• Ha aprovat el decret que regula els òrgans de coordinació, participació i seguiment previstos a la Llei: el Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la UE, presidit pel president de la Generalitat, i la Comissió Interdepartamental, que es constituiran en un màxim de 6 mesos
 
  • El Govern aprova la signatura d’un acord amb la UNESCO, que permetrà cedir un expert de la Generalitat perquè participi en diversos programes des de la seu de l’Organització, a París
 
  • Es renova també el conveni de cooperació transfronterera amb el Llenguadoc-Rosselló, que prioritzarà projectes i accions conjuntes sobre logística, transport i ensenyament superior
 
El Govern ha aprovat diverses mesures que despleguen l’acció exterior de la Generalitat, amb l’objectiu de potenciar la projecció de Catalunya, promoure els interessos del país i situar-lo com a actor internacional actiu. El Consell Executiu ha iniciat el desplegament de la Llei d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, aprovada per una àmplia majoria del Parlament de Catalunya, amb l’aprovació del decret que regula els òrgans col·legiats de coordinació, participació i seguiment previstos a la norma. El Govern també ha aprovat un acord de col·laboració amb la UNESCO, que permetrà designar un expert de la Generalitat per participar en diversos programes de l’organisme, i renovar el conveni de cooperació transfronterera amb el Llenguadoc Rosselló per tirar endavant projectes i accions conjuntes sobre logística, transport i ensenyament superior.
 
Totes aquestes mesures s’emmarquen en el reforç i consolidació de l’acció exterior de la Generalitat que forma part dels 10 projectes estratègics anunciats el 17 de febrer pel president de la Generalitat. Iniciatives que s’afegeixen a la creació de la figura del representant permanent davant la UE, la imminent posada en marxa de les delegacions d’Itàlia i Àustria i l’aprovació del Projecte de llei de la Comunitat Catalana a l’Exterior, que institucionalitza les relacions entre la Generalitat i els catalans a l’exterior.
 
El decret aprovat pel Consell Executiu regula la composició, funcions i funcionament dels òrgans col·legiats de coordinació, participació i seguiment que crea la Llei d’acció exterior. Es tracta del Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea i de la Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior i de Relacions amb la UE, adscrits al Departament de la Presidència. Es constituiran en un termini màxim de 6 mesos i es reuniran com a mínim un cop l’any.
 
Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la UE
 
Creat per l’article 17 de la Llei, és un òrgan assessor, consultiu i de participació externa que presideix el president de la Generalitat. Les seves funcions són:
 
-          Dissenyar i fer propostes en aquest àmbit i fer arribar al Govern les iniciatives i propostes convenients per millorar les actuacions.
 
-          Participar en els treballs d’elaboració d’iniciatives legislatives de l’Administració de la Generalitat, com avantprojectes de llei, disposicions generals o el Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la UE i els plans sectorials anuals.
 
-          Impulsar la col·laboració, cooperació i assistència recíproca entre el Govern i els ens locals i altres ens d’interès públic amb una activitat internacional notable, especialment per garantir la seva participació en el procés d’informació, consulta i propostes previ a l’elaboració i l’aprovació del Pla estratègic d’acció exterior.
 
-          Conèixer i fer seguiment de l’acció política i de govern i contribuir amb la seva expertesa al compliment dels compromisos i acords de la Generalitat.
 
Estarà integrat pel conseller de la Presidència; el secretari d’Afers Exteriors; 4 persones amb rang de director general; fins a 30 vocals en representació d’ens locals, ens d’interès públic, entitats i organitzacions de la societat civil amb una activitat internacional notable, i 2 membres destacats de les comunitats catalanes a l’exterior de prestigi reconegut proposats pels representants del Consell de les Comunitats Catalanes a l’Exterior.
 
Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior i de Relacions amb la UE
 
Creada per l’article 16 de la Llei, és l’òrgan col·legiat encarregat d’impulsar i coordinar les polítiques i actuacions dels departaments del Govern en matèria d’acció exterior i de relacions amb la UE i de fer-ne el seguiment i l’avaluació. La presidirà el conseller de la Presidència i en formaran part el secretari d’Afers Exteriors, els secretaris generals dels departaments del Govern, els màxims responsables executius dels organismes de la Generalitat amb oficines sectorials a l’exterior, el titular del Gabinet Jurídic i fins a 4 persones, amb rang de director general. Se suprimeix el Comitè de seguiment de l’acció exterior del Govern, creat el 2008.
 
D’altra banda, davant l’admissió a tràmit per part del TC del recurs interposat pel Govern de l’Estat contra alguns preceptes de la Llei d’acció exterior, el Govern ha acordat sol·licitar l’aixecament immediat de la mesura i personar-se en el recurs per defensar la constitucionalitat de la norma. L’Executiu entén que el Govern espanyol fa una lectura que no atén al sentit de la Llei i que planteja unes presumpcions d’inconstitucionalitat de caràcter preventiu quan afirma que vulnera les funcions de direcció de la política exterior i la competència de relacions exteriors que reservades a l’Estat. El Govern recorda que la norma, aprovada per una àmplia majoria del Parlament, va ser validada també per la unanimitat del Consell de Garanties Estatutàries.
 
Acords amb la UNESCO i el Llenguadoc-Rosselló
 
El Govern ha aprovat un acord amb la UNESCO per desplegar el programa de destacament d’experts a la seu de París. Permetrà cedir un expert de la Generalitat durant el període d’un any (renovable fins a un màxim de 2) per participar en diversos programes de l’Organització. En concret, participarà al Programa Home i la Biosfera, on desenvoluparà activitats de suport sobre biodiversitat i educació ambiental, i al Programa d’anàlisi i seguiment de projectes internacionals, on participarà en el procés per determinar candidatures a noves reserves de la biosfera. També treballarà amb el Secretariat del Programa a l’Amèrica Llatina i en un projecte de reserva de la biosfera en el Golf de Fonseca a El Salvador, Nicaragua i Hondures.
 
El programa vol ser un instrument de valor afegit per a les dues institucions i no té una vocació formativa, ja que la UNESCO el situa com una via de col·laboració amb institucions governamentals per enfortir les activitats a través de l’intercanvi d’experteses i coneixements. L’acord s’emmarca en la voluntat de reforçar les relacions institucionals i promoure la cooperació en àmbits d’interès comú. De fet, és conseqüència del Memoràndum d’Entesa signat el 2013 entre la UNESCO i la Generalitat, que preveu desenvolupar programes de cooperació i designar experts destacats de la Generalitat a l’UNESCO. L’article 198 de l’Estatut estableix que la Generalitat ha de participar als organismes internacionals competents en matèries d’interès rellevant per a Catalunya, i especialment a la UNESCO i altres organismes de caràcter cultural.
 

El Govern també ha autoritzat la renovació del Conveni de cooperació transfronterera amb el Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló, signat el 2009, per desenvolupar projectes i accions conjuntes de lobby, prioritàriament sobre logística i transport, mobilitat dels joves, ensenyament superior, recerca i innovació. L’acord promou la cooperació en el turisme, el medi ambient i la gestió de l’aigua, per afavorir la participació conjunta en projectes europeus i aprofitar la situació dels dos territoris a la conca mediterrània per fomentar activitats conjuntes com a laboratori d’idees de referència a la Mediterrània. Els lligams són antics i s’han desenvolupat i consolidat amb el pas del temps com a membres de la Comunitat de Treball dels Pirineus (des de 1983), de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània (des de 2004) i de la Comissió Intermediterrània de la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes d’Europa. Àmbits que han tingut efectes positius en la cooperació interregional i la seva contribució efectiva al procés d’integració europea.