• L’objectiu és unificar i simplificar en un sol registre tots els operadors que intervenen des de la fabricació fins a la utilització dels productes fitosanitaris i garantir que tenen una formació i un assessorament adient en gestió integrada de plagues per minimitzar el risc en l’ús d’aquests productes
 
  • El decret aprovat pel Consell Executiu regula la capacitació per aplicar i manipular productes sanitaris i reconeix la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues de les agrupacions de defensa vegetal
 
  • En aplicació de la normativa europea, a partir del novembre d’enguany per poder comprar productes fitosanitaris d’ús professional caldrà disposar d’un carnet de capacitació que emetrà el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 
El Govern ha aprovat un decret pel qual es crea el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària. L’objectiu és unificar i simplificar en un sol registre totes les persones o entitats que intervenen en qualsevol fase del producte fitosanitari (des de la fabricació fins a la utilització) i garantir que tenen una formació i un assessorament adients per minimitzar els riscos que pot tenir la utilització d’aquests productes. Es tracta d’una eina fonamental per aconseguir un ús sostenible del productes fitosanitaris i fomentar una gestió integrada de les plagues.
 
Atenent els criteris de simplificació i de reducció de normes, s’unifica en un sol decret la legislació que afecta els operadors que tenen alguna relació amb els mitjans de defensa fitosanitària. Així, el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària engloba totes les persones físiques o jurídiques que fabriquin, comercialitzin, distribueixin, apliquin o manipulin mitjans de defensa fitosanitària d’ús professional, les persones assessores en gestió integrada de plagues, i les agrupacions de defensa forestal (ADV). Es tracta d’un registre administratiu que s’estructura en 5 seccions: el sector subministrador, el sector dels tractaments fitosanitaris, les persones assessores en gestió integrada de plagues, els usuaris professionals que apliquen o manipulen productes fitosanitaris, i les ADV. S’hi ha d’inscriure totes les persones físiques o jurídiques que tinguin el domicili legal a Catalunya i que realitzin alguna d’aquestes activitats.
 
A banda, el decret regula i actualitza el reconeixement de les agrupacions de defensa vegetal, que fomenten l’aplicació de tècniques de gestió integrada de plagues i la utilització racional dels mitjans de defensa fitosanitària. Les ADV col·laboren amb el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat en la lluita col·lectiva contra les plagues i, per tant, es poden considerar uns operadors més en l’àmbit dels mitjans de defensa fitosanitària.
 
Es tracta d’una figura que ha donat bons resultats en la lluita contra plagues, malalties i males herbes que cal adequar a la realitat actual, tenint en compte que des que va ser creada 1983 el món agrari ha sofert diversos canvis, com la retirada d’un gran nombre de productes fitosanitaris per part de la UE i la incorporació d’una normativa europea estricta sobre l’ús sostenible de plaguicides. El decret estableix una nova regulació per a les ADV i un règim jurídic que inclou els requisits i les obligacions que han de complir.
 
Així, el text regula la capacitació per aplicar i manipular productes sanitaris i el reconeixement de la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues.
 
La Directiva europea 2009/128, que fixa el marc d’actuació per a un ús sostenible dels plaguicides a la UE, estableix que tots els usuaris professionals, distribuïdors i assessors han de disposar d’una formació adequada. És per això que les persones que desenvolupen activitats relacionades amb la comercialització i utilització dels productes fitosanitaris han d’acreditar, en funció de les activitats a realitzar, uns coneixements d’acord amb els nivells de capacitació següents: bàsic, qualificat, fumigador o pilot aplicador. Aquests nivells de capacitació s’assoleixen amb uns cursos de formació o amb la disposició de la titulació habilitant i s’acrediten amb un carnet identificador que emet el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i que s’ha de renovar cada 10 anys. A partir del 26 de novembre de 2015, serà indispensable disposar d’aquest carnet per poder comprar productes fitosanitaris d’ús professional.
 
L’emissió del carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris i la Resolució per al reconeixement de la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues comporta la seva inscripció al Registre oficial de productors i operadors de productes fitosanitaris.