·         El nou Departament incorpora les competències de treball, ja que la millor política social és garantir l’ocupació
 
El Govern ha aprovat el decret de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El nou Departament, que dirigeix la consellera Dolors Bassa, agrupa les competències d’ocupació i de l’anterior àrea de Benestar Social i Família amb l’objectiu de fer del treball un dels instruments principals d’impuls de les polítiques socials de Catalunya.
 
El nou Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’estructurarà en els òrgans següents:
 • Secretaria General.
 • Secretaria d’Afers Socials i Famílies.
 • Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.
 • Direcció General de Protecció Social.
 
Així mateix, també queden adscrits al Departament les entitats i òrgans següents:
 
 • L’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció, mitjançant la Secretaria d’Afers Socials i Famílies.
 • L’Agència Catalana de la Joventut, mitjançant la Direcció General de Joventut.
 • El Consell Nacional de la Joventut, també a través de la Direcció General de la Joventut.
 • L’Agència de Migracions de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.
 • El Servei d’Ocupació de Catalunya, a través de la Secretaria General.
 • El Consorci per a la Formació Contínua, mitjançant la Secretaria General.
 • El Consell de Relacions Laborals, també mitjançant la Secretaria General.
 
D’altra banda, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya es relaciona amb el Govern a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 
Estructura del Departament
 
El Gabinet de la Consellera manté la mateixa naturalesa orgànica, funcions i estructura previstes al Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, mentre que la Secretaria General incorpora a la seva estructura l’àmbit sectorial de Treball. Així, a partir d’ara la Secretaria General, a banda de les funcions habituals (Direcció de Serveis, Assessoria Jurídica, Gabinet Tècnic i serveis territorials), també s’estructura en:
 • La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.
 • La Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa.
 • La Direcció General de la Inspecció de Treball.
 • L’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals.
 • El Servei de Suport a la Gestió d’Ocupació.
 • L’Àrea de Planificació i Coordinació.
 
La Secretaria d’Afers Socials i Famílies, entre altres funcions, s’encarregarà de desenvolupar i coordinar les polítiques d’afers socials i famílies en matèria de benestar social, famílies, desenvolupament comunitari, inclusió social, participació i cohesió social. Per a l’exercici de les seves funcions, s’estructura en:
 • La Direcció General de Famílies.
 • La Direcció General de Joventut.
 • La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.
 • La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
 
La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania manté les funcions i l’estructura de l’anterior Direcció General per a la Immigració i incorpora la Direcció General d’Igualtat, que s’encarregarà, entre d’altres, de promoure la igualtat efectiva de drets de ciutadania en totes les polítiques públiques i planificar i implementar les polítiques per la igualtat de tracte i no-discriminació de persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI).
 
Finalment la Direcció General de Protecció Social assumirà les funcions i l’estructura de l’anterior Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal que, entre d’altres qüestions, s’encarregava d’exercir en tot el territori de Catalunya les prestacions i serveis en matèria d’assistència i serveis socials.