·         Entre les principals novetats recollides al decret aprovat avui hi ha la creació de la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de la qual en dependran el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)
 
·         L’Institut Català de les Dones també passa a formar part del Departament de la Presidència
 
El Govern ha aprovat el decret de reestructuració del Departament de la Presidència per fixar-ne l’estructura i determinar les competències bàsiques de les unitats que el configuren. El decret adapta l’estructura del Departament a les necessitats derivades del nou àmbit competencial.
 
La persona titular del Departament de la Presidència assumeix les funcions pròpies de portaveu del Govern i té atribuïdes les funcions previstes a l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat i les altres atribucions que li atribueixin les lleis.
 
El Departament de la Presidència s’estructura en les unitats directives següents:
·         La Secretaria General de la Presidència.
·         La Secretaria del Govern.
·         El Gabinet Jurídic de la Generalitat.
·         La Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.
·         La Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana.
·         La Secretaria General de l’Esport.
·         La Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
·         La Delegació del Govern a Madrid.
·         La Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva.
 
Organismes adscrits al Departament de la Presidència
 
Mitjançant la Secretaria General:
·         El Patronat de la Muntanya de Montserrat.
·         L’Institut Català de les Dones.
Mitjançant la Secretaria del Govern:
·         L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.
·         El Centre d’Estudis d’Opinió.
Mitjançant la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació
·         La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Mitjançant la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana:
·         La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional.
·         El Consell Editorial.
Mitjançant la Secretaria General de l’Esport:
·         El Consell Català de l’Esport.
·         L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya.
·         El Centre d’Alt Rendiment Esportiu.
Mitjançant la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació:
·         El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
·         El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya.
 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Intracatalònia SA es relacionen amb el Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.
 
La Comissió Jurídica Assessora es relaciona amb el Govern a través del Departament de la Presidència.
 
L’Institut d’Estudis Autonòmics resta adscrit al Departament de la Presidencia. Correspon a aquest Institut assessorar el president de la Generalitat en relació amb l’establiment i desplegament de les directrius generals de l’acció del Govern en matèria d’autogovern. En l’exercici d’aquestes funcions, l’Institut d’Estudis Autonòmics depèn funcionalment del president de la Generalitat.
 
Principals novetats al Departament de la Presidència
 
Una de les novetats més destacades de la reestructuració de Presidència és l’assumpció per part del Departament de les competències en matèria de Telecomunicacions. Així, es crea la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que tindrà les funcions de planificar, supervisar i coordinar les polítiques del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 
De la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en depèn la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Aquesta Direcció General exerceix les seves funcions sens perjudici de les competències que, en matèria de polítiques industrials relacionades amb l’àmbit de les telecomunicacions i societat de la informació, corresponen al Departament d’Empresa i Coneixement.
 
Així mateix, queden adscrits a la nova secretaria el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).
 
Un altra de les novetats recollides en el decret de reestructuració és el traspàs de l’Institut Català de les Dones, actualment adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Departament de la Presidència.
 
D’altra banda, amb el decret aprovat avui es creen també la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació i la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana, que substitueixen les anteriors Secretaria de Comunicació del Govern i Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió.
 
A la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació li corresponen, entre d’altres, les funcions següents: elaborar l’estratègia comunicativa del Govern; definir els criteris i coordinar la política informativa del Govern, també pel que fa a la divulgació de l’acció de govern i la seva imatge a l’exterior; coordinar la comunicació del Govern i de les unitats corresponents dels departaments; vetllar per la transparència de les accions del Govern en els mitjans de comunicació i canals d’informació institucional; planificar i impulsar les activitats de foment en l’àmbit dels mitjans de comunicació, i coordinar les actuacions de comunicació del Gabinet de Premsa del Gabinet del President i de l’Oficina de Comunicació del Departament de la Presidència i del/de la portaveu del Govern.
 
De la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació en depenen la Direcció General de Comunicació del Govern i la Direcció General de Mitjans de Comunicació.
 
Pel que fa a la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana, li corresponen les funcions següents: impulsar i coordinar fórmules de participació col·laborativa amb l'acció del Govern per part de la ciutadania; supervisar i coordinar la creació i aplicació dels sistemes d’informació ciutadana basats en la interconnexió dels diferents departaments; supervisar i coordinar l’organització dels serveis d’informació i comunicació corporativa de l’Administració de la Generalitat i aprovar la publicitat institucional i els criteris de la imatge institucional de la Generalitat de Catalunya.
 
De la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana en depenen la Direcció General d’Atenció Ciutadana i la Direcció General de Difusió.
 
El Departament de la Presidència assumeix els recursos humans i materials vinculats amb les funcions incorporades procedents d'altres departaments.