El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) convoca, avui divendres, els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per a l’any 2015, com publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
 
Aquests ajuts s’emmarquen en el nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període de programació 2014-2020, i tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 
Catalunya manté per al nou període el model de gestió de CGE, que ha permès convocar tots aquests ajuts, d’una forma estable, periòdica i coincidint amb la resta d’ajuts de sol·licitud única. Associar tots els ajuts del PDR adreçats als titulars d’explotacions agràries al CGE ha permès unificar criteris, una important simplificació documental, i la consideració de l’explotació en la seva globalitat. Consolidat el model, la seva regulació, a partir d’enguany, es farà exclusivament a través de la mateixa Ordre de convocatòria dels ajuts. 
 
Les línies d’ajut associades al CGE en aquesta convocatòria 2015 són les següents:
 
Competitivitat:
 • Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores.
 • Millora de la competitivitat de les explotacions agràries.
 • Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries.
 • Diversificació agrària.
Sostenibilitat:
 • Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.
 • Pràctiques agroambientals:
  • Gestió de zones humides
  • Gestió i recuperació de prats i pastures
  • Millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000
  • Apicultura per a la millora de la biodiversitat
  • Conservació de races autòctones
  • Biodiversitat cultivada
  • Sistemes alternatius a la lluita química
  • Producció integrada
  • Gestió de la fertilització
 • Agricultura ecològica.
 • Foment de la ramaderia ecològica.
 • Ajuts procedents de compromisos contrets en el PDR 2007-2013:
  • Agricultura ecològica
  • Agricultura racional i de conservació en el conreu de la fruita de closca.
  • Lluita contra l’erosió en medis fràgils de conreus llenyosos en terrasses i manteniment del paisatge.
  • Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya.
  • Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat.
 • Ajuts procedents de compromisos de PDR anteriors: mètodes de producció agrària compatibles en zones humides incloses en la llista de la convenció de Ramsar, submesura de Retirada a la producció per una durada mínima de vint anys.
 
En el context actual de reactivació econòmica és especialment rellevant la convocatòria de mesures que comporten la creació llocs de treball i la dinamització econòmica en el sector agrari; per la qual cosa, i un any més, el DAAM aposta per continuar donant  suport a les explotacions agràries catalanes amb aquest ajuts, destinats a fomentar el rejoveniment i la professionalització del sector, la diversificació d’activitats i la competitivitat de les explotacions, així com a promoure els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció al medi ambient; i innova amb una línia d’ajuda dirigida a la mitigació del canvi climàtic.
 
Cal destacar també que amb aquesta convocatòria es posa en marxa ajuts per més de 37,3ME per a actuacions a realitzar del 2015 al 2018.
 
Dels ajuts a la competitivitat, per al DAAM continua essent una mesura prioritària la instal·lació de joves empresaris agraris; i val a dir que aquest ajut presenta novetats importants per a aquest nou període, com els relatius als imports d’ajut, que estaran relacionats amb el grau d’implicació del jove en l’explotació i no directament vinculats a les inversions a realitzar. L’ajut a la competitivitat, amb lleugeres novetats, manté l’essència de l’anterior PDR de millorar les explotacions agràries, d’igual forma que l’ajut a la diversificació agrària. I, a més, es convoca una línia nova, per a la mitigació del canvi climàtic, dirigida a promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari.
 
Pel que fa als ajuts a la sostenibilitat, s’obre una nova convocatòria per les mesures agroambientals, de les quals n’hi ha dues totalment noves: la biodiversitat cultivada i la gestió de la fertilització. Una altra línia amplia l’àmbit objecte d’ajut a tots els cultius, la  de sistemes alternatius a la lluita química, ja que en el període anterior només contemplava la vinya. I la resta de mesures agroambientals, així com l’ajut a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, introdueixen novetats en els requisits i compromisos però mantenen l’essència del període anterior, per tal de fer possible la continuïtat en l’aplicació d’aquestes pràctiques que durant els darrers anys han demostrat un benefici en la protecció del medi ambient.
 
D’altra banda, també es convoca sis mesures agroambientals d’anteriors PDR que encara es mantenen per als beneficiaris d’aquestes línies d’ajut que encara tenien compromisos vigents. I altres ajuts, que amb els seus corresponents compromisos, hauran d’adaptar-se a les noves mesures.
 
De tota manera, cal dir que el nou PDR encara no ha estat aprovat per la Unió Europea (UE), i abans de fer-ho la Comissió Europea (CE) pot fer algunes observacions que impliquin alguna modificació posterior.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.
 

1  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa.

Comunicat de premsa.
PDF | 349