• Dimecres s’avaluarà llengua catalana, matemàtiques i aranès; dijous, llengua castellana i llengua estrangera
 
Un total de 73.084 alumnes d’educació primària realitzaran demà i dijous la prova d’avaluació de sisè de primària, que avalua el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa. La prova s’aplicarà de manera simultània a tots els centres que imparteixen educació primària de Catalunya, que en aquesta edició seran un total de 2.217 centres.
 
La prova, que s’aplica per setè any consecutiu, es durà a terme els dies 6 i 7 de maig. Enguany 3.176 aplicadors en controlaran la correcta realització i 1.117 correctors en faran la correcció. Aquesta prova la dissenya el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.
 
Les dades d’alumnat que realitzarà les proves segons el servei territorial són:
 
 
Servei Territorial
Alumnes
Baix Llobregat
8.459
Barcelona Comarques
8.188
Catalunya Central
5.107
Consorci d’Educació de Barcelona
12.996
Girona
7.470
Lleida
4.032
Maresme-Vallès Oriental
9.061
Tarragona
6.132
Terres de l’Ebre
1.652
Vallès Occidental
9.987
Total
73.084
 
 
 
Competències que s’avaluaran
 
Així, la prova es realitzarà els dies 6 i 7 de maig i es distribuirà en quatre sessions, dues cada matí, d’acord amb les quatre competències avaluades. Dimecres 6 de maig s’avaluarà la competència en llengua catalana i la competència matemàtica (i aranès a la Vall d ‘Aran, que faran 81 alumnes); i dijous, la competència en llengua castellana i en llengua estrangera –un total de 72.642 alumnes faran la prova en anglès i 324 en llengua francesa-.

La prova està formada per quatre quaderns, també d’acord amb les matèries avaluades: competència lingüística en llengua catalana, competència lingüística en llengua castellana, competència lingüística en llengua estrangera i competència matemàtica. L'alumnat de la Vall d'Aran té un quadern de competència lingüística en llengua occitana (aranès).
 
Els quaderns de llengua catalana i castellana avaluen la comprensió lectora –obtenció d’informació, interpretació i reflexió-, l’expressió escrita –lèxic, claredat d’idees i morfosintaxi, entre d’altres- i l’ortografia a través d’un dictat. El de llengua estrangera avalua la comprensió lectora i oral mitjançant ítems tancats i l’expressió escrita amb l'elaboració d'una breu redacció per mesurar la competència discursiva i lingüística. Finalment, la competència matemàtica avalua l'habilitat de l'alumnat per comprendre i interpretar diferents tipus d’exercicis i problemes, amb ítems referits a la numeració i càlcul, l’espai, mesura i lectura de gràfics, i les relacions i canvi.
 
La prova d’avaluació va incorporar en l’edició anterior com a novetat un full adjunt per tal que els alumnes poguessin respondre les preguntes tancades, i que fins aleshores es responien en el mateix quadern de les proves. Això va permetre que Catalunya s’adaptés al mètode de correcció d’altres països europeus i comunitats autònomes.
 
Objectiu de la prova
 
Aquesta prova mesura el grau d'assoliment de competències bàsiques en acabar l'educació primària i proporciona informació sobre el sistema educatiu català. La prova permet als centres tenir informació dels seus punts forts i febles, i a les famílies dels alumnes conèixer quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa obligatòria.
 
A més, amb l’avaluació de sisè de primària es facilita el trànsit de l’educació primària a la secundària, atès que els alumnes que no superin alguna de les competències avaluades disposaran de material per treballar els diferents àmbits durant el període d’estiu. L'objectiu final és millorar els resultats de l'alumnat i afavorir el seu pas a l'educació secundària.
 
 
Els centres i les famílies rebran un informe abans d’acabar el curs escolar amb informació sobre els resultat obtinguts, en el cas dels centres referent al conjunt de l’alumnat i en el cas de les famílies referent al seu fill/a.


El contingut íntegre de les proves es podrà consultar cada dia al web del Consell Superior d’Avaluació un cop hagin començat les proves als centres.
 
 
5 de maig de 2015