En el Ple celebrat avui al Parlament de Catalunya, la consellera Neus Munté, ha recordat que Catalunya disposa des de l’any 1994 d’un servei per als joves extutelats, que ha estat sempre un aspecte cuidat pels diferents governs i que és referent a nivell europeu i de l’Estat espanyol". En aquest sentit ha destacat que "disposa d’una oferta de serveis i programes adequats a les necessitats dels joves que surten del sistema de protecció i, d’aquesta manera, es garanteix la seva igualtat d’oportunitats i es configura com un sistema en el que hi participa de manera molt important una xarxa d’entitats que hi col·labora molt activament”.
 
L’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) ofereix als joves d’entre 16 i 21 anys sense recursos propis, familiars o laborals i amb un perfil determinat, un suport tècnic i educatiu en els àmbits de:
 
 • l’habitatge
 • la inserció laboral
 • el seguiment socioeducatiu i psicològic
 • el suport afectiu
 • l’assessorament continuat
 • el suport econòmic
 • el suport jurídic
 
Tal com ha explicat Munté, "es tracta d’acompanyar el jove cap al seu procés d’autonomia personal amb l’objectiu de fer el seguiment personalitzat per part d’un professional referent i durant un període determinat de temps basat en un compromís, un Pla de treball, que marcarà un camí cap a la progressiva integració social i laboral, la seva independència i autonomia, entesa aquesta última com la capacitat del jove per desenvolupar la seva vida quotidiana sense la necessitat de la intervenció dels serveis especialitzats". És a dir, permetre a la persona jove afrontar el seu futur com a adult o adulta amb suficients garanties i reduir al màxim el nivell de risc de no assolir una plena integració social, d’acord amb el que preveu la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (LDOIA).
 
Els programes de l’ASJTET són dinàmics i s’han anat adequant al perfil del jovent en funció dels canvis socials, econòmics i del seu entorn institucional. Això comportarà canvis en el tipus de respostes i, per tant, en els programes que les materialitzen. És per aquest motiu que des dels inicis de l’ASJTET s’han anat reforçant programes, sobretot pel que fa a l’habitatge i a la formació i inserció laboral, i se n’han introduint de nous com suport psicològic i supervisió (any 2002), acompanyament jurídic (2006), prestació pels joves extutelats (2007) o Servei de recerca d’orígens biològics (des de 2012).
 
Programa d’habitatge
El programa d'habitatge ofereix vivenda temporal al jovent, com a mitjà i suport al seu creixement i inclusió social amb total independència. La proposta intenta que el subjecte sigui actiu en el seu propi procés.
 
El programa inclou:
 • Servei de pis assistit per a jovent de 16 a 18 anys.
 • Servei de pis assistit per a jovent major de 18 anys.
 • Servei de residència o pisos per a jovent vinculat a programes d’inserció laboral.
 • Servei d’Acompanyament especialitzat per a jovent, lligat a una necessitat d’atenció especialitzada, que desaconsella la seva institucionalització en un recurs residencial.
 
Són joves que no tenen possibilitats econòmiques per poder independitzar-se, ni possibilitats de ser acollits per algun familiar i necessiten un recurs d’habitatge on també se'ls hi pugui oferir un assessorament i acompanyament en aquest futur immediat.
 
Des que es duu a terme aquest programa han estat atesos 3.690 joves, dels quals 538 corresponen a l’any 2014. Aquest 2015 el programa té un pressupost assignat de 5,7M€.
 
Programa Via Laboral
La finalitat del Programa d’inserció sociolaboral “Via Laboral” no és altra que la d’afavorir que el/la jove defineixi i executi el seu projecte professional, emmarcat dintre del seu pla vital i de futur.
 
Dins aquest programa cal diferenciar entre el paper dels propis joves tutelats i extutelats en risc social, les entitats que treballen dia a dia amb ells, els centres de formació que són factors clau per a la seva inserció laboral i, per últim, les empreses que són determinants per al seu projecte professional.
 
El fet diferenciador d’aquest servei ve donat per la transversalitat del treball en xarxa, entenent aquest com una eina molt valuosa que contempla la interacció entre els diferents programes que conformen l’ASJTET.
 
Des que es duu a terme aquest programa han estat atesos 2.235 joves, dels quals 389 corresponen a l’any 2014. Enguany el programa té un pressupost d’uns 350.000€.
 
Programa de suport econòmic
El Programa de suport econòmic pretén proporcionar al jovent major d'edat extutelat, ingressos econòmics que els permetin desenvolupar el seu projecte d'autonomia i independència de manera progressiva.
 
Tot jove extutelat que no disposa d’ingressos econòmics per afrontar les despeses essencials té dret a una prestació econòmica. Es tracta d’una quantitat anual equivalent a l’indicador de renda de suficiència (7.967,73 € anuals) la qual cosa implica un import mensual de 663,98 € des dels 18 i fins als 21 anys.
 
El pressupost d’aquest programa ha anat evolucionant de 3,9 milions al 2011 fins a 6 milions d’euros el 2015, és a dir, que s’ha incrementat en 2,1 M€, un 35% més.
 
2011
2012
2013
2014
2015
3,9M€
4,5M€
5M€
5,2M€
6M€
 
L’any 2014 es va aconseguir una millora substancial en la prestació per a joves extutelats ampliant la població destinatària. Fins llavors només els joves que havien estat sotmesos a tutela un mínim de tres anys es podien beneficiar d’aquesta prestació econòmica, amb la modificació que es va posar en marxa l’any 2014 ja no es demanava aquest requisit mínim i, per tant, tots els joves es van beneficiar durant 3 mesos d’aquesta prestació.
 
Enguany, aquests joves tindran dret a la prestació temporal limitada durant 6 mesos.
 
Des l’any 2007, any en què es va iniciar aquest programa, han estat atesos 3.065 joves, dels quals 583 corresponen a les sol·licituds de l’any 2014. D’aquests 583, 125 no compleixen el requisit de tres anys sota tutela de la Generalitat, però s’han acollit a l’ampliació dels requisits d’obtenció de la prestació.
 
Programa d’acompanyament jurídic
Per acabar, el Programa d’acompanyament jurídic vol donar, mitjançant una jurista social, assessorament, acompanyament jurídic i mediació, atenent de forma propera i efectiva les qüestions plantejades i fent un seguiment individualitzat dels casos, prioritàriament als àmbits d’estrangeria, penal, civil, i mediació.
 
Des de l’any 2006 han estat atesos 1.310 joves, dels quals 270 corresponen a les sol·licituds de l’any 2014.
 
Finalment, per tal de treballar en la millora continua i dins del Pla de Qualitat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), l’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats està treballant enguany en la construcció d’un sistema d’indicadors d’avaluació de la seva activitat que es preveu estigui finalitzat dins l’any 2015 i es comenci a utilitzar el 2016.