• La propera construcció del Nou Hospital Evangèlic al barri del Poblenou permetrà donar resposta a les necessitats sociosanitàries de la població de Sant Martí i Ciutat Vella
  • L’Hospital reforçarà l’atenció a la cronicitat, l’hospitalització de convalescència i de subaguts, i l’atenció pal·liativa
La propera construcció del Nou Hospital Evangèlic al barri del Poblenou dóna resposta a una actuació de Barcelona establerta mitjançant el Conveni per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona 2008-2015, signat entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, que inclou, entre d’altres prioritats, la renovació d‘equipaments sociosanitaris com el Nou Hospital Evangèlic.
 
Aquesta actuació ha estat impulsada pel districte de Sant Martí, el Nou Hospital Evangèlic i el Consorci Sanitari de Barcelona, i s’ha concretat a través d’un protocol signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada Hospital Evangèlic que estableix la ubicació de l’Hospital en un nou emplaçament que, d’acord amb la superfície, volumetria, qualificació urbanística, localització i comunicació, s’ha acordat que sigui una finca de propietat municipal situada al carrer de Roc Boronat, 99-115. El protocol de col·laboració s’ha aprovat en la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona del dia 15 d’abril de 2015.
 
La nova ubicació del Nou Hospital Evangèlic al districte de Sant Martí, quart districte més poblat de Barcelona, permet un major equilibri territorial en la distribució dels recursos sociosanitaris de la ciutat. 
 
Mapa de recursos sociosanitaris de la ciutat de Barcelona (Imatge 1) 
 
Tal com mostra el mapa, per motius històrics la distribució dels centres sociosanitaris es concentra al districte de Gràcia, Dreta de l’Eixample i la meitat nord de la ciutat (inclòs el districte de Sant Andreu). Amb la ubicació del Nou Hospital Evangèlic al barri del Poblenou es potencia un model d’atenció de proximitat que apropa l’hospitalització sociosanitària als veïns de Sant Martí i Ciutat Vella la majoria dels quals, per poder ser atesos per les seves necessitats sociosanitàries, havien de ser ingressats en un equipament de fora de la seva zona d’influència.
 
El nou equipament sociosanitari (Imatge 2)
 
El nou equipament sociosanitari del Poblenou (identificat en blau a la fotografia) es construirà en el carrer de Roc Boronat, 99-115 (cantonada amb el carrer dels Almogàvers, 199-209, i el carrer de Sancho de Àvila, 134-150). És un edifici de planta rectangular amb planta baixa i tres plantes pis. 
 
La construcció del Nou Hospital Evangèlic comportarà un increment important de la superfície construïda, que passarà de 4.500 a 8.500 m2. Això possibilitarà l’augment del nombre de llits d’hospitalització fins a 150-160 llits, el 30% més de la capacitat actual de l’Hospital. Aquesta ampliació també comportarà una millora en espais comuns, serveis de rehabilitació i unitats de diagnosi.
 
El dimensionament i la modernització del nou equipament permetran millorar la qualitat assistencial i reforçar l’atenció a la cronicitat atès que la integració i la coordinació dels serveis sanitaris en són l’eix vertebrador. L’Hospital potenciarà noves formes d’atenció intermèdia i l’atenció de convalescència i de subaguts de major complexitat, de forma coordinada amb l’Hospital del Mar, i desenvoluparà un model innovador d’atenció pal·liativa i de final de vida.
 
Des del punt de vista de la infraestructura es preveu que al llarg del 2015 es desplegui el Pla especial de millora urbana, que ha de permetre canviar les especificacions d’edificabilitat del solar, i que es determini la volumetria i el disseny de l’edifici. Es preveu que el gener del 2016 s’elabori el Pla funcional de l’edifici, se’n comenci a redactar el projecte executiu i que s’iniciïn les obres durant el segon semestre. La data prevista per a la finalització de les obres i la posada en marxa del centre és l’any 2018.
 
El Nou Hospital Evangèlic de Barcelona és una entitat cristiana ubicada al barri de Gràcia que va ser fundada a finals del segle XIX. Està fortament arrelada al teixit sanitari de la ciutat de Barcelona, des de l’any 1976 forma part de la xarxa de centres d’utilització pública del Sistema Integral de Salut de Catalunya (SISCAT) i compta amb una forta vocació de servei a la comunitat. És un dels hospitals més antics de Barcelona, l’únic hospital evangèlic en la història de l’Estat espanyol i una de les empreses de titularitat evangèlica de més envergadura i projecció social.

2  

Imatges

Imatge 1

Imatge 1 10

Imatge 2

Imatge 2 24