Direcció General de Comunicació

Llei acompanyament

El Govern aprova el Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per al 2016

S'inclouen algunes mesures fiscals i administratives per beneficiar els col·lectius més desafavorits en matèria de pobresa energètica

query_builder   24 maig 2016 13:15

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per al 2016

S'inclouen algunes mesures fiscals i administratives per beneficiar els col·lectius més desafavorits en matèria de pobresa energètica

  • Es dissenyen tres noves taxes, se’n suprimeixen dues i se’n modifiquen 31 de ja existents. També s’introdueixen alguns canvis en els tributs propis i cedits amb un impacte anual de 23,9 milions d’euros
  • Es crea l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya amb l’objectiu de garantir la seguretat en les xarxes de comunicacions electròniques i els sistemes d’informació
El Govern de la Generalitat ha donat llum verda al Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per a l’exercici 2016. Aquesta norma, també coneguda com a “llei d’acompanyament” dels pressupostos de la Generalitat, inclou tot un seguit de mesures de caràcter normatiu i amb vocació de permanència, més enllà de l’any en què s’aproven. En aquest sentit, el gruix de la norma està constituït per mesures de naturalesa tributària –taxes i tributs-, però també se n’inclouen d’altres que afecten l’àmbit administratiu i de funcionament de l’Administració i el règim jurídic de les finances públiques.
 
Pel que fa a les mesures de caràcter fiscal, amb què la Generalitat preveu un increment de la recaptació anual de 23,9 milions d’euros, el títol I de la Llei preveu la creació de tres noves taxes –relacionades amb qüestions mediambientals- i la modificació de 31 de ja existents. La norma també incorpora alguns canvis en l’àmbit dels tributs propis i cedits. Les principals novetats són les següents:
 
Taxes:
 
·         Es creen tres noves taxes relacionades amb temes mediambientals: sobre l’accés a les infraestructures de sanejament d’aigües en alta, la tramitació de l’autorització de les emissions i sobre la notificació d’aquestes emissions. Amb aquestes tres noves figures impositives el Govern preveu recaptar més de 2,2 milions d’euros.
 
 Tributs propis:
 
·         En el marc de la lluita contra la pobresa energètica, s’amplia “la tarifa social” del cànon de l’aigua per a aquelles persones i famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica i així ho acreditin davant de l’entitat subministradora. Aquests col·lectius es podran beneficiar d’aquesta tarifa, que aplica el tipus més reduït, que va ser creada l’any 2011 per a determinats col·lectius amb dificultats econòmiques.
 
·         Es modifica l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera per a l’aviació comercial. L’objectiu és adequar el tribut a les regles de dret europeu en matèria d’ajuts d’estat. En aquest sentit, també tributaran els vols de mercaderies, que fins ara estaven exempts de liquidar l’impost. A més, se suprimeix el límit de 20.000 vols anuals i s’estableix un tipus únic sense diferenciar tipologia de vols pels trajectes que efectuen –dins o no de l’espai de la UE o de llarg recorregut- ni de passatgers.
 
·         Es recupera el gravamen de protecció civil, creat l’any 1997, per a les centrals nuclears, després que el Tribunal Constitucional hagi anul·lat l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear. La previsió de recaptació és de 300.000 euros, davant dels 43 milions que la Generalitat deixarà d’ingressar per la suspensió de l’impost.
 
Tributs cedits:
 
·         Es creen tres beneficis fiscals nous en l’àmbit de l’Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. D’una banda, es bonifica el 100% del pagament per AJD en l’escriptura pública de separació i divorci i d’extinció de parella estable quan es faci de mutu acord. També es bonifiquen amb un 50% de la quota les escriptures de constitució en règim de propietat horitzontal de les parcel·les i que es formalitzin fins al 31 de desembre del 2017. L’objectiu és incentivar la constitució d’aquest tipus de document sobretot en els polígons industrials. Finalment, es bonifiquen en un 99% les escriptures per la subrogació de crèdits i préstecs concedits per seccions de crèdit de les cooperatives agràries. Actualment, la subrogació d’un préstec entre entitats financeres ja compta amb aquesta bonificació fiscal i amb aquesta mesura s’amplia a l’àmbit de les cooperatives.
 
·         També es modifica la deducció existent en l’IRPF, per al foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics, prevista per als donatius efectuats a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes i als promoguts o participats per la Generalitat, ampliant-la als donatius efectuats a favor dels instituts universitaris i altres centres de recerca integrats en les pròpies universitats. L’import de la deducció serà del 25% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
 
 
Mesures administratives:
 
Pel que fa al capítol de mesures administratives, la llei incorpora diverses novetats que afecten sectors i matèries diferents com ara seguretat, urbanisme, ordenació ambiental i aigües i transports, turisme i consum, entre d’altres. Les més destacades són les següents:
 
·         Es crea l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. L’ens, que neix amb un pressupost de 24,6 milions d’euros en el període 2016-2019, té com a principal missió vetllar i garantir la seguretat de les xarxes de comunicacions electròniques i els sistemes d’informació en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i de tot el seu sector públic, en col·laboració amb els organismes judicials i policials. El nou ens substituirà el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) i estarà adscrit al Departament de la Presidència.
 
·         L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) es converteix en societat anònima. D’acord amb el text del Projecte de llei, el Govern haurà de crear en el termini de sis mesos una societat anònima adscrita al Departament de Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda que assumirà les funcions i competències de gestió i comercialització del joc que fins ara assumia l’EAJA. Els recursos que n’obtingui tindran la consideració d’ingressos públics i s’ingressaran directament a la Tresoreria de la Generalitat per destinar-los a beneficis socials.
 
·         L’ATC i el cos d’interventors. Es modifica la Llei 16/1984, de l’estatut de la funció interventora, per deixar sense efecte la limitació del nombre màxim de membres del cos d’intervenció de la Generalitat i donar resposta a les necessitats d’expansió de l’ATC.
 
·         S’optimitza l’ocupació dels espais d’ús administratiu. Es modifica la Llei de patrimoni de la Generalitat (Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre) amb l’objectiu d’optimitzar l’ocupació dels espais d’ús administratiu per reduir despesa immobiliària. És a dir, tots els immobles que acullin oficines de la Generalitat o del seu sector públic hauran de complir amb els criteris d’ocupació i tipologies d’espais que estableixi el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. A més, en la línia d’aconseguir la màxima eficiència en la gestió, s’incorpora a l’inventari del patrimoni de la Generalitat un nou mòdul de gestió econòmica en el qual s’inclourà tota la informació tècnica relativa al parc immobiliari de la Generalitat.
 
·         Mesures contra la pobresa energètica: Es modifica la Llei 9/2004, de creació de l’Agència Catalana de Consum, amb l’objectiu que els ingressos derivats de l’import de les sancions que paguin les empreses subministradores d’energia (electricitat, gas i aigua) es destinaran a millorar les condicions de les persones que es trobin en situació econòmica precària i no puguin fer front al pagament d’aquests serveis.
 
·         Finalment, i en l’àmbit de la Funció Pública, es reverteix una mesura inclosa en la “Llei d’acompanyament” de la Generalitat de l’any 2012 i en el context de crisi econòmica i de restriccions pressupostàries, de manera que els treballadors públics podran tornar a gaudir de dies addicionals de vacances o de lliure disposició, en funció dels anys de serveis prestats.
 
La Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per al 2016 conté vuitanta-tres articles, deu disposicions addicionals, vuit de transitòries i sis de finals.
 
 
`