• Germà Gordó i Abel Pié, màxims representants d’ambdós organismes, fan un pas més en la modernització de la justícia a Catalunya
 
L’Acord marc que han signat avui Germà Gordó i Abel Pié recull, entre d’altres, les actuacions que s’han de dur a terme per optimitzar la interoperabilitat mitjançant l’ús prioritari del sistema Lexnet per a l’intercanvi segur d’informació entre els òrgans judicials amb seu a Catalunya i els diferents operadors jurídics.
 
Amb aquest Acord, el Consell de l’Advocacia Catalana es compromet a instar els seus col·legiats que la recepció de notificacions es faci mitjançant el sistema LexNet, amb el certificat digital emès per l’Autoritat Certificadora de l’Advocacia (ACA).
 
El Departament de Justícia, per la seva part, podrà accedir al registre de professionals col·legiats en exercici, que serà posat a disposició de les oficines judicials, fiscalies i altres serveis de l’Administració de justícia a Catalunya amb l'única finalitat de conèixer les dades de caràcter professional dels col·legiats en exercici en tot el territori nacional que realitzin actuacions judicials
davant els òrgans judicials amb seu a Catalunya. Aquesta informació serà recollida en un únic llistat verificat, unificat i normalitzat, per tal d’incorporar-la al sistema de gestió processal emprat a Catalunya.
 
El Departament de Justícia vetllarà i garantirà que la informació col·legial no sigui tramesa ni tractada per a cap altra finalitat que la prevista a l’Acord.
 
Es constitueix una comissió de seguiment que, en representació del Departament de Justícia, estarà formada pel director general de Modernització de l’Administració de Justicia o persona en qui delegui i per un representant de l’Àrea TIC del Departament de Justícia amb formació tècnica, i, en representació del Consell de l’Advocacia Catalana, pel degà de Reus i president de la Comissió d’Informàtica del Consell i per un representant tècnic.
.
Sistema LexNet
 
LexNet és una plataforma segura d’intercanvi d’informació entre les diferents parts del procés judicial que permet la tramesa de notificacions telemàtiques mitjançant certificats digitals. Amb aquesta aplicació es redueix el temps de les notificacions o actes de comunicació amb les parts que compareixen en un procediment, a través de procurador, i també es redueixen les despeses en concepte de desplaçaments i paper.
 
La utilització del sistema és obligatòria per als secretaris judicials, advocats de l’Estat i de la Generalitat i els funcionaris al servei de l’Administració de justícia, i ara s’hi afegeixen tots els advocats catalans en exercici davant els tribunals.
 
El foment i l’ús generalitzat de les noves tecnologies com a eina necessària i imprescindible per millorar la justícia constitueix una prioritat no solament del Departament de Justícia sinó també dels professionals del dret.
 
En aquest sentit, les parts signants del present Acord marc aposten per la incorporació de les noves tecnologies electròniques, informàtiques i telemàtiques en l’àmbit de la prestació de serveis a la justícia, la qual cosa permetrà dinamitzar les comunicacions entre les diferents entitats amb els òrgans jurisdiccionals i amb els diferents operadors jurídics, agilitar la tramitació dels processos i apropar la justícia al ciutadà.