• El Projecte de llei incideix en la millora de l’eficiència i l’eficàcia en la producció estadística i en el màxim aprofitament de la informació
 
  • La norma proposa fixar en 4 anys el càrrec de director/a de l’Idescat, amb possibilitat de renovar-lo per un mandat més
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019, l’instrument d’ordenació i de planificació de l’estadística d’interès de la Generalitat per als propers quatre anys. Com a novetat del Projecte de llei, el sisè que es tramita al Parlament de Catalunya, la norma introdueix el model de producció i difusió estadística que ja s’està produint als països més desenvolupats de l’entorn. Això significa, per exemple, aprofitar la informació administrativa per a la producció estadística o l’ús de la informació estadística amb finalitats científiques i per a l’avaluació de polítiques públiques. En aquest sentit, el text s’inspira en els diferents reglaments europeus relatius a l’estadística europea i adopta la totalitat dels principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.
 
Els objectius generals del Pla estadístic que recull el Projecte de llei són els següents:
 
-       Consolidar i ampliar la informació estadística disponible al Sistema estadístic de Catalunya.
 
-       Potenciar la integració de la informació estadística de Catalunya.
 
-       Promoure l’augment de l’ús de la informació estadística amb finalitats d’investigació científica, recerca i avaluació de polítiques públiques.
 
-       Millorar la coordinació del sistema estadístic de Catalunya, tant en la producció com en la difusió estadística, especialment atenent a la gestió de la qualitat dels processos i dels productes estadístics.
 
Aquests objectius es vinculen a la millora de l’eficiència i l’eficàcia en la producció d’estadística i a l’obtenció del màxim aprofitament de la informació estadística, amb respecte a la legislació sobre protecció de dades i secret estadístic.
 
D’altra banda, el Projecte de llei proposa modificar alguns preceptes de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya per adaptar-la als canvis normatius que s’han succeït aquests darrers anys en l’àmbit de les estadístiques europees. Es tracta de canvis sobre l’aprofitament de la informació administrativa i l’ús de la informació estadística amb finalitats científiques i d’avaluació de polítiques públiques, així com sobre la preservació de la independència professional de l’autoritat estadística.
 
Seguint la recomanació del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), el Projecte de llei també fixa un període de 4 anys per al mandat del director/a de l’Idescat, susceptible de renovació per una única vegada per a un segon mandat.
 
Amb l’aprovació del text, el Govern de la Generalitat dóna compliment als tràmits necessaris per presentar el Projecte de llei per al seu debat i aprovació al Parlament.