• El Pla director de cooperació és el principal instrument de planificació de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya
  • Ha comptat amb un ampli procés participatiu amb tots els actors implicats
  • La cooperació al desenvolupament com a política pública cabdal en l’acció exterior del Govern
El Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 fixa com a objectius prioritaris els drets humans de les dones i els drets col·lectius dels pobles. Es tracta del quart pla director de la política pública de cooperació, que reafirma el compromís de Catalunya amb la llibertat, la justícia global i la solidaritat internacional, que recull la Llei catalana de cooperació al desenvolupament.
 
Aquest Pla és l’instrument de planificació que estableix les prioritats geogràfiques i sectorials per als propers 4 anys, així com els objectius estratègics, les línies de coordinació i de col·laboració amb agents públics i privats, bilaterals o multilaterals, i els recursos necessaris per assolir els objectius.
 
Aspectes innovadors del nou Pla:
 
  • Posa en valor l’experiència, els aprenentatges i les capacitats dels actors de la cooperació catalana, així com les administracions públiques.
 
  • Adopta  un enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans, de manera que situa al centre de la política els drets humans i la igualtat entre homes i dones com a garantia per fer una cooperació de qualitat i transformadora que respongui als reptes plantejats.
 
  • És un instrument de reconeixement a l’exterior i, per tant, és una oportunitat en el procés de transició nacional per assolir la plena igualtat de reconeixement i condicions amb la resta de països lliures i sobirans del món.
 
Objectius estratègics del Pla 2015-2018
 
Els objectius estratègics del nou Pla son dos: la defensa, garantia i exercici dels drets humans de les dones i els drets col·lectius dels pobles.
 
  • Drets de les dones. La igualtat entre homes i dones com a garantia per fer una cooperació de qualitat i transformadora. Aquest objectiu s’estructura en 5 àmbits d’actuació: drets civils i polítics; drets econòmics, socials i culturals (educació, salut, treball digne i autonomia econòmica); dret a la pau i a una vida lliure de violències; drets relacionats amb la sostenibilitat ambiental i amb la gestió dels reptes globals.
La definició de cadascun s’estableix d’acord als marcs internacionals de referència: Objectius de Desenvolupament Sostenible, Declaració de Beijing, prioritats del Comitè per a l’eliminació de la discriminació envers les dones (CEDAW), la Resolució 1325 sobre dones, pau i seguretat i les estratègies i diagnòstics d’organismes internacionals com ONU Dones o PNUD.
 
  • Drets col·lectius dels pobles. El Pla impulsa la governança democràtica mitjançant el respecte, protecció i exercici efectiu dels drets col·lectius dels pobles a decidir sobre el seu futur i promoure la llengua i la cultura que els hi són pròpies.
 
Accions prioritàries futures del Govern: geogràfiques i emergència humanitària
El nou Pla director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018 estableix:
 
  • El manteniment de les prioritats d’acció geogràfica dels cicles anteriors: Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colòmbia, Equador, Bolívia, Marroc, Palestina, Sàhara, Moçambic i Senegal, afegint  Gàmbia, Tunísia i una referència a l’atenció especial que rebrà la població refugiada kurda en aquest període.
 
  • Es preveu donar resposta a la població de l’Àfrica Subsahariana que viu conflictes de llarga durada.
 
  • El Pla inclou un capítol amb tots els compromisos i fites que hauran de desplegar-se en els plans anuals i sobre els quals el Govern haurà de retre comptes a la finalització del cicle.