El Parlament, durant la sessió de demà i dijous, aprovarà el decret llei de mesures urgents del Govern en matèria d'habitatge i el projecte de llei de modificació de la llei de l'exercici de les professions de l'esport. La primera iniciativa recull que la Generalitat i els ens locals tinguin preferència en l'adquisició d'habitatges provinents d'execucions hipotecàries posteriors a l'abril del 2008 en aquells municipis amb risc elevat d'exclusió social i forta demanda residencial, executant així els drets de tempteig i de retracte.

El decret llei també fixa que la Generalitat pugui obligar a fer obres de rehabilitació dels habitatges buits provinents d'execucions hipotecàries o de dació en pagament, perquè “molts d'aquests habitatges, propietat d'entitats financeres, estan buits, però no es poden ocupar perquè en molts casos són necessàries obres de rehabilitació i d'adequació”, indica el decret. Així mateix, estableix la creació d'un registre administratiu d'habitatges buits.

Respecte l’exercici de les professions de l’esport, el projecte de llei respon a la necessitat de fer modificacions en diversos preceptes del text vigent i de resoldre alguns buits legals: determina diversos tipus de certificats per acreditar les formacions per a l'exercici professional, incorpora la referència als nivells del marc europeu de qualificacions i afegeix una nova disposició addicional pel que a fa a la inscripció al registre de professionals amb formació i experiència contrastada abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei de modificació.

La Cambra debatrà el projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries (OIA), que estableix un marc normatiu per a aquestes entitats a Catalunya, que seguirà el tràmit parlamentari. El text defineix aquestes entitats i en regula el reconeixement i les finalitats.

D’altra banda, designarà els membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

Sessió de control


Com és habitual, el ple començarà amb la sessió de control al president de la Generalitat i al Govern. Abans del cap de l’Executiu, els consellers hauran de respondre preguntes sobre la llei electoral, la suspensió de la llei d'acció exterior, la lluita contra el frau fiscal i el foment de les bones pràctiques tributàries, el pla contra el càncer a Catalunya 2015-2020 i el balanç de la darrera edició del Mobile World Congress, entre altres.

El ple de demà s’iniciarà amb la lectura de dues declaracions, una sobre l’emergència plantejada per la crisi migratòria a la Mediterrània, i l'altra de suport al Nepal pels estralls ocasionats pel terratrèmol de dissabte passat. Seguidament, la Cambra guardarà un minut de silenci.