• D’acord amb les competències reconegudes a l’Estatut, el Govern ha aprovat, per primera vegada, un decret que modifica la demarcació registral i suprimeix 33 oficines que no s’han arribat a crear, que no han estat mai ocupades per cap registrador titular o que han quedat vacants
 
  • El 2007 un reial decret espanyol va crear 59 noves oficines a Catalunya per atendre el tràfic immobiliari que s’havia produït els anys anteriors, que ara cal reajustar i adequar al context econòmic actual
 
El Govern ha aprovat la modificació de la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i dels béns mobles de Catalunya, amb l’objectiu de corregir el sobredimensionament d’oficines que existeix a Catalunya i adaptar-les a la situació econòmica i social del país. El Consell Executiu ha aprovat un decret que suprimeix 33 oficines registrals. I és que tot i haver estat establerts l’any 2007 no s’han arribat a crear perquè mai han estat ocupats per cap registrador titular o bé es troben vacants perquè han quedat deserts els concursos de provisió de places entre aspirants.
 
La demarcació registral actual va ser aprovada per un reial decret llei espanyol l’any 2007 i va comportar un increment de registres de la propietat, mercantils i de béns mobles a Catalunya. La regulació va ser motivada per l’eclosió del tràfic immobiliari dels anys immediatament anteriors a 2007 i va suposar un increment del 30 per cent del nombre total de registres demarcats a tot l’Estat. A Catalunya, la demarcació registral projectada pel Govern espanyol va significar la creació de 59 registres de la propietat. 8 anys després, s’ha evidenciat el sobredimensionament d’oficines a Catalunya i la necessitat de modificar la demarcació, per adaptar-la a la situació econòmica i social del país i a les necessitats dels ciutadans i millorar la prestació d’aquest servei públic.
 
El decret aprovat també estableix, amb caràcter general, la reagrupació dels registres suprimits amb el registre o registres dels quals procedien, excepte en alguns casos en què es mantenen per la seva ubicació per motius d’organització territorial.
 
La revisió de la demarcació registral de Catalunya es fa en exercici de la competència exclusiva de la Generalitat per establir les demarcacions notarials i registrals que li atorga l’Estatut d’autonomia de Catalunya. El Govern ja va aprovar la modificació de la demarcació notarial el 10 de març passat.