Direcció General de Comunicació

El Govern reforça l'alumnat d'ESO amb necessitats específiques a través d'activitats d'adaptació al medi escolar

El Govern reforça l'alumnat d'ESO amb necessitats específiques a través d'activitats d'adaptació al medi escolar

query_builder   12 juliol 2016 14:55

event_note Nota de premsa

El Govern reforça l'alumnat d'ESO amb necessitats específiques a través d'activitats d'adaptació al medi escolar

  • Aquestes es duen a terme en unitats d’escolarització compartida com a recurs extern i complementari de les activitats pròpies del centre docent
  • Estan adreçades a alumnes que presenten problemes de conducta greus, absentisme injustificat o fort rebuig escolar
 
El Govern ha autoritzat el Departament d’Ensenyament per a la realització d’activitats complementàries específiques de l’ESO, adreçades a l’alumnat amb necessitats específiques derivades de la inadaptació al medi escolar, en unitats d’escolarització compartida (UEC). Es tracta doncs d’un recurs extern i complementari que es realitza en les UEC i que se suma a les activitats pròpies que du a terme el centre educatiu en què estan matriculats aquests alumnes.
 
Dins de l’atenció a la diversitat, les UEC són una mesura externa adreçada als alumnes que, malgrat les estratègies adoptades pel centre, presenten problemes de conducta greus, absentisme injustificat o fort rebuig escolar. Així doncs, un dels objectius primordials de les UEC en aquest cas és aconseguir que l’alumnat, que s’ha vist provisionalment en una situació explícita de desvinculació amb el seu centre de procedència, ara en un entorn més flexible i facilitador, pugui desenvolupar les seves potencialitats d’aprenentatge i afavorir un procés de maduració satisfactori de la seva personalitat.
 
L’escolarització a les UEC suposa una escolarització compartida amb el centre docent en què l’alumne està matriculat i del qual en continuarà dependent a efectes acadèmics i administratius. Aquesta escolarització té sempre caràcter temporal i es podrà revisar al llarg del curs escolar. S’adreça habitualment a alumnat d’entre 14 i 16 anys, i/o extraordinàriament fins a 18 anys, que determina el Departament d’Ensenyament.
 
En el marc del decret de 2015 d'ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, que regula l’atenció a la diversitat dels alumnes, el Departament d'Ensenyament promou l’elaboració i formalització de convenis de col·laboració amb l’administració local per oferir el servei UEC a través d’una configuració territorial adequada que respongui a les demandes reals de places.
 
Aquesta actuació comporta unes despeses d’un import total d’1.062.100,00€ i es deriva del conveni amb diverses corporacions locals per a la realització d’aquestes activitats complementàries per al curs 2016/2017. Les despeses es distribueixen en les anualitats següents: 391.300,00 € el 2016 i 670.800,00 € el 2018.
 
Els serveis prestats per les corporacions locals complementen els propis recursos del centre docent, garantint actuacions integrals, així com una educació de qualitat, col·laborant, si és el cas, en el desenvolupament dels programes de diversificació curricular que comporti la realització d’activitats fora del centre de qualsevol dels tres grans àmbits que integren aquests programes: un àmbit de caràcter lingüístic i social, un àmbit científic i tecnològic, i un àmbit pràctic.
 
Aquest import d’1.062.100,00€ s’emmarca en una despesa total de 14.232.768,00€ euros fins el 31 de juliol de 2018, que el Departament d’Ensenyament destinarà a activitats complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria que es duen a terme en unitats d’escolarització compartida. Aquest servei complementari es presta no només mitjançant els convenis amb corporacions locals sinó també amb contractes amb empreses i entitats.