar i establir polítiques de control més eficients, per tal de restaurar un equilibri.
 
5.    Una altra de les actuacions són les mesures que es concreten a l’ordre de vedes d’enguany, publicada en DOGC el 2 d’abril, amb el nom de RESOLUCIÓ AAM/605/2015, de 27 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2015-2016 en tot el territori de Catalunya. El període hàbil per a la caça de senglar es comprendrà entre el 1r diumenge de setembre de 2015 i el darrer diumenge de març de 2016, ambdós inclosos.
En els terrenys cinegètics de règim especial, el senglar es podrà caça tots els dies de la setmana durant aquest període anteriorment esmentat.
 ________________________________________________________________________________________________________________
 
Informació complementària:
 
MESURES GENERALS DE PROTECCIÓ AGRÀRIA
 
Pel que fa les mesures generals especials de protecció de l’activitat agrària, es disposa que durant el mesos de juny, juliol i agost i fins el 5 de setembre inclòs, la caça del senglar només es podrà realitzar quan aquest produeixi danys a l’agricultura amb batuda o aguait diürn. En aquest casos, el titular de l’àrea privada de caça o el seu representant legal ho ha de comunicar amb antelació la batuda o aguait diürn al formulari web d’avisos de cacera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
 
Pel que fa als danys a l'agricultura, la Llei de caça el que diu es que correspon al titular de l'àrea de caça evitar els danys i fer front als mateixos (pagar-los). Cal recordar que, en contra del que la gent pensa, la gran majoria del país té una titularitat privada (85%) i correspon a aquests titulars (societats de caçadors, particulars, empreses, ajuntaments, ...) el seu pagament. Als terrenys públics, el DAAM paga els casos en que es demostri que es responsabilitat nostre. El DAAM facilita al màxim les captures.
 
EMERGÈNCIA CINEGÈTICA i PREVENCIÓ
 
Pel que fa els casos d’emergència cinegètica i en concret del senglar es disposa que s’engegarà el dispositiu quan es produeixin les abundàncies mínimes mitjanes de 8 senglars/km2 de densitat mitjana hivernal censada directament, o estimada d’acord amb les estadístiques de captures de la darrera temporada hàbil de caça.Resta totalment prohibit subministrar aliment als exemplars de porc senglar amb l’objectiu de caçar-los.
 
I pel que fa el tema de la prevenció, s’ha establert la prohibició absoluta de proporcionar aliment als senglars, per parts dels particulars i dels caçadors des del 2014. Així com s’ha prohibit facilitar l’accés en qualsevol cas a espais urbans o suburbans, els jardins, els parcs i qualsevol altre lloc de naturalesa similar.
 
COL·LABORACIÓ INTERINSTITUCIONAL
 
El DAAM ha establert també, polítiques de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, consorcis, com ara el del Delta del Llobregat, Diputacions i Sindicats agraris per tal de posar en coneixement la problemàtica comuna i mirar de buscar les millors solucions al conflicte.
També han anat incrementant-se exponencialment les captures a Catalunya, fins a arribar a les 35.000, captures on hi ha participat caçadors, Agents Rurals, Guardes de Reserva, principalment.