• El nou projecte de llei espanyol de reforma general del sistema segueix atorgant funcions executives al Servicio Público de Empleo Estatal en teleformació, malgrat que el Tribunal Constitucional ja ha fallat que s’envaïen competències de la Generalitat en dos reials decrets previs
 
 
El Govern de la Generalitat ha acordat sol·licitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) en l’àmbit de la Formació per a l’Ocupació en modalitat de teleformació. En concret, la sol·licitud fa referència a l’autorització de les plataformes d’aprenentatge, l’acreditació dels centres que imparteixen les accions formatives, i l’autorització, avaluació i seguiment d’aquestes accions, competències reservades a la Generalitat segons els articles 170.1.b i 115.2 de l’Estatut d’Autonomia.
 
El Govern ja va plantejar un conflicte de competència sobre aquest mateix tema al juliol de 2013, en relació a dos reials decrets que recollien aquesta qüestió i reservaven competències executives per al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). En aquest sentit, el Tribunal Constitucional va fallar el març passat a favor de la Generalitat, en tant que considerava no justificada aquesta reserva perquè les competències executives en matèria de treball i relacions laborals corresponen en aquest cas a l’administració catalana.
 
Tanmateix, el mateix dia que l’alt tribunal va notificar la seva sentència, el Butlletí Oficial de l’Estat publicava un nou reial decret llei –el 4/2015- de reforma general del sistema de Formació per a l’Ocupació. Aquest projecte de llei, que el Congrés de Diputats ha decidit tramitar per procediment d’urgència, torna a prescriure en el seu article 16.2 que correspondrà al SPEE l’acreditació i inscripció de les entitats de formació que utilitzin plataformes de teleformació i/o desenvolupin la seva activitat en més d’una comunitat autònoma.      
 
El Consell de Garanties Estatutàries disposarà d’un mes per emetre el seu dictamen, que serà preceptiu pel cas que el Govern acordi interposar el corresponent recurs d’inconstitucionalitat contra la disposició plantejada en la reforma general d’urgència del sistema de Formació per a l’Ocupació plantejada per l’Estat a través del Reial Decret 4/2015.