• El contracte programa permet la coordinació i la cooperació interadministrativa amb els ens locals en tots els àmbits competencials del Departament de Benestar Social i Família
  • Es consoliden els serveis que ja es finançaven i es tornen a reforçar les mesures relacionades amb la lluita contra la pobresa, especialment de les famílies amb infants i adolescents
  • Es prioritza l’aportació a contribuir a les despeses de les ajudes d’urgència social
 
El Govern dota el món local amb més de 187 milions d’euros destinats a finançar serveis socials
 
El Departament de Benestar Social i Família dota el món local amb més de 187 milions d’euros per tal de finançar serveis socials bàsics i especialitzats, lluitar contra la pobresa i impulsar programes de reforç de la cohesió social i de promoció de la igualtat.
 
És una actuació que permet planificar coordinadament la prestació dels serveis socials bàsics i els serveis especialitzats així com altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat, famílies amb infants, gent gran, acció comunitària, persones amb discapacitat, infants i adolescents, joventut, persones amb problemes de drogodependències, persones afectades pel VIH/Sida o persones immigrades, entre d’altres.
 
Accions que es faran amb aquesta aportació:
 
·         Consolida els serveis que ja es finançaven l’any anterior i torna a reforçar les mesures relacionades amb la lluita contra la pobresa, especialment de les famílies amb infants i adolescents.
 
·         Es torna a garantir l’obertura dels centres oberts per a infants i adolescents a l’estiu, segons la detecció de necessitats i demanda de cada territori.
 
·         Es prioritza l’aportació a contribuir a les despeses de les ajudes d’urgència social.
 
Altres aspectes destacats:
 
S’incrementa la dotació global dels programes d’acollida i integració de persones estrangeres immigrades pel desplegament reglamentari de la Llei d’acollida que es va aprovar a finals de l’any passat i que regula, entre d’altres, els serveis de primera acollida i els programes d’acollida especialitzada. L’any passat Benestar Social i Família va destinar a aquest àmbit 4,3 milions d’euros i enguany aquesta xifra s’incrementarà un 11,2%. 
 
Accions futures del Govern en matèria d’ajudes socials:
 
·         Es reforçarà encara més tot allò relacionat amb els serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència i el suport a les situacions d’urgència social.
 
·         Benestar està treballant amb les associacions municipalistes en el nou Acord marc en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat pel període 2016-2019.
 
El contracte programa garanteix i reforça la resposta conjunta de la Generalitat i del món local davant les situacions provocades per l’actual crisi econòmica, per cobrir les necessitats bàsiques, especialment famílies amb menors.