·         El Decret defineix l’organigrama del Departament, que gira al voltant de cinc grans àrees i crea l’Oficina del Vicepresident
 
·         L’empresa Infraestructures de la Generalitat, l’Idescat, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) continuen adscrites al Departament
 
·         L’Institut Català de Finances (ICF) i l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) hi mantenen la seva relació
  
El Govern ha aprovat el decret que defineix el nou organigrama del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. El Decret fixa la nova estructura en cinc grans àrees competencials: les tres secretaries –General, Economia i Hisenda-, la Intervenció General i les delegacions territorials del Govern.
 
El nou text manté les entitats autònomes antigament adscrites al Departament –Infraestructures de la Generalitat, l’Idescat, l’ATC i l’EAJA- i les que orgànicament s’hi relacionaven –l’ICF i l’ACCO-. Finalment, i com a novetat, el Departament disposarà per primera vegada de l’Oficina del Vicepresident, que coordinarà les relacions externes del conseller, la comunicació de la Conselleria i la relació amb el Parlament.
 
El Decret de reestructuració aprovat avui pel Govern també defineix les funcions de cadascuna d’aquestes àrees:
 
·         La Secretaria General dóna suport al vicepresident en relació amb la supervisió i seguiment de les estratègies polítiques i en l’aplicació de les directrius generals de l’acció de govern amb relació al desenvolupament de l’autogovern, així com el suport en la coordinació de les actuacions de les delegacions territorials. S’estructura en la Direcció de Serveis; l’Assessoria Jurídica; i el Gabinet Tècnic.
 
·         La Secretaria d’Economia s’encarrega de la planificació, la coordinació i el seguiment de les actuacions relatives a les despeses de personal de la Generalitat, així com de la tresoreria, la política financera i d’assegurances, i els pressupostos de la Generalitat i de les entitats del sector públic. També s’ocupa de l’avaluació econòmica de les polítiques d’estabilitat i creixement, i del seguiment dels plans de sostenibilitat econòmica i financera i de l’anàlisi macroeconòmica de l’economia catalana. Els òrgans que la formen són: la Direcció General de Pressupostos; la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor; la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació; i la Direcció General d’Anàlisi Econòmica.
 
·         La Secretaria d’Hisenda manté les atribucions previstes al Decret 38/2014, de 25 de març. Entre les seves funcions destaquen les de planificar i vetllar per la implementació de les estructures de la Hisenda de la Generalitat i per fer efectiu el desplegament de l’administració tributària catalana. Igualment, planifica i coordina les actuacions relatives al patrimoni de la Generalitat i de les inversions. La seva estructura és la següent: la Direcció General de Patrimoni; la Direcció General de tributs i Jocs i la Direcció General de Planificació i Estudis Fiscals.
 
·         Intervenció General, delegacions del Govern i entitats adscrites
 
A més de les tres secretaries, el Departament compta amb la Intervenció General i les delegacions territorials del Govern. D’altra banda, mantenen la seva adscripció al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda l’empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya i entitats com l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), mitjançant la Secretaria d’Economia,  i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA), ambdues a través de la Secretaria d’Hisenda. Finalment, l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) -aquesta darrera mitjançant la Secretaria d’Economia- també segueixen relacionant-se amb el Departament.