La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Ocupació, impulsa una nova convocatòria de la línia d’avals per a l’economia cooperativa per als anys 2015 i 2016. L’objectiu d’aquesta línia, que avui s’ha publicat al DOGC, és facilitar l’accés al finançament a les entitats i empreses d’aquest sector.
 
El conveni de col·laboració signat entre el Departament d’Empresa i Ocupació,  la Confederació de Cooperatives de Catalunya i Avalis de Catalunya SGR va constituir un fons per finançar les cooperatives i societats laborals catalanes en condicions preferents, mitjançant els avals atorgats per la SGR (Societat de Garantia Recíproca) catalana.

A través d’aquesta línia d’avals, atorgats per Avalis, les empreses cooperatives, les societats laborals i les federacions de cooperatives podran accedir a finançament per un import global superior als 10 milions d’euros.  
 
Els avals poden ser financers per a préstecs destinats a projectes d’inversió, tècnics per a operacions de riscos d’obligacions no dineràries, econòmics per a operacions de riscos dineraris davant tercers i finalment avals per a operacions recollides al conveni de circulant signat entre avalis i les entitats financeres.
 
En aquest cas, el Departament atorga l’ajut corresponent a la subscripció de fins al 4% de l’import de l’aval en forma de capital d’AVALIS (mutualitat). Aquesta subscripció de capital obligatòria ve donada per la normativa estatal que regula les Societats de Garantia Recíproca i l’han de realitzar tots els sol·licitants d’un aval (socis partícips) a una SGR com a pas previ a la formalització de l’operació.
 
Avalis de Catalunya, SGR, és una Societat de Garantia Recíproca constituïda en el 2003 gràcies al impuls de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de tot el sector financer català, bancs i caixes d’àmbit nacional que actuen a Catalunya, cambres, patronals més representatives, associacions, etc., que van entrar a formar part del capital de la societat com socis protectors.
 
El termini per presentar sol·licituds restarà obert fins el 31 de desembre del 2016. Les sol·licituds es poden cursar a través del web www.icf.cat.