• Les aportacions de l’Estat a la cultura han caigut un 78,6% en els darrers quatre anys
L’any 2014 les administracions públiques van destinar un pressupost total de 878,5 milions en cultura a Catalunya. Així ho recull l’informe  Pressupost públic en cultura a Catalunya, elaborat pel Departament de Cultura, en el qual es calcula el total de la despesa pública que es destina a aquest àmbit. L’informe analitza les aportacions que hi fan els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, la Generalitat de Catalunya, i l’Estat.
 
Segons les dades del treball, l’Administració local va destinar el 61 % del total, seguida  de la Generalitat de Catalunya, que va aportar el 37%, i de la l’Administració de l’Estat, a qui va correspondre l’1,8% restant.
 
La major part de les aportacions de l’Administració local, que inclou els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions, es va concentrar en els consistoris, que van concentrar el 80 % de la inversió de l’administració local. La participació de la cultura en el total del pressupost públic del conjunt d’ens locals catalans va ser del 6,5 %. No obstant, per al període 2008-2014, el 4,6% de mitjana de la despesa dels ens locals va provenir de les transferències del Departament de Cultura.
 
L’any 2014 la Generalitat de Catalunya va  assignar a la cultura una despesa consolidada de 329 milions d’euros, uns 44 euros per càpita. Aquesta despesa inclou el Departament de Cultura i tots els equipaments i les entitats nacionals que hi estan adscrites o on el Govern té participació.
 
Les aportacions de l’Estat en cultura a Catalunya, que l’any 2014 van ser de 15,4 milions d’euros, es van vehicular a través de subvencions i inversions nominatives de diversos ministeris. El descens d’aquestes partides des de l’any 2010 ha estat molt significatiu i arriba al 78,6 %.
 
Per dur a terme el càlcul de la despesa en cultura, que fa referència als pressupostos de les administracions públiques, s’identifiquen els diversos nivells de govern, es comptabilitza la part dels recursos que assignen a la cultura i s’eliminen les duplicitats que suposen les transferències entre administracions diferents.
 
Per a més informació consulteu la pàgina web Dades culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: http://cultura.gencat.cat/dadesculturals/