Territori

Miniatura

El Pla director urbanístic Granvia-Llobregat, aprovat definitivament

query_builder   3 març 2017 15:01

event_note Nota de premsa

El Pla director urbanístic Granvia-Llobregat, aprovat definitivament

 
·         Rull: “Volem continuar la història d’èxit de la primera part del soterrament de la Granvia, recosint l’espai, creant ciutat nova i activitat econòmica, amb uns estàndards de qualitat ambiental molt grans”
 
·         Preveu la consolidació d’un gran parc públic de més de 30 hectàrees a Cal Trabal, la formació d’una porta d’entrada a la ciutat metropolitana i la definició de nous pols d’activitat econòmica
 
·         El PDU emfasitza les mesures de millora ambientals, d’integració paisatgística de les noves construccions, lluita contra la contaminació acústica i protecció de l’avifauna
Imatge
Rull, amb l'alcaldessa i el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme.
La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC), presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha emès avui el darrer informe favorable previ a la signatura definitiva del Pla director urbanístic (PDU) Granvia-Llobregat. A la reunió han assistit l’alcadessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, i el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra.
 
El document possibilita la transformació d’un segon tram d’uns 1.000 metres de longitud de l’avinguda de la Granvia a l’Hospitalet (Barcelonès). Així, comprén una superfície total de gairebé 105 hectàrees, aproximadament el 8% del terme municipal hospitalenc, entre el creuament de la Granvia amb la Ronda del Litoral i el nus de Marina, incloent els terrenys a banda i banda de la C-31.
 
A grans trets, el PDU preveu la creació i consolidació del gran parc de Cal Trabal, la creació de teixit urbà allà on ara hi ha buit, i la definició de pols d’activitat econòmica aprofitant la posició estratègica de l’àmbit i l’existència de dos centres hospitalaris de referència. Tot això, garantint una continuïtat urbana coherent amb l’anterior tram reformat i excloent l’ús residencial.
 
Tal com ha explicat el conseller Rull, “volem continuar la història d’èxit de la primera part del soterrament de la Granvia, recosint l’espai, creant ciutat nova i activitat econòmica, amb uns estàndards de qualitat ambiental molt grans”. En aquest sentit, “els plans directors urbanístics són una figura molt potent de transformació del país que oferim al territori per treballar de manera concertada”, atès que “només s’aproven si hi ha consens amb els ajuntaments”, ha assegurat. L’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, ha valorat que el PDU “ens permet fer ciutat i guanyar un espai digne des del punt de vista ciutadà i ambiental”.
 
El Pla desenvolupa tres eixos bàsics:
 
1.    Completar la ciutat. El soterrament-cobertura de la Granvia tancarà la fractura que aquesta infraestructura representa per al municipi amb la seva configuració actual d’autovia. Ara es donarà continuïtat a les successives reformes que s’hi han fet, des de la plaça Cerdà passant per la plaça Europa, i es crearà un gran parc lineal que relligarà els eixos cívics de la ciutat. El PDU preveu una configuració final de la Granvia totalment soterrada, a l’espera que el Ministeri de Foment concreti el calendari per soterrar la línia del ferrocarril.
 
A més, es reordenaran els terrenys adjacents per dinamitzar l’activitat econòmica tant local com supramunicipal; s’adaptaran les infraestructures per facilitar l’accessibilitat a les àrees annexes al tram renovat de la Granvia, i es millorarà l’accés viari sud de Barcelona.
 
El cobriment de part de la Granvia propiciarà la connexió entre els hospitals de Bellvitge i Duran i Reynals, així com la continuïtat dels recorreguts per a vianants a banda i banda de la via.
 
2.    Consolidar el gran parc públic de Cal Trabal. Amb més de 30 hectàrees, es crearà sobre terrenys que eren privats, convertint-se en un important espai de transició entre la gran ciutat compacta i l’espai fluvial. Entre l’aprovació inicial i la definitiva del PDU, el parc ha guanyat més de 3 hectàrees de superfície. “La idea bàsica”, ha comentat el conseller, “ha estat millorar considerablement el factor ambiental” del PDU. El parc, tal com es concep, “ens permet connectar la ciutat amb el riu”, ha afegit.
 
El Pla director condiciona el disseny del nou parc a la preservació del patrimoni natural, històric i agrícola, mantenint-se els recs, l’estructura de parcel·les i els camins. També es rehabilitaran les tres masies existents (Ca l’Esquerrer, Cal Trabal i Cal Masover Nou) com a equipaments públics al servei del parc. Així mateix, se soterraran les actuals línies d’alta tensió, que provoquen un fort impacte paisatgístic. La implantació d’una nova xarxa de carrils bici complementarà l’existent.
 
L’alcaldessa de l’Hospitalet ha anunciat que “a partir del setembre obrirem un procés participatiu  per definir com ha de ser el parc i quins usos han de tenir els tres equipaments” de les masies.
 
3.    Definir nous pols d’activitat econòmica i una nova façana metropolitana. El tractament de la Granvia permetrà la creació d’una nova façana urbana. Els edificis se situaran en espais avui ocupats per antigues reserves viàries que no s’han desenvolupat i en els espais urbanitzats. El PDU aposta per impulsar un Pla de millora urbana específic i de detall per concretar la forma, aparença i posició d’aquestes noves edificacions.
La part final de la Granvia es planteja com a nova porta d’entrada a la gran ciutat metropolitana, en una posició estratègica entre l’aeroport, el port, la Zona Franca, i Mercabarna. El nou pol d’activitat en aquest sector potenciarà el Districte Econòmic Granvia l’Hospitalet.
 
Rull ha explicat que el Pla director “té com a prioritat bàsica generar activitat econòmica de qualitat” i es preveu que el seu desplegament “sigui capaç de crear 20.000 llocs de treball”. Marín ha afegit que “aquest projecte contempla noves oportunitats de treball i de generació de riquesa. Estem oferint un futur a aquesta zona metropolitana”.
 
El document proposa la divisió de l’àmbit en tres sectors de planejament:
 
·         Sector 1. Abasta tot el terreny triangular entre la Ronda litoral i la traça del ferrocarril de Vilanova. En aquest sector es troben el tanatori municipal i les cotxeres de TMB, entre d’altres edificacions. Limita amb l’Hospital Duran i Reynals que, juntament amb l’Hospital de Bellvitge, forma part del projecte Biopol’H, que pretén impulsar la investigació científica i el desenvolupament empresarial del sector biotecnològic i de la salut.
 
·         Sector 2. Integra els terrenys compresos entre la C-31, la Ronda del Litoral, el terme de Cornellà de Llobregat, el carrer d’Arquímedes, el centre transformador d’Endesa i la Feixa Llarga.
 
El Pla desplaça l’actual ramal de la C-31 a la Ronda Litoral, possibilitant que la via es converteixi en un accés a l’espai fluvial d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes. Aquesta reconversió millora la connexió amb el Parc Agrari del Delta del Llobregat. En aquest sector, l’edificabilitat se situarà majoritàriament a tocar de l’extrem sud oest, amb façana a la Granvia i a prop de l’Hospital de Bellvitge.
 
·         Sector 3. Comprèn els sòls confrontats amb la carretera del Mig i el carrer d’Arquímedes, a tocar del terme municipal de Cornellà de Llobregat. Part de la superfície es destina a l’ús dels equipaments municipals existents i, per a la resta, s’hi preveu desenvolupar un àmbit d’activitat econòmica.
 
Aposta per la participació ciutadana

El PDU Granvia-Llobregat es va aprovar inicialment per segon cop el juliol de 2016, incloent tota una sèrie de millores qualitatives pel que fa a la connectivitat i mobilitat local i metropolitana, fruit de la col·laboració entre la Generalitat, els ajuntaments i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Igualment, millorava l’ordenació de l’àmbit en el context urbà, ampliava els espais lliures i apostava per mesures ambientals que garantien la preservació dels valors de Cal Trabal.
 
Aquell document es va sotmetre, tot i no ser obligatori, a un nou període d’informació pública per facilitar la participació ciutadana i afavorir la transparència.  “Volíem donar a aquest PDU el màxim nivell de garantia”, ha subratllat el conseller Rull. Durant aquest segon període d’informació pública, s’han rebut escrits d’al·legacions de 137 persones, tots els quals s’han estudiat i alguns s’han estimat total o parcialment. Aquest fet ha comportat nous ajustos i millores en el document que ara s’aprova definitivament.
 
Èmfasi en els aspectes ambientals
 
Així, la principal novetat que incorpora el PDU a partir del procés de participació és l’ampliació del parc de Cal Trabal fins a superar les 30 hectàrees, que obliga a traslladar part de l’edificabilitat prevista en aquell sector 2 al sector 1.
 
A banda, el PDU ha incorporat tota una sèrie de millores ambientals, entre les quals figuren les següents:
 
·         S’impulsarà una Comissió mixta de seguiment ambiental, integrada per representants del Departament de TES i de l’ajuntament que vetllarà pel compliment de totes les mesures de sostenibilitat que inclou el PDU.
 
·         Els projectes d’edificació que preveguin la construcció de soterranis hauran d’incorporar estudis hidrològics per garantir que no afecten els aqüífers.
 
·         S’imposen condicions favorables per a l’avifauna en la urbanització de Cal Trabal. Així, el mosaic vegetal que es planti haurà d’incloure una varietat d’espècies, per reproduir la diversitat d’hàbitats. També es prohibeix la utilizació de productes químics en les tasques de manteniment de la vegetació del parc.
 
·         Es crea una nova qualificació urbanística que permetrà dotar els espais lliures que rodegen les infraestructures, sovint marginals, de la qualitat pròpia d’un parc urbà.
 
·         S’introdueixen mesures per minimitzar la contaminació acústica.  S’hauran d’instal·lar paviments sonoreductors i adoptar mesures per garantir que els nous edificis no projecten soroll a l’exterior, al temps que es col·locaran pantalles acústiques en determinats punts. Es preveu que la contaminació sonora quan el PDU s’hagi materialitzat completament sigui inferior a l’actual.
 
·         El Pla de millora urbana que concretarà la posició i disseny de les noves edificacions haurà d’incorporar un estudi d’impacte i integració paisatgísitca de les mateixes.
 
·         Es crearà, de manera pionera, la figura del Gestor de la mobilitat, amb una funció similar a la de la Comissió mixta: assegurar el compliment de les mesures incloses en el Pla i avaluar-ne l’eficiàcia.
 
Una vegada la CPTUC ha emès el seu informe favorable, el conseller Rull signarà l’aprovació definitiva del PDU i la resolució es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Poc després, tots els documents es podran consultar i descarregar a la web del Departament. L’encarregat de desplegar i executar les previsions del PDU serà el Consorci per a la reforma de la Granvia, format a parts iguals per la Generalitat i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

3  

Imatges

Fotografia

Fotografia 422

Fotografia de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya

Fotografia de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya 181

Sectors del PDU

Sectors del PDU 441

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 474