• Enguany s’ofereixen 2.250 places en dotze àmbits diferents, set dels quals són nous: fitnes aquàtic, guia en el medi natural, socorrisme, instal·lacions elèctriques, gas i igualtat
 
  • La preinscripció es podrà realitzar telemàticament del 27 de maig al 10 de juny
 
  • El procediment el duen a terme conjuntament els departaments d’Ensenyament i Empresa i Ocupació

 

Els departaments d’Ensenyament i Empresa i Ocupació han convocat de forma conjunta el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals, que enguany presenta una oferta de 2.250 places en dotze àmbits diferents, set dels quals són nous: fitnes aquàtic, guia en el medi natural, socorrisme, instal·lacions elèctriques, gas i igualtat. L’objectiu és que persones amb experiència laboral i/o formació relacionada amb els àmbits proposats puguin acreditar-la de manera oficial. La preinscripció es podrà realitzar telemàticament del 27 de maig al 10 de juny.
 
El procediment, que es durà a terme a 31 centres d’arreu de Catalunya, permetrà obtenir una certificació que acreditarà que la persona és competent per desenvolupar una professió concreta. Es tracta d’una certificació acumulable que possibilitarà l’obtenció, segons correspongui, d’un certificat de professionalitat, d’un títol de formació professional o d’ambdós.  Amb aquest programa es vol estimular els participants perquè prossegueixin la seva formació. Alhora, el fet de disposar d’un certificat oficial atorga major ocupabilitat i major seguretat en la conservació del lloc de treball.
 
Competències professionals en dotze àmbits diferents
 
Les 2.250 places per realitzar les acreditacions es distribuiran en dotze àmbits diferents: dependència (950 places), igualtat de gènere (50), instrucció de gossos d’assistència (10), biocides (140 places), trasllat sanitari (300), gas (70), instal·lacions elèctriques (70), socorrisme (340), fitnes aquàtic (100), condicionament físic (120), ioga (50) i guia en el medi natural (50).  La primera edició es va convocar el 2011 amb un total de 8.118 places de vuit àmbits; després van haver-hi convocatòries el 2013 amb 1.712 places de set àmbits i el 2014, amb 3.100 de sis àmbits.
 
Aquests àmbits es desglossen en qualificacions professionals i en unitats de competència. Per exemple, en l’àmbit d’instal·lacions elèctriques, la qualificació professional que s’ofereix és la de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i, d’entre les diferents unitats de competència que composen aquesta qualificació, trobem muntar i mantenir xarxes elèctriques aèries de baixa tensió i muntar i mantenir xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió.
 
En la vigent edició s’ha prioritzat l’àmbit de la dependència, que compta amb el major nombre de places, atès que amb les anterior convocatòries no es van poder cobrir totes les necessitats de qualificació del sector. El mateix passa amb els àmbits de condicionament físic, biocides i ioga, que ja s’havien ofert en les anteriors edicions però encara amb professionals pendents d’acreditar. Cal destacar que mai havien estat convocats en anteriors processos els àmbits de guia en el medi natural, fitnes aquàtic, socorrisme, igualtat de gènere, gas i instal·lacions elèctriques.
 
Inscripció i etapes del procediment
 
El termini de presentació de sol·licituds d’inscripció és del 27 de maig al 10 de juny, ambdós inclosos. Per realitzar la inscripció convé disposar de la informació continguda a l’Informe de Vida Laboral de la persona interessada. Caldrà emplenar telemàticament la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) a la web de la Generalitat (http://www.gencat.cat) i lliurar la documentació justificativa dels requisits i mèrits al·legats del 27 de maig al 12 de juny. Es preveu que el llistat definitiu de preinscripció d'admesos, en llista d'espera i exclosos es publiqui entre els mesos de setembre i octubre, i que el desenvolupament del procés es dugui a terme entre els mesos de juliol i novembre.
 
El procediment consta de tres etapes –assessorament, avaluació i acreditació de la competència– que suposaran, en general, cinc sessions presencials per persona. Durant l’etapa d’assessorament, s'assessora els candidats per identificar les unitats de competència relacionades amb el seu historial. En la d’avaluació, es comprovarà la competència professional del candidat. I, en la d’acreditació, es durà a terme la certificació oficial de la unitat de competència avaluada positivament, fet que implica l'expedició i el registre d'aquesta unitat de competència. El participant també rebrà un informe d'orientació i proposta d'itinerari formatiu.
 
Trobareu tota la informació sobre la convocatòria a l’adreça web http://acreditat.gencat.cat/. En aquesta adreça s’hi publicarà la relació d’oficines de treball, de centres i de punts d’informació i d’orientació per poder fer consultes sobre la convocatòria i rebre la informació, l’orientació i el suport que correspongui.
 
14 de maig de 2015