· Pelegrí: “Cal defensar l’existència d’un model propi i diferenciat de comerç de proximitat, en equilibri amb els diversos formats de distribució comercial”
 
· Es preveu la creació del Registre de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries de Catalunya
 
Pelegrí ha presentat avui l'avantprojece de llei d'Interprofessionals que té el suport majoritari del sector
Pelegrí ha presentat avui l'avantprojece de llei d'Interprofessionals que té el suport majoritari del sector
  
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Ma Pelegrí, ha presentat avui davant el Ple del Parlament de Catalunya l’avantprojecte de Llei de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries de Catalunya amb l’objectiu de donar un marc normatiu al sector agroalimentari per crear, si es creu convenient, una interprofessional.
 
“Aquest projecte de Llei respon a una necessitat del sector per disposar d’instruments per ser competitius i guanyar massa crítica en el mercats alhora que dóna compliment a les resolucions del Ple Monogràfic del Parlament” ha destacat Pelegrí.
 
A partir d’avui s’obre el termini d’esmenes i de compareixences dels agents implicats, especialment a les entitats que han participat activament en la petició d’un marc jurídic sobre les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries de Catalunya i també en la redacció d’aquest avantprojecte de llei.
 
El conseller ha destacat que “una de les particularitats del sector agroalimentari català és l’existència d’un important nombre de petites i mitjanes empreses en el sector productor i transformador que es troben en un clar desequilibri davant els grans grups de la distribució minorista que concentren la demanda. Cal defensar l’existència d’un model propi i diferenciat de comerç de proximitat, en equilibri amb els diversos formats de distribució comercial”.
 
En aquest sentit, les organitzacions que més interès han mostrat en disposar d'aquest instrument legislatiu són les vinculades als sectors ramaders de Catalunya Cal recordar que Catalunya és eminentment ramadera, això no obstant els sectors agrícoles, cada cop més integrats (entre producció i indústria-transformació-comercialització) estan reclamant de fa temps disposar de mecanismes que els permetin establir acords amplis que afecten a les diferents baules de la cadena de valor agroalimentària.
 
Així mateix, el marc normatiu europeu, la Política Agrària Comunitària, també indica que cal promoure aquest tipus d'instruments d'organització de la producció i els governs competents han de legislar en la matèria.
 
Aquesta Llei, un cop aprovada facilitarà la millor integració de la cadena de valor agroalimentària a través d'acords voluntaris entre les parts. I també ha de permetre desenvolupar, si s'escau, les extensions de norma. Aquests instruments no deixen de ser acords entre els agents membres de la interprofessional que determinen que tots els agents del sector han de participar de les actuacions que determini la mateix interprofessional. Així es permet estructurar i ordenar millor tots els agents del sector.
 
Un dels principals objectius de la Política agrària comunitària és l’orientació de les produccions agràries a les necessitats del mercat, amb la flexibilització dels mecanismes d’intervenció que permetin una major adequació de l’oferta agrària a la demanda.
 
Les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries han experimentat un important desenvolupament, i s'han configurat com a òrgans de coordinació i col·laboració dels diferents sectors del sistema agroalimentari.
L’avantprojecte de Llei  que s’ha presentat avui al Parlament es dicta a l’empara de l’article 116.1 de l’Estatut d’autonomia, que atribueix a la Generalitat, respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les competències que li atribueixen els articles 149.1.13 i 16 de la Constitució, la competència exclusiva per a la regulació i el desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i el sector agroalimentari.
 
Aspectes rellevants
Entre els principals aspectes que estableix aquesta llei cal destacar, entre d’altres, la regulació del reconeixement, les finalitats, els acords i les extensions de normes de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries que tinguin un àmbit d’actuació no superior al de Catalunya.
L’àmbit d’aplicació de la Llei inclou:
 
·         la producció,
·         la transformació,
·         la comercialització,
·         i la distribució dels productes del agroalimentaris dels sectors agrícola, ramader i forestal.
 
També es crea el Registre de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries de Catalunya, adscrit al departament competent en matèria agroalimentària.
 
Per tant, per tal de reequilibrar les relacions comercials dels operadors de la cadena i fer front a  les necessitats del sector agroalimentari a Catalunya cal vertebrar el sector mitjançant estructures associatives potents com poden ser les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries. Aquestes han de permetre adequar l’oferta agroalimentària a les exigències del consum; promoure l'eficiència en els diferents baules de la cadena alimentària; millorar el coneixement, l'eficiència i la transparència dels mercats; millorar la qualitat dels productes en totes les seves fases i així fer promoció de les figures de qualitat i de qualitat diferenciada (com les DOP/IGPs, ecològica...); promoure també el desenvolupament i la recerca, la formació i els estudis per a la millora de la cadena i els seus productes; adoptar mesures per regular l'oferta, d'acord amb la normativa vigent en matèria de competència; millorar la comercialització dels productes, tant en el mercat interior com pel què fa a la seva internacionalització, etc. etc..
 
Organització Interprofessional Agroalimentària, definició
 
A efectes d’aquesta Llei considerem que una Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries és una organització legalment constituïda, i amb personalitat jurídica pròpia, naturalesa jurídica privada i sense ànim de lucre; i que està integrada per organitzacions representatives de la producció i com a mínim també de la transformació, de la comercialització o de la distribució agroalimentària. A més, té un àmbit que no supera el de Catalunya, i ha de tenir la seu social a Catalunya.
 
Finalitats
 
a) Potenciar el coneixement, la transparència i l’eficiència dels mercats, i l’adaptació a les necessitats dels consumidors
b) Promoure la recerca, la innovació i el desenvolupament del sector agroalimentari.
c) Vetllar per la millora de la qualitat dels productes i dels seus processos
d) Promoure una cadena alimentària respectuosa amb el medi ambient
e) Millorar la comercialització dels productes, tant en el mercat interior com pel que fa a la seva internacionalització, vetllant pel bon funcionament de la cadena alimentària i afavorint les bones pràctiques en les relacions entre els integrants de l’organització interprofessional agroalimentària
f) Promoure l’elaboració de contractes tipus de productes agroalimentaris compatibles amb la normativa vigent
g) Promoure l’adopció de mesures de regulació de l’oferta, d’acord amb la normativa vigent en matèria de competència
h) Elaborar treballs i estudis per a la millora de la cadena alimentaria i de la seva transparència, i especialment per mitjà de sistemes d’informació que siguin d’interès pels integrants
i) Realitzar actuacions de formació per als integrants de la cadena
j) Realitzar campanyes de promoció dels productes alimentaris i d’informació al consumidor
k) Promoure l’eficiència energètica entre les diferents baules de la cadena alimentària per mitjà d’accions que redueixin l’impacte ambiental, la gestió responsable de residus i subproductes i la reducció de les pèrdues d’aliments al llarg de la cadena alimentària
l) Potenciar la creació de xarxes de dones, la formació i l’emprenedoria de les dones en el sector agroalimentari
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per normativa de la Unió Europea
 
Requisits de reconeixement d’una Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries
 
• Disposar de personalitat jurídica
• Acreditar que representa, almenys, el 51 per cent de les activitats econòmiques del producte o sector vinculades a la producció i, com a mínim també, d’alguna de les fases següents de la cadena de subministrament: transformació, comercialització o distribució
• Estatuts: indicar les finalitats i no tenir ànim de lucre, regular les modalitats d’adhesió i retirada dels seus membres, establir l’obligatorietat de tots els membres del compliment dels acords adoptats, regular la participació en la gestió de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries de les diferents baules de la cadena, establir un procés de conciliació i de mediació per a la resolució dels conflictes
• El procediment per establir les condicions per al reconeixement de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries es determinaran al reglament
 
Requisits de les entitats que s’adhereixin a una Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries
 
• Estar inscrites al registre corresponent
• Tenir majoritàriament el seu àmbit d’actuació a Catalunya
• Tenir la seva seu social a Catalunya
• Acreditar representar, com a mínim, en l’àmbit de Catalunya, almenys el 15 per cent de la branca professional a la qual pertany.
• La forma d’acreditar la representació s’ha de determinar en una norma de caràcter reglamentari
 
Extensió de normes
 
• Les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries poden sol·licitar, al DAAM, l’extensió de totes o d’algunes de les seves normes o acords per al conjunt de productors i operadors del producte del seu àmbit d’actuació
• S’aprova mitjançant una ordre
• S’ha de garantir la participació pública dels potencials destinataris en l’elaboració de l’extensió de normes
• S’ha de referir a activitats relacionades amb les definides a l’article 3
• Només es pot sol·licitar l’extensió de normes quan els acords tinguin
- el suport del 51 % dels integrants de les diferents branques professionals, i
- les 2/3 parts de les produccions afectades
L’ Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries ha d’acreditar aquesta representativitat
Si l’extensió de norma afecta exclusivament una de les seves seccions, aquesta ha de reunir els requisits indicats
• Les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries han d’establir els mecanismes de control i seguiment del compliment dels acords d’extensió de normes
• En qualsevol cas, han de complir el que disposa la normativa vigent de defensa de la competència
• La durada dels acords pels quals es sol·licita l’extensió de normes no pot ser superior a 5 anys o campanyes
• Si l’extensió de norma comporta obligació d’aportació econòmica als operadors que no estiguin integrats en les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries, s’haurà de sol·licitar la seva aprovació i haurà de respectar el principi de proporcionalitat i no discriminació respecte els membres de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries
 

(Informació complementària- Indicadors del sector)
Característiques de la cadena agroalimentària catalana i justificació d’una llei sobre Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries a Catalunya
 
El sector agroalimentari té un important valor estratègic per a l’economia de Catalunya, tal com reflecteixen les magnituds econòmiques sobre la seva participació al PIB, la balança comercial, el nombre d’empreses, el valor de la producció final agrària i alimentaria, i les persones ocupades, amb una clara vocació internacional en molts dels seus productes. Catalunya, en el context de la Unió Europea, representa una regió agroalimentària de primer ordre.
Representen el 3,6% del PIB català i el 17% del PIB industrial, i que està format per:
¿X Un sector productor amb més de 73.000 explotacions agroramaderes, més de 60.500 treballadors / es, i un valor de les produccions superior als 4.484 milions d'euros.
¿X Producció ramadera: 2.721,33 M € -> 60% PFA
¿X Producció agrícola: 1.627,83 M € -> 38% de PFA
¿X Altres produccions (caça, pesca ...): 136,01 M € -> 3,25%
 
I una indústria constituïda per 2.600 empreses, és la indústria manufacturera catalana més gran en valors de:
ü ocupació, amb gairebé 75.000 treballadors / es (2,6% del total d'ocupats a Catalunya)
ü xifra de negoci (23.800 M €)
ü i valor afegit brut: (VAB a preus corrents 4.160 M €.)
 
Pel que fa a comerç exterior
a) L’any 2013, les empreses agroalimentàries catalanes van exportar per un valor de 7.914 M €, un 14,5% més que el 2011 i un 45% més que el 2009. De fet, va ser un dels sectors exportadors més dinàmics de la indústria catalana.
b) La taxa de cobertura (que és el percentatge d'importacions que poden pagar amb les exportacions) del 2005 al 2012 s'ha incrementat en un 40,25%. I ja el 2013, gairebé es trobava en un punt d'equilibri.
c) I les exportacions fora del nostre mercat local (UE) han crescut un 12% en 7 anys, situant-se en quotes del 32%. Les exportacions a tercers països s'han incrementat un 12% des de 2005.
¿» Encara que els 5 primers països on exportem segueixen sent els de sempre: França, Alemanya, Itàlia, Portugal i Regne Unit. Ve seguit de Rússia i en 7è lloc els EUA.
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.

1  

Fitxers adjunts

f1

f1
JPG | 464