• La Conselleria s’organitzarà en dos grans àmbits temàtics: la Secretaria d’Empresa i Competitivitat i la Secretaria d’Universitats i Recerca
 
El Govern ha aprovat el decret d’estructura del Departament d’Empresa i Coneixement, que s’adapta a la determinació competencial derivada de l’organització del nou Executiu. La Conselleria s’organitzarà en tres secretaries: la Secretaria d’Empresa i Competitivitat, la Secretaria  d’Universitats i Recerca i la Secretaria General.
 
La Secretaria d’Empresa i Competitivitat agruparà aquells àmbits d’actuació del Govern relacionats amb el comerç interior i l’artesania, el consum, el turisme, la indústria, la seguretat industrial, la innovació, energia i mines, la internacionalització de l’empresa catalana i l’emprenedoria. Aquesta Secretaria manté les labors d’impuls i promoció d’iniciatives en l’àmbit de l’empresa que siguin d’interès per a la competitivitat de l’economia catalana, i les de planificació, seguiment i coordinació de l’activitat de les unitats que en depenen.
 
Els organismes adscrits a aquesta secretaria seran l’Agència Catalana de Turisme (ACT), l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), l’Institut Català d’Energia (ICAEN), el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), l’Agència Catalana del Consum (ACC), i el Consorci de Formació Professional de l’Automoció.
 
Per la seva banda, la Secretaria d’Universitats i Recerca es responsabilitzarà dels afers relacionats amb les universitats, la qualitat del sistema universitari, el foment de la recerca i aquelles beques que no siguin competència del Departament d’Ensenyament. Aquesta Secretaria serà la responsable de la planificació, direcció i execució de les polítiques del Govern en aquests àmbits.
 
Aquesta Secretaria tindrà com a ens adscrits l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR).