El director general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil i el director de la Policia van signar el passat 13 d’abril l’Acord de col·laboració
 
Els penats a treballs en benefici de comunitat realitzaran tasques auxiliars de manteniment dels edificis, de jardineria i neteja
El director general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia, Joaquim Clavaguera, i el director general de la Policia, Albert Batlle, han signat un conveni de col·laboració perquè els condemnats a treballs en benefici de la comunitat (TBC) puguin complir aquesta mesura penal alternativa als edificis de la policia de Catalunya.
 
D’acord amb el Conveni signat, els penats a treballs en benefici de la comunitat realitzaran activitats d’utilitat pública i interès social adequades a l’execució de la pena, com ara tasques auxiliars de manteniment dels edificis, treballs de jardineria i altres tasques auxiliars de neteja.
 
L’Acord preveu la creació d’una comissió de seguiment que tindrà per objectiu vetllar pel bon desenvolupament dels programes d’execució de la pena i que estarà formada per professionals designats tant per la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil com per la Direcció General de la Policia de Catalunya.
 
El tècnic designat per la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat serà l’encarregat d’elaborar el programa individualitzat on es recollirà per escrit el nombre de jornades a realitzar, el nombre d’hores, l’horari, el contingut concret de les activitats, el lloc, la persona responsable, i, un cop signat per aquest, el tècnic i el penat, es trametrà al jutjat competent per a la seva aprovació.
 
Per la seva banda, el professional de referència designat per la Direcció General de la Policia serà l’encarregat del seguiment i execució de les penes de treballs en benefici de la comunitat, de la coordinació i supervisió de les activitats que facin els penats i de la coordinació amb el tècnic designat per la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia.
 
Els treballs en benefici de la comunitat com a mesura penal alternativa
 
La col·laboració que s’estableix amb la Direcció General de la Policia de Catalunya, que depèn del Departament d’Interior, s’inscriu en el marc de l’àmplia oferta de places per a l’execució de treballs en benefici de la comunitat que institucions públiques i privades sense ànim de lucre posen a l’abast del Departament de Justícia. Els treballs en benefici de la comunitat són mesures penals alternatives, que tenen com a finalitat la reparació a la comunitat, per part de la persona penada, dels perjudicis causats pel fet delictiu que ha comès, mitjançant la seva col·laboració amb serveis d’utilitat pública i d’interès social. Entre els treballs comunitaris més aplicats, destaquen l’acompanyament a persones grans, suport en menjadors socials, ajuda a discapacitats, neteja d’espais públics i col·laboració en centres cívics, casals o activitats esportives o de lleure.