• Es faran prospeccions dels trams dels rius afectats, tractaments larvicides i un seguiment de factors ambientals
 
  • Les comarques afectades se centren a l’Ebre, el Segre i el Ter
 
El Govern ha aprovat el Pla d’actuació per a la prevenció i control de les plagues de mosquits i mosca negra a les comarques afectades de l’Ebre, el Segre i el Ter per al període 2015-2017. Entre d’altres, es realitzaran prospeccions als trams dels rius afectats, s’hi faran tractaments larvicides amb un insecticida biològic selectiu que ha demostrat una efectivitat superior al 98% per cent i es farà també un seguiment dels factors ambientals de la zona. En total, es destinaran 2,126 milions d’euros, aportats pels departaments de Territori i Sostenibilitat (855.500 euros); de Salut (423.500); d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (423.500) i d’Empresa i Ocupació (423.500).
 
En el desenvolupament de les accions de prevenció i control de les plagues de mosquit i mosca negra també hi han participat l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, la Unitat d'Ecosistemes Aquàtics (UEA-IRTA), el Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i el Montsià (CODE) i el Servei de control de mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter. A més, a banda de la Generalitat, també aporten finançament al protocol d’actuació l’organisme Dipsalut de la Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida.
 
L’actuació conjunta i coordinada de tots els organismes, juntament amb la continuïtat en l’aplicació d’aquests plans d’actuació, ha permès controlar la població de mosquits i de mosca negra a les àrees afectades, mantenir-la sota uns llindars de tolerància acceptables i, en conseqüència, reduir de forma significativa les molèsties per a la població.
 
Davant l’evolució de la presència de la mosca negra els darrers anys a Catalunya i els diversos factors que influeixen en el seu desenvolupament, es preveu que durant el període 2015-2017 sigui necessari realitzar mesures de control, com se n’han anat fent des de 2004. L’aturada de les accions podria representar una proliferació important d’aquests simúlids, que tenen un gran impacte sobre la població.
 
En l’elaboració del Pla s’ha tingut en compte l’experiència dels darrers anys, que ha demostrat l’eficàcia i l’efectivitat de les accions. Així, el protocol d’actuacions es basa en les accions següents:
 
-       Les prospeccions dels trams dels rius afectats per conèixer la densitat de larves i determinar la necessitat i el moment oportú dels tractaments.
 
-       El seguiment de factors ambientals implicats: cabal del riu, temperatura i qualitat de l’aigua (presència de matèria orgànica o terbolesa). Es compta amb la col·laboració de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i de l'Agència Catalana de l'Aigua per regular els cabals dels rius.
 
-       Els tractaments larvicides, utilitzant un producte d’espores del bacteri Bacillus thuringensis var. israeliensis (Bti). És un insecticida larvicida biològic molt específic i selectiu per a aquest tipus d’insectes. Aquests tractaments han tingut una efectivitat en la mortalitat de larves superior al 98% de mitjana. Els tractaments larvicides es realitzen amb helicòpter als rius Ebre i Segre per poder aplicar la quantitat necessària de producte en un temps assequible per cobrir els diferents punts, i amb barques al riu Ter.
 
-       Una segona prospecció de cada punt tractat posterior a l’aplicació, per valorar-ne l’efectivitat.
 
-       El nombre de punts de mostreig i de tractaments es determinarà en funció de l’evolució de la població dels simúlids d’aquest any en cada àrea.
 
 
Tractament del mosquit a l’Ebre
 
Pel que fa al control del mosquit a les zones naturals i arrossars de l’Ebre, el procediment és molt similar al que se segueix per a la mosca negra. Els focus larvaris s’agrupen per zones que se sotmeten a vigilància constant, amb dades que s’analitzen al laboratori per establir el tipus de control. El període de vigilància i mostreig dels focus larvaris es fa durant 35 setmanes entre els mesos de març i octubre. La vigilància a les zones naturals engloba una superfície aproximada de 8.000 hectàrees i la vigilància als arrossars de 7.300 hectàrees. El producte utilitzat per al tractament és també el Bti, per no malmetre la resta de la fauna de la zona. Per realitzar els tractaments s’utilitzen diferents equips en funció del focus sobre el qual s’ha d’aplicar el producte.