Direcció General de Comunicació

Govern

Altres acords del Govern

query_builder   21 abril 2015 13:50

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

 
Decret de regulació dels Premis de Seguretat Viària que atorga el Servei Català de Trànsit
 
El Consell Executiu ha aprovat el decret de regulació dels Premis de Seguretat Viària que atorga el Servei Català de Trànsit (SCT). Suposen un reconeixement honorífic per a aquelles persones físiques o entitats que hagin desenvolupat una tasca rellevant per millorar la seguretat viària en el territori. Segons el nou decret, poden ser beneficiaris d’aquests guardons les institucions, fundacions, associacions, empreses públiques o privades i particulars que s’hagin distingit per la realització de treballs o serveis destacats relacionats amb la mobilitat i la seguretat viària.
 
La concessió dels premis s’emmarca en un nou escenari estratègic orientat al compliment dels objectius de visió zero de víctimes mortals i ferits greus amb seqüeles de per vida que fixa la Unió Europea (UE) per a l’any 2050. En aquest context, cal aprofundir en la implicació i coresponsabilitat de tots els agents vinculats al trànsit per poder maximitzar l’impacte de les actuacions de seguretat viària i avançar de manera conjunta en l’assoliment de la fita establerta per la UE.
 
Els Premis de Seguretat Viària concedits per l’SCT tenen una periodicitat anual i comporten el lliurament d’una placa commemorativa i un diploma acreditatiu de la distinció.
 
Aprovats els Estatuts de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 
El Consell Executiu ha aprovat els Estatuts de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que el designen com una entitat de dret públic de la Generalitat, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat. L’ICGC va entrar en funcionament l’1 de febrer de 2014 i va assumir les responsabilitats dels antics Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Institut Geològic de Catalunya (IGC). L’ICGC és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa, tècnica i econòmica.
 
Les funcions de l’actual ICGC són les relacionades amb l'exercici de les competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya. Igualment, impulsarà i durà a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl. 
 
Els Estatuts de l’ICGC, que s’estructuren en 19 articles, regulen la naturalesa i adscripció de l’ens, les funcions i la situació de la seva seu. Així mateix, fixen el Consell Rector i la Direcció com els òrgans de govern i administració i aborden el règim jurídic, econòmic i patrimonial de l’Institut.
 
El mes de desembre passat, el Consell Executiu va aprovar la subscripció del primer contracte programa entre el Govern i l’ICGC per al període 2014-2017. El contracte programa inclou la definició anual dels objectius a assolir, la previsió de resultats a obtenir i els instruments de seguiment i control i d'avaluació a què s'haurà de sotmetre l'activitat de l'entitat durant la vigència del contracte. L’Institut es compromet, entre d’altres, a generar i mantenir geoinformació de base fiable, tècnicament avançada, oficial i actualitzada; a posar les dades, la informació i el coneixement a disposició de l’Administració i de la ciutadania, o a integrar la recerca i el desenvolupament en els seus processos productius.
 
Acord marc de col·laboració bilateral per coordinar les actuacions TIC incloses als fons FEDER
 
El Consell Executiu ha acordat aprovar la subscripció de l’Acord marc de col·laboració entre la Generalitat i la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (SETSI) per a la coordinació i seguiment de les actuacions que es desenvolupin en matèria de tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en el marc dels Fons estructurals de la UE (FEDER) per al període 2014-2020. L’acord el signarà el Departament d’Empresa i Ocupació, com a principal responsable de promoure les actuacions TIC a Catalunya.
 
L’objectiu de l’acord és formalitzar les relacions bilaterals establertes fins al moment entre les dues institucions i facilitar la cooperació i coordinació per maximitzar l’eficàcia i l’eficiència dels fons FEDER en el període comprès entre 2014 i 2020. També té com a objectiu evitar la duplicitat de la inversió i explotar les sinergies entre les actuacions que promoguin les dues administracions en les àrees següents:
 
-       Foment del desplegament de xarxes i serveis per garantir la connectivitat digital, amb l’extensió de la banda ampla, la difusió de xarxes d'alta velocitat i el suport a l’adopció de tecnologies emergents i xarxes per a l’economia digital.
 
-       Desenvolupament de l’Economia Digital, amb especial esforç en l’R+D+I i en el desenvolupament de productes i serveis TIC i de programes de foment del comerç electrònic i emprenedoria per a pimes.
 
-       Promoció de la digitalització de serveis públics com ara sanitat, educació o justícia i del desenvolupament de les smart cities.
 
-       Reforç i difusió de les aplicacions de les TIC per a l’administració electrònica, l'aprenentatge electrònic i la inclusió electrònica.
 

 
Llum verda a estendre la línia elèctrica a Les Tàpies II i Camí de la Porrassa de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
 
El Consell Executiu ha declarat l’ocupació urgent dels béns i els drets afectats d’expropiació per les obres de construcció de la línia elèctrica de 25 kV que alimentarà els sectors de Les Tàpies II i Camí de la Porrassa (a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant) des de la subestació de Vandellòs.
 
Es tracta de dos sectors urbanitzats on s’han implantat les primeres activitats, que ja compten amb subministrament elèctric parcial a partir de la xarxa elèctrica existent. No obstant això, d’acord amb l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica SLU, les xarxes existents no poden abastir la potència total necessària per als dos sectors, motiu pel qual cal construir la nova línia fins a la subestació de Vandellòs. Per aquest motiu és necessari ocupar amb celeritat els terrenys afectats pel Pla especial urbanístic del projecte i, per tant, sol·licitar la declaració d’ocupació urgent dels terrenys.
 
El Pla especial preveu una línia elèctrica de 25 kV composta per dos circuits, amb una longitud total de 5.745 metres, 3.215 dels quals corresponen a traçat aeri i 2.530, a traçat subterrani.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia