• Aquesta llista és un inventari dels béns que cada estat membre vol proposar per la seva inscripció definitiva a Patrimoni Mundial
  • El procés per a que la portalada pugui arribar ser declarada Patrimoni Mundial estableix s’hi estigui un any, en aquesta llista
La portalada del monestir de Ripoll ja consta des d’aquesta setmana al  web de la UNESCO com a element de la seva Llista indicativa per a Patrimoni Mundial, tràmit necessari i imprescindible per tal que la portalada pugui arribar a ser declarada bé Patrimoni Mundial   
 
La proposta de candidatura de la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO va ser promoguda per l’Ajuntament de Ripoll, amb el coneixement i conformitat del Bisbat de Vic, titular del bé, i el suport de la societat civil del territori i de nombrosos ajuntaments, consells comarcals, diputacions de tot Catalunya i altres institucions com la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats i el Parlament de Catalunya.
 
La candidatura va ser presentada al Departament de Cultura el març de 2013 i es va sotmetre, d’acord amb allò que estableix el Decret 186/2013, de 25 de juny, sobre el procediment d’elaboració de candidatures de béns del patrimoni cultural català per la seva inscripció en la Llista indicativa del Patrimoni Mundial, a l’informe preceptiu del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català que la va estudiar en les seves reunions de 10 de maig de 2013 i de 27 de maig de 2014. En la primera ocasió, el Consell va demanar que es reforcés l’argumentari i,  un complert aquests requeriment, es va informar favorablement el 27 de maig de 2014. 
 
Posteriorment, la resolució del conseller de Cultura de 19 de juny de 2014,  va elevar aquesta proposta a l’òrgan competent  de l’Administració General de l’Estat.  El Consejo de Patrimonio Histórico, en la sessió de tardor de 2014 que va tenir lloc a Teguise (Lanzarote) els dies 17 i 18 de novembre de 2014, va decidir, a proposta de Catalunya, la seva inclusió a la Llista  indicativa del Patrimoni Mundial de la UNESCO i que formés part dels béns de la Llista indicativa de l’Estat espanyol en la darrera revisió de la UNESCO, de 27 de gener de 2015, cosa que s’ha materialitzat ara en el web:  http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/?state=es& des del passat 13 d’abril.
 
La candidatura de la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll reuneix les condicions exigides per la Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural de la UNESCO, de novembre de 1972, i fonamenta el seu valor universal excepcional en base els criteris II, III i VI establerts:
 
-        (criteri II) Donar testimoni d’un intercanvi d’influències considerable durant l’època medieval.
-        (criteri III)  Aportar un testimoniatge excepcional sobre una tradició cultural: l’art romànic.
-        (criteri VI) Estar directament vinculat a esdeveniments històrics i de creences que tenen una significació universal excepcional.
 
Igualment, la candidatura inclou les declaracions d’autenticitat i d’integritat del bé i l’estudi comparat amb d’altres béns similars d’arreu del món.
 
La Llista indicativa del Patrimoni Mundial és un inventari dels béns que cada estat membre té la intenció de proposar per la seva inscripció definitiva a Patrimoni Mundial, procés per al qual hi ha el requisit imprescindible que el bé estigui un mínim d’un any en aquesta llista.
 
A partir d’aquí, la candidatura haurà de ser de nou valorada i aprovada pel Consejo de Patrimonio Histórico, per poder seguir la tramitació.
 
La inscripció definitiva haurà de ser acordada en les sessions que, amb caràcter anual, celebra el Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO i que haurà de comptar, a més, amb l’informe favorable d’alguna o algunes de les organitzacions consultives independents establertes per la Convenció del Patrimoni Mundial (ICOMOS - UICN - ICCROM) relatives al patrimoni cultural, patrimoni natural i preservació i restauració de béns culturals, respectivament.