• El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia presenta un estudi comparatiu sobre la qualitat de vida dels discapacitats intel·lectuals segons el tipus d’intervenció de què són objecte als centres penitenciaris de Catalunya 
 
  • La posada en marxa, l’any 2013, del Departament d’Atenció Especialitzada (DAE) al Centre Penitenciari Quatre Camins per als interns amb discapacitat intel·lectual, és una iniciativa pionera a tot l’Estat espanyol
.
Els interns amb discapacitat intel·lectual que resideixen en mòduls específics d’atenció especialitzada presenten millor qualitat de vida que els interns amb els quals s’intervé de forma menys intensiva. Aquesta és una de les conclusions a què arriba l’estudi comparatiu sobre la qualitat de vida dels discapacitats intel·lectuals als centres penitenciaris de Catalunya que ha estat presentat avui al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per dues de les seves autores, Marian Martínez i Elisabet Bernad.
 
La recerca, que avalua una mostra de 112 persones amb discapacitat intel·lectual ubicades a diferents mòduls dels centres penitenciaris catalans,  dóna el següent perfil d’intern: es tracta d’un home de 33 anys d’edat —sense prendre’n en consideració la nacionalitat—, classificat majoritàriament en segon grau, en situació de penat. Cal destacar que un 39 % dels casos han estat en règim tancat en la seva condemna actual. 
 
L’estudi indica que el 31 % d’aquests interns han perpetrat un delicte de robatori amb violència i intimidació, i un 25 % han comès un delicte contra la propietat. Altres dades són que acumulen una mitjana de 8,8 faltes disciplinàries, que un 44 % han dut a terme algun tipus de conducta autolesiva i que en un 92 % dels casos es tracta de reincidents penitenciaris.
 
En l’àmbit social, cal fer ressaltar que un 57 % compten amb el suport de familiars i un 84 % presenten un historial d’abús de substàncies en algun moment de la seva vida. D’aquests interns, un 85 % han aconseguit el certificat oficial acreditatiu de DID (discapacitat intel·lectual i del desenvolupament).
 
Els resultats d’aquesta recerca indiquen, doncs, que la qualitat de vida d’aquest grup poblacional millora de forma significativa com a conseqüència de l’atenció especialitzada que es proporciona al marge del funcionament ordinari de la resta del centre penitenciari.
 
L’any 1995, el Departament de Justícia, en col·laboració amb la Federació Dincat (Federació de Persones amb Discapacitat Intel·lectual), desenvolupa el programa Accepta per tal de proporcionar atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual sotmeses a mesures penals. Actualment, els professionals del Programa Accepta de Dincat, juntament amb els professionals de l’àmbit penitenciari, ofereixen una atenció descentralitzada a tots els centres penitenciaris de Catalunya a fi de detectar i avaluar la població amb DID, i exerceixen la intervenció més intensiva dels usuaris als centres penitenciaris Brians 1, Quatre Camins i d’Homes de Barcelona. 
 
Amb l’objectiu de donar la millor atenció i intervenció possible a les persones amb discapacitat intel·lectual als centres penitenciaris, s’aprova el Programa marc, que esdevé el document de referència per a totes aquelles actuacions que es realitzen en l’àmbit dels serveis penitenciaris relatives a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
 
En aquesta línia, el juny del 2013 es fa un pas més i es crea el Departament d’Atenció Especialitzada (DAE), amb l’objectiu de millorar la intervenció i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu, dins del Centre Penitenciari Quatre Camins, a la Roca del Vallès.
 
Iniciativa pionera a l’Estat espanyol
 
El Departament d’Atenció Especialitzada del Centre Penitenciari Quatre Camins, iniciativa pionera a tot l’Estat espanyol, es configura com un mòdul d’intervenció per a persones amb disfuncions especials. Des del DAE es tracten interns en segon grau de tractament que pateixen una minusvalidesa intel·lectual i que necessiten un entorn ambiental que faciliti la seva atenció, de tal forma que el compliment de la pena i el tractament rehabilitador siguin adaptats a les seves característiques específiques.
 
L’equip de tractament del DAE, així com els funcionaris de servei interior que hi treballen, han estat expressament formats per acompanyar aquest col·lectiu i intervenir-hi responent a les seves peculiaritats. Altres particularitats específiques d’aquest mòdul residencial tenen a veure amb la possibilitat d’accedir a activitats, escola i tallers dirigits únicament i especialment als interns que l’ocupen, així com de realitzar sortides programades que atenguin les seves necessitats individuals.
 
 
A 15 de maig de 2015, la xifra de població reclusa que presenta una discapacitat intel·lectual és de 66 interns, que equival a un 0,7 % del total de la població reclusa dels centres penitenciaris catalans. Al Departament d’Atenció Especialitzada del CP Quatre Camins hi resideixen actualment un total de 36 interns que pertanyen a aquest col·lectiu.
 
Per posar en marxa aquest Departament, personal dels serveis penitenciaris de Catalunya va visitar, abans d’implantar-lo al Centre Penitenciari Quatre Camins, la Unitat Educativa Especial del Centre Penitenciari de Segovia, en la qual, a diferència del DAE creat a Catalunya, conviuen persones que compleixen mesures de seguretat i penades amb el diagnòstic de discapacitat.
 
 

1  

Imatges

Fotografia de la presentació

Fotografia de la presentació 161