·     El Govern acreditarà entitats empresarials de promoció, d’assessorament, de formació, entitats financeres i empreses de serveis com a agents de suport a la internacionalització.
 
·     Es crearà un grup de treball, en el marc del Consell Català de l’Empresa, on Govern i entitats acreditades dialogaran sobre les polítiques de suport a la internacionalització de les empreses.
 
La Generalitat ha iniciat un procés d’ordenació i acreditació d’entitats i empreses de serveis de suport a la internacionalització amb l’objectiu de millorar l’eficiència i la qualitat dels serveis a les empreses.
 
L’elevat nombre d’empreses catalanes que cada any inicien el seu procés d’internacionalització fa necessari orientar i facilitar l’accés d’aquestes empreses als serveis que millor s’adaptin als seus plans d’expansió internacional. És amb aquest objectiu, que el Govern aposta per definir el mapa de recursos disponibles en tots aquells aspectes que puguin ser determinants com són l’assessorament en la iniciació a la internacionalització, la formació i les necessitats financeres, entre d’altres.
 
L’ampli nombre d’agents públics i privats que ofereixen aquests serveis de suport a la internacionalització configuren un actiu que cal preservar i optimitzar tant a nivell de recursos com d’assoliment de resultats. Per aquest motiu, el Govern ha iniciat un procés d’ordenació de les entitats i empreses que ofereixen aquest tipus de serveis, que permetrà la coordinació i la col·laboració entre els agents així com l’orientació dels serveis a les necessitats concretes de les empreses que s’inicien en la internacionalització.
 
Aquesta ordenació es durà a terme a través d’un sistema d’acreditació que garantirà que les entitats i empreses de serveis de suport a la internacionalització compleixen els estàndards de qualitat i eficiència requerits per poder oferir aquests serveis.
 
En definitiva, el Govern vol facilitar l’accés a la informació sobre quines entitats i empreses ofereixen serveis d’internacionalització així com la tipologia d’aquests serveis, per tal que d’una manera més àgil, ràpida i eficient puguin identificar el canal que millor s’adapta al seu pla d’expansió internacional.
 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquest dilluns els requisits i el procediment d’acreditació, així com les diferents categories d’agents que es poden acreditar. Aquestes categories són:
 
  · Entitats de promoció
  · Entitats d’assessorament especialitzat a processos d’internacionalització
  · Entitats de formació
  · Entitats financeres
  · Empreses privades especialitzades en prestació de serveis i assessorament a processos d’internacionalització
 
Aquest mecanisme d’acreditació està obert a tots els agents de suport i respon a criteris d’objectivitat, neutralitat i transparència. Aquests requisits també s’adeqüen a la categoria de cada agent en funció de: el tipus d’entitat; els objectius de l’entitat; el nombre d’associats; l’àmbit territorial; els anys d’experiència demostrada en l’àmbit de la internacionalització; el pressupost i el personal especialitzat.
 
Les entitats i empreses que assoleixin els requisits establerts esdevindran oficialment “agents de suport a la internacionalització” i tindran, entre altres drets, la possibilitat de presentar-se als programes que es convoquin per a l’execució de serveis o activitats en l’àmbit de la internacionalització, sempre que es compleixin els requeriments establerts a les convocatòries.
 
Aquests agents de la internacionalització també s’integraran al grup de Treball establert per la Comissió Tècnica de Competitivitat i Emprenedoria del Consell Català de l’Empresa. Aquest grup de Treball tindrà com objectiu promoure el diàleg i la participació del sector privat en la planificació, seguiment, acompanyament i avaluació de les polítiques d’internacionalització. A més, tots els agents de suport a la internacionalització es reuniran per impulsar el treball en xarxa, la col·laboració i l’intercanvi de bones pràctiques.
 
D’aquesta manera, s’aprofita la riquesa d’agents públics i privats a Catalunya, un actiu que la Generalitat vol tenir en compte per incentivar la complementarietat entre entitats i iniciatives en aquest àmbit i evitar duplicitats.