#En2minuts

El Govern ha presentat el “Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries” dissenyat per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) per al període 2015-2018. Aquest Pla, que s’emmarca en el pacte d’estabilitat parlamentària i el pla de Govern per a la present legislatura, està vinculat als impostos que actualment recapta la Generalitat –els propis i els cedits totalment per l’Estat- i es farà extensiu a totes aquelles figures impositives que pugui arribar a gestionar en el futur l’Agència Tributària de Catalunya.
 
El Pla vol orientar les actuacions de l’ATC en una línia més proactiva de sensibilització envers el frau, el foment de les bones pràctiques tributàries i la creació d’un marc de confiança i transparència de cara als contribuents. També preveu actuacions de comprovació i investigació dirigides als contribuents que evadeixen impostos de manera deliberada, a més d’apostar per la col•laboració entre l’Administració Tributària i els intermediaris fiscals (assessors i gestors tributaris), els agents econòmics i socials (notaris, registradors i entitats financeres) i altres administracions (entre altres, els Mossos, l’AEAT i les entitats de la Xarxa Tributs de Catalunya).

Així, el Pla fixa com a grans objectius augmentar la recaptació voluntària i incrementar l’eficàcia en el control, la detecció i la correcció del frau en l’àmbit dels tributs gestionats per la Generalitat.

Per complir amb aquests objectius, el Govern implantarà 86 mesures d’actuació que incorporen indicadors de seguiment i calendaris d’implementació per avaluar-ne el grau de compliment. El conjunt de les mesures s’emmarquen en quatre àmbits: prevenció del frau; control tributari, detecció i regularització; implicació social; i mesures organitzatives i de dotació de recursos i mitjans.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Calcular el ‘tax gap’ o bretxa fiscal de Catalunya per establir la relació entre la quantia d’ingressos fiscals que es podrien obtenir i els que efectivament s’obtenen en forma de recursos públics.
 • Potenciar el control i la inspecció sobre les operacions específiques en sectors com el turístic, el joc, l’immobiliari, les subhastes, les concessions administratives o la compra-venda d’or, joies i vehicles.
 • Descobriment de deslocalitzacions de contribuents per motius fiscals per  evitar la pèrdua d’ingressos tributaris per canvis de domicili ficticis.
 • Investigació patrimonial en casos de frau organitzat i ús de paradisos fiscals i sobre béns situats a l’estranger.
 • Introducció de programes de pedagogia tributària a partir del cicle de secundària, de manera que els alumnes d’ESO disposin d’una educació bàsica en matèria de drets i obligacions tributaris i coneguin les conseqüències i perjudicis del frau fiscal.
 • Reconeixement per part de l’Administració del bon compliment de les obligacions tributàries.
 • Creació d’una “Bústia digital” que permetria a la ciutadania col•laborar amb l’ATC mitjançant la denúncia de conductes fraudulentes.
 • Creació de “carpetes patrimonials”, per facilitar al contribuent l’accés a les seves dades fiscals amb informació sobre el patrimoni propi, i als hereus, en relació amb el patrimoni del causant.
 • Evolució de l’actual carpeta tributària existent a l’Oficina Virtual de l’ATC per accedir a les dades fiscals en qualsevol moment.  
 • Sistema personalitzat d’avisos i recordatoris per millorar la informació al contribuent via telèfon mòbil o correu electrònic.
 • Establiment de condicions per a la no aplicació retroactiva de nous criteris interpretatius contraris als publicats en el moment de la meritació de l’impost i que siguin desfavorables per al contribuent.


Per assolir tots els objectius, el Pla també proposa incrementar el personal amb 114 noves places per donar resposta als nous reptes i aconseguir que tots els tributs que gestiona l’ATC es puguin presentar i pagar electrònicament l’any 2016 a través de la implantació del sistema e-SPRIU (Sistemes i Processos per a la Relació Integral amb l’Usuari Tributari) dissenyat per al tractament massiu de grans volums d’informació.

El Pla també proposa la creació d’un equip específic, integrat per persones de diferents àrees i serveis de l’ATC, per fer el seguiment i la difusió periòdica de les actuacions contra el frau. Així mateix, apunta que un organisme independent com el Consell Fiscal de Catalunya podria ser l’encarregat d’avaluar-ne els resultats.

1  

Fitxers adjunts

Pla de Govern per prevenir i reduir el frau fiscal en pdf

Pla de Govern per prevenir i reduir el frau fiscal en pdf
PDF | 159